Strona główna Wydział Pedagogiczny Działalność naukowa Program studenckich asystentów badawczych


Program studenckich asystentów badawczych

CELE PROJEKTU:

 

Uczelnia:

• Przejmowanie dobrych praktyk obecnych na wiodących uczelniach całego świata.

• Możliwość wprowadzenia innowacyjnego w polskim systemie edukacji wyższej programu, co może się przełożyć na wzrost prestiżu uczelni.

• Zdynamizowanie pracy naukowo-badawczej prowadzonej przez pracowników uczelni.

• Pośrednio, możliwość zbadania zakresu i intensywności prac naukowo badawczych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych (czego wskaźnikiem może być zapotrzebowanie na studenckich asystentów naukowych zgłaszane przez poszczególnych pracowników).

• Budowanie wspólnotowego wymiaru uczelni poprzez wspólną pracę pracowników i studentów.

• Przygotowywanie studentów do podjęcia ewentualnej przyszłej pracy naukowo-dydaktycznej w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Kadra dydaktyczna:

• Umożliwienie rozszerzenia działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez pracowników naukowo-dydaktycznych, dzięki skorzystaniu z pracy studenckich asystentów badawczych.

• Budowa więzi i wspólnoty pomiędzy kadrą naukowo-dydaktyczną a studentami, opartych na wspólnej pracy oraz relacjach podmiotowych pomiędzy obydwoma stronami.

• Możliwość nawiązania relacji uczeń-mentor, tak rzadkiego we współczesnej polskiej akademii.

 

Studenci:

• Poszerzanie horyzontów intelektualnych studentów.

• Zapoznanie się i wprowadzenie do warsztatu badacza, tych studentów, którzy planują przyszła karierę naukową.

• Uzyskanie umiejętności prowadzenia badań, pisania raportów, przeprowadzania analiz, co może być przydatne nie tylko osobom z ambicjami naukowymi, ale również wszystkim tym studentom, którzy chcą mieć do zaoferowania przyszłym pracodawcom konkretne narzędzia intelektualnej pracy.

• Możliwość wspólnej pracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, co może przekładać się na pogłębienie wspólnotowego wymiaru naszej uczelni.