Centrum Kultury i Dialogu

Człowieka współczesnego, mimo przeobrażeń unifikacyjnych i globalizacyjnych, nadal dotykają te same problemy społeczne. Konflikty zbrojne, terroryzm, brak poszanowania godności osoby, są faktem z którym spotykamy się w przestrzeni medialnej codziennie. Innym równie ważnym zjawiskiem jest także niezwykle szybkie przemieszczanie się ludności, a co z tym się wiąże, migracja wzorów kulturowych i wartości, co nieustannie doprowadza do nowych interakcji międzyludzkich.

Niepożądane zjawiska takie jak niechęć do wzajemnego uczenia się, nietolerancja wobec inności, brak porozumienia w wytyczaniu wspólnych celów na przyszłość implikuje konieczność powołania instytucji, której nadrzędnym zadaniem będzie porozumienie ponad podziałami. Celem Centrum Kultury i Dialogu jest tworzenie płaszczyzny dialogu i wypracowanie skutecznych form komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami, środowiskami i organizacjami, które mogą posłużyć niwelacji negatywnych relacji w społeczeństwach oraz stanowić model edukacyjny w przestrzeni międzyludzkiej.

 

Historia

Centrum Kultury i Dialogu powstało w 1998 roku, z inspiracji krakowskiego jezuity, o. Stanisława Musiała, jednego z pionierów dialogu międzyreligijnego w Polsce, a więc działa z przerwami od 25 lat. Stanisław Musiał (01.05.1938- 05.03.2004) był filozofem, duszpasterzem, rzecznikiem współpracy katolicko-żydowskiej. Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem od 1986 (tj. od początku jej działalności), do 1995 sekretarz Komisji. Ponadto wchodził w skład zarządu „United Nations Watch”, organizacji afiliowanej przy Światowym Kongresie Żydowskim. W 1987 aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z przeniesieniem klasztoru karmelitanek z terenu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Brał udział w spotkaniach genewskich w sprawie klasztoru i jest sygnatariuszem przyjętych tam ustaleń (22 lutego 1987). Występował przeciwko akcji wznoszenia krzyży na żwirowisku w obozie. Został m.in. laureatem pierwszego „Grand Press” w kategorii publicystyki (nagroda miesięcznika „Press”) za artykuł Czarne jest czarne (1997), w którym apelował, by hierarchia Kościoła zareagowała na antysemickie wypowiedzi niektórych duchownych. Otrzymał również Medal „Zasłużony dla Tolerancji” (2000) przyznany przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” i Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2001, przyznawaną przez Żydowski Instytut Naukowy dla osób badających stosunki polsko-żydowskie oraz wkład polskich Żydów w kulturę polską. Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” ustanowił Nagrodę Ks. Stanisława Musiała, przyznawaną osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego.

Misja

Człowieka współczesnego, mimo przeobrażeń unifikacyjnych i globalizacyjnych, nadal dotykają te same problemy społeczne. Konflikty zbrojne, terroryzm, brak poszanowania godności osoby, są faktem z którym spotykamy się w przestrzeni społecznej i medialnej codziennie. Innym równie ważnym zjawiskiem jest także niezwykle szybkie przemieszczanie się ludności, a co z tym się wiąże, migracja wzorów kulturowych i wartości, co nieustannie doprowadza do nowych interakcji międzyludzkich.

Niepożądane zjawiska takie jak niechęć do wzajemnego uczenia się, nietolerancja wobec inności, brak porozumienia w wytyczaniu wspólnych celów na przyszłość implikuje konieczność powołania instytucji, której nadrzędnym zadaniem będzie porozumienie ponad podziałami. Celem Centrum Kultury i Dialogu jest tworzenie płaszczyzny dialogu i wypracowanie skutecznych form komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami, środowiskami i organizacjami, które mogą posłużyć niwelacji negatywnych relacji w społeczeństwach oraz stanowić model edukacyjny w przestrzeni międzyludzkiej.

Cele

Centrum Kultury i Dialogu jest instytucją akademicką badającą i promującą: tolerancję kulturową, dialog oraz polską myśl społeczną. W oparciu o te założenia Centrum stawia sobie za zadanie inspirować działania, których celem będzie dialog między reprezentantami różnych kultur, narodów, religii, światopoglądów i grup społecznych. Centrum Kultury i Dialogu realizuje swoją misje poprzez organizowanie publicznych debat, seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, działalność publicystyczną i wydawniczą, realizację projektów badawczych finansowanych ze środków wewnętrznych jak i zewnętrznych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Z Centrum związany jest zespół ekspertów z różnych dziedzin. Członkowie zespołu CKiD tworzą międzynarodowe środowisko stawiające sobie za cel wspieranie pogłębionej refleksji i rzeczowej debaty nad przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi zachodzącymi w naszym kraju.

Celem CKiD jest tworzenie duchowej i fizycznej przestrzeni dla wszelkich działań zmierzających do wzajemnego zbliżenia kultur. Centrum dąży do kreowania prawdziwego dialogu, który w oparciu o wszechstronną akceptację, prowadziłby do wzajemnego wzbogacania się jego uczestników. Centrum Kultury i Dialogu działa jako podmiot międzywydziałowy na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie i podlega bezpośrednio JM Rektorowi Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Media społecznościowe

 

Facebook

 

YouTube

 

 

Podcast "O kulturze i dialogu"

Spotify:

 

Youtube:

Kontakt

Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu

dr Paulina Winiarska

tel. 506540601

e-mail: ckid@ignatianum.edu.pl

           paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl