Sprawy studenckie

Decyzje w sprawach studenckich: 

 

W przypadku decyzji wydanej przez Dziekana/Kierownika studiów doktoranckich/ Kierownika studiów podyplomowych:

Od decyzji wydanej przez Dziekana/Kierownika studiów doktoranckich/ Kierownika studiów podyplomowych służy odwołanie do Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora  Akademii Ignatianum w Krakowie podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Dziekana/Kierownika studiów doktoranckich/ Kierownika studiów podyplomowych, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego pod wskazany wyżej adres z zachowaniem terminu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku decyzji wydanej przez Rektora:

Od decyzji Rektora nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Rektora Akademii Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

 

Osobą upoważnioną do rozstrzygania spraw studenckich jest Prorektor ds. Studenckich.