Organizacja i zarządzanie w oświacie

 

EDYCJA 2022/2023

Organizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskują uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz zarządzania nimi w polskich realiach społeczno-politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Szczególny nacisk położony został na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania szkołą lub przedszkolem ​(do wyboru przez każdego z uczestników studiów​). Dyrektorzy wybranych, cieszących się uznaniem krakowskich szkół i przedszkoli pokazują je uczestnikom studiów „od wewnątrz”, zwracając szczególną uwagę na praktyczne zadania związane z kierowaniem nimi.

Osoby, które ukończą studia będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak również do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowane przez siebie placówki oświatowe. W programie studiów znajdują się również zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stawania się sprawnymi, skutecznymi i efektywnymi przywódcami oświatowymi, potrafiącymi prowadzić powierzone im placówki w zmieniających się realiach polskiej oświaty. Trzeba podkreślić, że w pełni autorski program studiów ​podyplomowych zawiera zagadnienia nieobecne lub marginalnie traktowane w innych tego typu przedsięwzięciach, a bardzo przydatne w praktyce zarządczej dyrektora placówki oświatowej.

Większość osób prowadzących zajęcia na studiach Organizacja i zarządzanie w oświacie to ludzie mający doświadczenie skutecznego, efektywnego i pełnego sukcesów kierowania zarówno placówkami oświatowymi, jak też lokalnymi i regionalnymi systemami oświaty. W związku z tym możemy zapewnić, że żadne merytoryczne pytanie studentów nie pozostanie bez odpowiedzi i żaden oświatowy problem bez rozwiązania, a nasi absolwenci będą znakomicie przygotowani do stawania się autentycznymi liderami środowisk oświatowych, których znakiem firmowym stanie się budowanie szkół kreatywnych o wysokiej jakości pracy. Trzeba zaznaczyć, że nasi prowadzący – jeżeli zachodzi taka konieczność – na bieżąco modyfikują program zajęć, korelując go z zachodzącymi w polskim systemie oświatowym zmianami, stąd też możemy stwierdzić, że naszych absolwentów nic w oświatowej rzeczywistości nie powinno zaskoczyć.

Zajęcia odbywają się w soboty roku akademickiego,  okazjonalnie mogą też być zaplanowane na piątek po godz. 15.00 (1-2 piątki w semestrze).

Program i obsada: Organizacja i zarządzanie w oświacie

Rekrutacja:

http://www.ignatianum.edu.pl/terminarz-rekrutacji

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Jerzy Lackowski – doktor nauk humanistycznych, absolwent fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ. W latach 1990 - 2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie, doradca parlamentarnych komisji edukacyjnych /1992 – 1993 i 1997 – 2001/, w latach 1998 - 2001 członek Rady Konsultacyjnej MEN ds. Reformy Edukacji, w latach 1990 - 2002 radny Miasta Krakowa /przewodniczący komisji edukacji RMK w kadencji 1998 – 2002/, wiceprzewodniczący wojewódzkiego krakowskiego Sejmiku Samorządowego w kadencji 1994 - 1998. Członek zespołu edukacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich /w latach 2003 - 2010/. Badacz i ekspert edukacyjny; autor m.in. projektu "Szkoła obywateli", modelu oceny jakości pracy szkoły /placówki oświatowej/, przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie MEN i sfinalizowanych raportem badań jakości pracy kuratoriów oświaty, współautor „Małopolskich standardów usług edukacyjno – szkoleniowych”. Wykonywał ekspertyzy m.in. dla Sejmowej Komisji Edukacji, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zajmuje się badaniami efektywności funkcjonowania systemów oświatowych i szkół, jakości pracy nauczycieli, zasad finansowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do niej mechanizmów rynkowych.

Gabriela Olszowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzania w oświacie na Politechnice Krakowskiej oraz Europeistyki w Akademii Ignatianum (studia podyplomowe). Uczestniczka programu edukacyjnego Kreator (1995-1999), zajmującego się włączaniem kompetencji kluczowych do dydaktyki. Edukator i trener nauczycieli, doświadczony metodyk, autorka koncepcji licznych warsztatów i publikacji metodycznych, w tym podręczników oraz programów nauczania. Recenzent MEN ds. podręczników szkolnych od 2008 r. Jurorka w konkursach Ośrodka Rozwoju Edukacji, m.in. w konkursie na programy szkolne. Od 2007 r. zaangażowana w przygotowanie kadry kierowniczej szkół na licznych kursach i studiach z zarządzania oświatą w Małopolsce, w tym w zakresie oceniania, pisania koncepcji pracy, strategii rozwoju szkoły. Współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Od 2001 r. dyrektor tej szkoły.

Józef Rostworowski - nauczyciel biologii, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Krakowie - jako wizytator, dyrektor wydziału i małopolski kurator oświaty. Ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada uprawnienia edukatora nadane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ukończone 3-letnie seminarium doktoranckie w IBE w Warszawie. Obecnie dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego w KOSTCE Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Wieloletni wolontariusz Dominikańskiego Centrum o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce.

Marzena Chrost – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu; Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Studenckich, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie.

o.Tomasz Nogaj SJ – Ukończył studia filozoficzne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, studia teologiczne w The Milltown Institute of Theology And Philosophy w Dublinie, kurs przygotowania pedagogicznego, specjalizację katechetyczno-pedagogiczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie BOBOLANUM, studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie w Akademii Ignatianum w Krakowie; studiował także na Fordham University w Nowym Jorku. Pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach, Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach, Zespole Szkół w Starej Wsi oraz w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Odbył praktykę jako nauczyciel religii w jezuickiej szkole Nativity Mission Center w Nowm Jorku. Brał udział w międzynarodowych konferencjach JECSE(Jesuit European Committee for primary and Secondary Education), współtworzył Jezuicką misję Centrum Kształcenia Rolniczego i Agroleśnego w Sudanie Południowym. Aktualnie jest dyrektorem KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, gdzie też prowadzi sekcję łuczniczą młodzików. Jego pasją jest również myślistwo.

Aneta Kamińska – doktor, adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie, ukończony Uniwersytet Wrocławski – magister pedagogiki ogólnej, doktor nauk humanistycznych. Nauczanie i publikacje: edukacja wczesnoszkolna, ogólna i porównawcza, w języku polskim i angielskim. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Piotr Musiewicz – doktor nauk społecznych, specjalność nauki polityczne; absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; adiunkt w Katedrze Administracji i Polityki Publicznej Akademii Ignatianum; tłumacz z języka angielskiego; zajmuje się tematyką idei politycznych, stosunków państwo-Kościół i polityki publicznej, organizator studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Oświacie.

Stanisław Kowal - doktor nauk humanistycznych, pedagog, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wiceprezes fundacji zajmującej się działalnością edukacyjną. Główny obszar zainteresowań badawczych to teoria wychowania i pedeutologia, a ostatnio szczególnie koncepcja edukacji spersonalizowanej. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Mateusz Pękala – doktor nauk prawnych, socjolog prawa, mediator w sprawach cywilnych, wpisany na Listę Mediatorów Stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej i Administracji AIK. Autor monografii pt. „Pole decyzyjne ustawodawcy” oraz publikacji naukowych z zakresu socjologii prawa, polityki tworzenia prawa i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Prowadzi zajęcia m.in. dla studentów kierunków: administracja i polityki publiczne, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz nauki o polityce. 

Jolanta Kurzanowska – urszulanka unii rzymskiej, mgr teologii oraz pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, obecnie dyrektor Przedszkola nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie. 

 

EDYCJA 2020/2021

<!-- [if gte mso 10]>