Zadania Działu Nauczania

Dział Nauczania Akademii Ignatianum w Krakowie zajmuje się przygotowaniem warunków do realizacji programów kształcenia na prowadzonych przez uczelnię kierunkach studiów, nadzorem nad procesem kształcenia oraz jego ewaluacją.

Do zadań Działu Nauczania należy w szczególności:

1. Kontrola wewnętrzna w zakresie procesu kształcenia realizowana na polecenie Rektora;

2. Współpraca z Dziekanami i Dyrektorami Instytutów w zakresie spraw kształcenia;

3. Współpraca z Kierunkowymi Zespołami Programowymi oraz Kierunkowymi Zespołami Jakości Kształcenia;

4. Nadzór i koordynacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających;

5. Ewidencja zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających oraz prowadzenie monitoringu i kontroli ich respektowania przez jednostki Uczelni;

6. Przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących procesu kształcenia;

7. Koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia;

8. Koordynacja spraw związanych z uprawnieniami wydziałów/dyscyplin do prowadzenia kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia;

9. Nadzorowanie przygotowania planów studiów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Senatu Uczelni

10. Ewidencjonowanie i archiwizowanie planów studiów;

11. Koordynowanie działań dotyczących przygotowania parametryzacji jednostek Uczelni;

12. Opracowanie zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej dla władz Uczelni;

13. Opracowanie sprawozdania GUS-u;

14. Organizacja procesu dydaktycznego;

15. Rezerwacja sal.