Czasopisma

"FORUM PHILOSOPHICUM. International Journal for Philosophy" jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szerokiemu spektrum problemów związanych z filozofią chrześcijańską. Czasopismo zostało założone w 1996 przez ks. prof. Romana Darowskiego SJ jako rocznik. Początkowo publikowano artykuły i recenzje głównie w językach obcych z obszernymi streszczeniami w języku polskim. W 2006 roku FORUM stało się półrocznikiem i przez następne lata artykuły ukazywały się tylko w językach obcych. Od 2011 językiem publikacji jest zasadniczo angielski (zdarzają się publikacje w innych językach) w języku angielskim. Forum ukazuje się zarówno w druku, jak i posiada wersje internetowe dzięki współpracy z EBSCO Academic Search Complete electronic database (od vol. 6, 2001) oraz Philosophy Documentation Center online subscription service (od vol. 1, 1996). Czasopismo jest również indeksowane w The Philosopher’s Index oraz w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). W 2018 roku redakcja FORUM zdobyła grant de minimis „Wsparcie dla czasopism”. 

1

"25 Lat Forum Philosophicum - szkic do historii czasopisma"

ROCZNIK FILOZOFICZNY IGNATIANUM funkcjonował przy Wydziale od 1988 roku (tom I wydano w 1989). W kolejnych latach czasopismo miało różny charakter, a także zmieniało nazwy: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego (1988-1999) oraz Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie (2000-2011). W czasopiśmie z początku ukazywały się teksty prawie wyłącznie z zakresu filozofii. Z czasem dołączyły do niej materiały z pozostałych obszarów humanistyki, w tym: nauk o kulturze i religii, historii, teologii, ale również literatury polskiej i obcej (rozpatrywanej w szerszej perspektywie kulturowej). „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” jest otwarty na szerokie spektrum zagadnień uwzględniających misję Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie jako ośrodka naukowego o charakterze katolickim. Ważnym działem czasopisma są treści odnoszące się do dziedzictwa religijnego i kulturowego Europy oraz jego oddziaływania na inne kontynenty i kręgi cywilizacyjne.

2