Strona główna Stypendia Komunikaty Zmiana kryterium dochodowego od stycznia 2022 roku


09.12.2021

Zmiana kryterium dochodowego od stycznia 2022 roku


Od stycznia 2022 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zmieniają się kryteria dochodowe:

·         dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,

·         dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.

Oznacza to, że od stycznia wszystkie osoby składające wnioski o stypendium socjalne, których dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 600 zł (dla osób samotnie gospodarujących 776 zł) zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej  o sytuacji  dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.