Strona główna Stypendia Komunikaty Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022


13.01.2022

Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022


Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Wprowadzono dodatkowo rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku jednolitych studiów magisterskich, które zgodnie z przepisami prawa trwają 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Dzięki powyższej regulacji, okres przysługiwania świadczeń jest obecnie dłuższy o 2 semestry od czasu trwania studiów, zarówno w przypadku standardowego 5-letniego łącznego okresu studiowania do uzyskania tytułu zawodowego magistra, jak i w przypadku dłuższego okresu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich (5,5 lub 6 lat), co umożliwia studentom wszystkich kierunków ukończenie studiów ze wsparciem finansowym także w sytuacji konieczności wydłużenia kształcenia o rok w związku z np. chorobą lub macierzyństwem.

Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Nowelizacja rozszerzyła także uprawnienia studentów do stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

 

Komunikat jest dostępny na stronie ministerstwa.