Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Rolą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (w skrócie BON) Akademii Ignatianum w Krakowie jest podejmowanie i koorydnowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu się, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Rolą BON jest również integracja wewnątrzpokoleniowa studentów, kształtowanie ich świadomości w zakresie problemów i potrzeb osób niepełnosprwanych studiujących na naszej uczelni i nie tylko. Biuro Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum dokłada wszelkich starań, by uczelnia była miejscem przyjaznym i życzliwym wszystkim studentom, także tym niepełnosprawnym - pełnoprawnym członkom Wspólnoty Akademickiej AIK.

 • BON znajduje się w budynku głównym uczelni przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, w pokoju nr 104A ( I piętro, można skorzystać z windy)
 • Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku (oprócz środy - dzień wewnętrzny) w godz. 9-14. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura osobiście, mogą się Państwo również kontaktować z nami mailowo - cos@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie - nr tel. 12 39 99 585.
CZYM ZAJMUJE SIĘ BON?

Do najważaniejszych zadań BON należy podejmowanie działań zmierzających do:

 • Likwidacji barier, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie się na Uczelni;
 • Bieżącej obsługi niepełnosprawnych studentów, doktorantów i kandydatów na studia;
 • Inicjatyw i realizowania działań dotyczących niepełnosprawnych studentów i doktorantów
 • Integracji studentów niepełnosprawnych;
 • Promowania Uczelni, jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczelni osób niepełnosprawnych);
 • Informowania o bieżących sprawach związanych ze: stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogach oraz stypendium rektora;
 • Uczestnictwa m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności;
 • Współpracy z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowaniu wspólnych działań;
 • Likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej;
 • Kształtowania przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
KTO MOŻE SKORZYSTAć Z USŁUG BON I NA CZYM POLEGA POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM?

Kto jest uprawniony do korzystania z usług BON i w jaki sposób zgłosić się do Biura:

 • osoby ze społeczności akademickiej, które są niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 • osoby ze społeczności akademickiej, które są przewlekle chore, znajdują się pod opieką lekarza i dostarczą odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą ich stan zdrowia.

Aby skorzystać z pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych należy zgłosić się z wnioskiem w tej sprawie bezpośrednio do BON (w godzinach jego urzędowania  tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 8-16).

Do wniosku należy załączyć kserokopię odpowiedniej dokumentacji medycznej : orzeczenia o niepełnosprawności, in. dokumentu wydanego przez uprawniony do tego organ np. ZUS lub zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające aktualny stan zdrowia. Zaświadczenie od lekarza specjalisty powinno być wystawione nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do BON. UWAGA: osoba składająca wniosek powinna mieć ze sobą do wglądu oryginały ww. dokumentów .

 W uzasadnionych przypadkach BON może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji medycznej.
 
Dane osobowe zawarte we wniosku są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień rozpatrywany jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej.

Szanując niezależność i prawo do prywatności, Biuro Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy tylko tym niepełnosprawnym studentom, którzy sami zgłoszą się po pomoc.

Pracownicy poszczególnych jednostek uczelni prowadzący zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie ze strony Biura na pisemny wniosek kierownika danej jednostki uczelni.

 

W jakich sprawach mogą się zwrócić osoby niepełnosprawne do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych?

- jeżeli chcą skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej na uczelni;

- potrzebują szeroko rozumianej pomocy związanej z likwidacją barier utrudniających lub uniemożliwiających kształcenie na AIK;

- jeżeli chcą się podzielić z pracownikami Biura swoimi pomysłami, sugestiami i doświadczeniem w celu wprowadzania optymalnych rozwiązań na uczelni ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych - pełnoprawnych studentów Akademii Ignatianum;

- jeżeli potrzebują innej formy pomocy w sprawach dotyczących studiowania na uczelni,

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CZYM JEST I JAK SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Każdy student AIK* posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia, student powinine zlożyć w siedzibie Biura Stypendialnego następujące dokumenty:
 • WNIOSEK oraz
 • kserokopię aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

II Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium wynosi dla osób niepełnosprawnych w stopniu:

 • lekkim - 350 zł;
 • umiarkowanym - 450 zł;
 • znacznym 850 zł

III. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. W takim przypadku stypendium jest wypłacane od następnego miesiąca, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
 • W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia.
 • Student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

 

IV. KTO WYDAJE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.
Stopnie niepełnosprawności:
 • Lekki - orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (oraz celowości przekwalifikowania).
 • Umiarkowany - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (wyd. 1.01–16.08.1998 r.).
 • Znaczny - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

V. Wyjątki*

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który:
studiował przez okres dłuższy niż 6 lat (Wyjątek: Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
posiada tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
pobiera stypendium dla osób niepełnosprawnych na innej uczelni.

 

Regulamin stypendialny oraz pozostałe informacje są dostępne na stronie Biura Stypendialnego: www.ignatianum.edu.pl/stypendia.