Pełnomocnicy Rektora

 

PEŁNOMOCNICY REKTORA AIK

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. AIK

Zadania:

1. całokształt prac związanych z organizacją wsparcia i monitorowaniem wszelkich działań służących pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

dr Jarosław Kucharski

Zadania:

1. koordynowanie praktyk z zakresu SOU na całej Uczelni oraz wśród podmiotów powiązanych, takich jak Fundacja Ignatianum,

2. zbieranie informacji we wszystkich jednostkach AIK na temat podejmowanych inicjatyw w zakresie SOU,

3. monitorowanie działań w zakresie SOU,

4. raportowanie praktyk SOU zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative, w szczególności:

o przygotowywanie materiałów do publikacji na stronę internetową AIK,

o przygotowanie raportów CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna odpowiedzialność biznesu),

5. identyfikacja oczekiwań interesariuszy w zakresie SOU,

6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi AIK w celu usprawnienia wdrażania  i raportowania praktyk SOU, np. organizację warsztatów i szkoleń dotyczących SOU, pomoc przy wdrażaniu praktyk SOU,

7. wypracowanie (wraz z Władzami AIK) wytycznych dotyczących działań SOU (np.: instrukcja compliance, zalecenia dotyczące green events, zalecenia dla kontrahentów i współpracowników AIK itp.),

8. współpraca z innymi uczelniami w ramach promowania i wdrażania praktyk SOU,

9. wsparcie dla inicjatyw studenckich w ramach SOU,

10. doradztwo dla podmiotów wdrażających praktyki z zakresu SOU i CSR.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznych

mgr Tomasz Konturek

Zadania:

1. koordynacja i inicjowanie działań o charakterze społecznym i historyczno-kulturalnym,

2. utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami samorządowymi i centralnymi m.in. Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, w celu wspólnego prowadzenia projektów,

3. współpraca ze środowiskami Polonii i Polaków mieszkających za granicami RP,

4. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi, charytatywnymi i organizacjami pozarządowymi w obszarach zgodnych z działalnością Uczelni i instytucji uczelnianych.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

dr Krzysztof Biel SJ

Zadania:

1. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą zaowocować poszerzeniem możliwości współpracy w zakresie naukowo-dydaktyczno-badawczym Uczelni,

2. współpraca z międzynarodowymi organizacjami kościelnymi/jezuickimi, których uczelnia jest członkiem oraz innymi podmiotami międzynarodowymi,

3. współpraca z Rektorem  w zakresie tworzenia wizerunku Uczelni,

4. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora AIK w zakresie objętym obowiązkami.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Senioralnej

dr hab. Ewa Kucharska, prof. AIK

Zadania:

1. koordynowanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w przewidzianych dla nich obszarach życia akademickiego Akademii Ignatianum,

2. organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu rozpoznawania potrzeb osób starszych i możliwości ich zapobiegania, 

3. koordynowanie i organizowanie kursów prowadzonych w ramach Fundacji Ignatianum, a dotyczących szkoleń dla osób zajmujących się osobami starszymi,

4. podejmowanie i koordynowanie współpracy z:

1) administracją rządową przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej, 

2) osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki senioralnej województwa małopolskiego i śląskiego, 

3) instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych,

5. udzielanie konsultacji przy poszukiwaniu możliwości pozyskania środków finansowych.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów

mgr Igor Solarz

Zadania:

1. przedstawienie Rektorowi Ignatianum propozycji działań w zakresie budowania relacji z absolwentami Ignatianum oraz realizacja tych działań,

2. inicjonowanie i koordynacja współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń i budowy dobrych praktyk,

3. organizowanie działalności informacyjnej i szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji z absolwentami,

4. współpraca z władzami uczelni i wydziałów w zakresie realizacji podejmowanych działań,

5. współdziałanie z Akademickim Biurem Karier, Biurem Promocji Ignatianum oraz Fundacją Ignatianum, szczególnie w zakresie inicjowania nowych form współpracy z absolwentami, 

6. koordynacja tworzenia strony internetowej dla absolwentów Ignatianum,

7. tworzenie projektów dokumentów wewnątrzuczelnianych dotyczących powierzonych zadań,

8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora Ignatianum.

 

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy

mgr Stanisław Alwasiak

Zadania:

1. inicjowanie działań Uczelni na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy,

2. koordynacja działań jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy,

3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy,

4. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora w zakresie objętym obowiązkami. 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Otoczeniem Instytucjonalnym

dr hab. Artur Wołek, prof. AIK

 Zadania:

 1.      Inicjowanie współpracy AIK z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności w zakresie realizacji trzeciej misji Uczelni.

2.      Koordynowanie współpracy AIK z władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie realizacji trzeciej misji Uczelni.

3.      Udzielanie wsparcia dla realizowanych na AIK inicjatyw związanych z trzecią misją Uczelni.

4.      Udzielanie wsparcia dla kierunkowych rad interesariuszy zewnętrznych.

5.      Udzielanie wsparcia dla Działu Projektów w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów związanych z trzecią misją Uczelni.

6.      Udzielanie wsparcia koordynatorom praktyk studenckich w zakresie pozyskiwania nowych miejsc praktyk.

7.      Realizacja innych zadań zleconych przez Rektora w zakresie objętym obowiązkami.