Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 1/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad dyplomowania Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady dyplomowania Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 1/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 2/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 października 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 3/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 października 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 4/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT, wspomagania audytem oraz zarządzaniem Active Directory na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych oraz Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 5/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie stosowania środków ochrony osobistej w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 6/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 7/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 8/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 9/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 11/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 12/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w roku 2022 dla pracowników administracji i obsługi w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 13/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 14/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę różnego sprzętu komputerowego w ramach Projektu Słowniki Społeczne: laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera oraz notatników elektronicznych”.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 15/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Kalendarium AIK, ustalonego zarządzeniem nr 57/2020/2021 Rektora AIK z dnia 30 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 16/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 17/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki (zasad) rachunkowości Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady (Polityka) rachunkowości stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 17/2021/2022 Rektora AIK z dnia 23 listopada 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady (Polityka) rachunkowości rozdz. II stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 17/2021/2022 Rektora AIK z dnia 23 listopada 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 18/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów oraz w celach marketingowych Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 19/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 20/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 21/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami i zgłoszeniami, monitorowanie infrastruktury IT, wspomagania audytu Active Directory na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 22/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie, dostarczenie i wdrożenie ułatwiającego dostęp do Uczelni systemu platformy językowej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-A024/20.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 23/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 24/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 25/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2020/2021 Rektora AIK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pracownikom zatrudnionym w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych publikujących monografie, artykuły w monografiach wysoko punktowanych oraz artykuły w czasopismach wysoko punktowanych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 26/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w zakresie środków trwałych w uczelni wyższej, sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, Excel dla finansistów, sporządzania listy płac, sporządzania bilansu oraz kursu dla specjalisty ds. kadr i płac w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 27/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 28/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu portalu Akademickiego Biura Karier Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin portalu Akademickiego Biura Karier Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 28/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 lutego 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 29/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA 131.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA131 Pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy realizowane od 1 marca 2022 roku stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 29/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 30/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA131 oraz Akcja KA 171 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udziału w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA131 Oraz Akcja KA171 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 31/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu ułatwiającego dostęp do Biblioteki, w tym dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-A024/20.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 32/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 33/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Zarządu oraz Komisji Kontrolnej Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 34/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 35/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 35/2021/2022 Rektora AIK z dnia 7 marca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 36/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę skanera oraz urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 37/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę laptopów i monitorów” w ramach projektu pn. „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-A024/20.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 38/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru Systemu Wsparcia Informatycznych Narzędzi Zarządzania Uczelnią (SWINZU).
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 39/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej pracownika Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 40/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategia Dostępności w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Strategia dostępności stanowiąca Załącznik do Zarządzenia nr 40/2021/2022 Rektora AIK z dnia 7 kwietnia 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Katalog adaptacji stanowiący załącznik nr 1 do Strategii Dostępności w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Strategia dostosowań wymagań dydaktycznych na lektoratach języków obcych stanowiąca załącznik nr 2 do Strategii Dostępności w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 41/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, wysokości opłaty rekrutacyjnej i zasad jej pobierania, wymaganych dokumentów od kandydatów w procesie rekrutacji, szczegółowych zasad prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym oraz wzorów innych dokumentów.
[Pobierz] [Otwórz]
Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia
[Pobierz] [Otwórz]
Opłata rekrutacyjna
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej
[Pobierz] [Otwórz]
Lista dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym
[Pobierz] [Otwórz]
Szczegółowe warunki prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu elektronicznego
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Pełnomocnictwo
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażaniu zgody na dokonanie czynności prawnej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 42/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów na potrzeby zgłoszenia dokumentacji tworzonych i doskonalonych programów studiów prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Opis programu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Efekty uczenia się
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram realizacji program studiów dla studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Wykaz przedmiotów na potrzeby wyliczenia wskaźników programu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 43/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 44/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 28 kwietnia 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 45/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 46/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontaż wyposażenia w budynku przy ul. Kopernika 15c w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 47/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, wysokości opłaty rekrutacyjnej i zasad jej pobierania, wymaganych dokumentów od kandydatów w procesie rekrutacji, szczegółowych zasad prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym oraz wzorów innych dokumentów.
[Pobierz] [Otwórz]
Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia stanowiący Załącznik do zarządzenia nr 47/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 48/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 50/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie w 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 51/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Kalendarium AIK, ustalonego Zarządzeniem nr 57/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 53/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 54/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie dla kandydatów chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 55/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji specjalnej ds. oceny okresowej członków komisji ds. oceny okresowej pracownika Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 56/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Komisji specjalnej.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 57/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie rekrutującej kandydatów na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 58/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych” w ramach Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 59/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 60/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2022 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 61/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie warunków korzystania samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrotu kosztów korzystania z samochodu.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 62/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie oceny okresowej pracownika.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 63/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 64/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 65/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 66/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie za wydanie dokumentów w szkole doktorskiej dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 67/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 68/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2021/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej pracownika Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 69/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 70/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na usługi składu i łamania publikacji naukowych dla potrzeb Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 71/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu portalu Akademickiego Biura Karier Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin portalu Akademickiego Biura Karier Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 72/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z Zakresu Antropologii, Psychologii i Pedagogiki Chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z Zakresu Antropologii, Psychologii i Pedagogiki Chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz odpisów i tłumaczeń odpisów dyplomu doktorskiego wydawanego w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 73/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 74/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie druku i dostawy materiałów promocyjnych dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 75/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt dydaktyczny oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część wyższa obiektu) z Łącznikiem (tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie formule zaprojektuj i wybuduj
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 76/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do celów rozdysponowania środków na działania arteterapeutyczne na rzecz Uchodźców z Ukrainy.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 77/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki angielski w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 78/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie w tłumaczeniu na język francuski.
[Pobierz] [Otwórz]
Załączniki do zarządzenia nr 78/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2022 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 79/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na kompleksową obsługę informatyczną Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 80/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2022 r., powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, oraz powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 81/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie określenia formy rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 82/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 83/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie (12.09.2022)
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA DOCHODU
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPEDNIUM REKTORA
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie - WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 84/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 85/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 86/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Ignatianum w Krakowie - OŚWIADCZENIE użytkownika służbowej karty płatniczej
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Ignatianum w Krakowie - Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA
[Pobierz] [Otwórz]