Rektor

 

REKTOR AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

wg. STATUTU AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2021/2022 Senatu AIK z dnia 1 lutego 2022 r.

Art. 12

1. Rektor kieruje działalnością Ignatianum i reprezentuje uczelnię na zewnątrz, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2 statutu.

2. Rektor jest przełożonym pracowników, doktorantów, studentów, oraz słuchaczy Ignatianum. 

3. Do zadań Rektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie uczelni na zewnątrz,

2) zarządzanie uczelnią,

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni,

4) powoływanie prorektorów oraz określenie zakresu ich obowiązków,

5) przygotowywanie sprawozdań dla Wielkiego Kanclerza,

6) sporządzanie i aktualizowanie danych dla Kongregacji Edukacji Katolickiej oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, 

7) informowanie Wielkiego Kanclerza i Wielkiego Wicekanclerza o najważniejszych sprawach Ignatianum,

8) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,

9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

10) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie,

11) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni,

12) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,

13) tworzenie szkół doktorskich,

14) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni,

15) tworzenie regulaminu pracy,

16) ustalanie w regulaminie wynagradzania warunków i zasad przyznawania wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

17) skreślanie z listy studentów oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawach studenckich zgodnie z regulaminem studiów,

18) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.

 

Rektorowi AIK podlegają:

1. Rektorat

2. Kancelaria prawna

3. Inspektor Ochrony Danych

4. Szkoła Doktorska

5. Rzecznik prasowy AIK

6. Ignacjańskie Forum Społeczne

7. Towarzystwo Przyjaciół Ignatianum

8. Pełnomocnicy Rektora

• Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

• Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej

• Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej - Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Pełnomocnik ds. Absolwentów

• Pełnomocnik ds. Społecznych

• Pełnomocnik ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

• Pełnomocnik ds. Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy

• Pełnomocnik ds. Współpracy z Otoczeniem Instytucjonalnym