Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, zwane dalej „Centrum”, stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie utworzoną dla prowadzenia działalności badawczej i naukowej.

 

Celem działalności Centrum jest:

  • prowadzenie badań nad myślą etyczną ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ oraz jej propagowanie w dialogu ze współczesnymi modelami etyki,
  • prowadzenie badań nad współczesnymi modelami etyki chrześcijańskiej, a także nad ich filozoficznymi założeniami i implikacjami,
  • prowadzenie dialogu ze współczesnymi niechrześcijańskimi koncepcjami etyki, które kwestionują potrzebę etyki chrześcijańskiej,
  • rozwój chrześcijańskiej myśli etycznej w kontekście dynamicznie zmieniających się wyzwań i problemów współczesności,
  • promowanie idei etyki chrześcijańskiej w różnych sferach życia publicznego, jak np. aktywności społecznej, biznesu, ekonomii, nauki, polityki, itp.,
  • integracja środowiska polskich etyków chrześcijańskich oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się chrześcijańską myślą etyczną.