Strona główna Strefa Pracownika Dział Nauki i Kształcenia Zadania Działu Nauki i Kształcenia


Zadania Działu Nauki i Kształcenia

Dział Nauki i Kształcenia zajmuje się przygotowaniem warunków do realizacji programów kształcenia na prowadzonych przez uczelnię kierunkach studiów, nadzorem nad procesem kształcenia oraz jego ewaluacji.

Do zadań Działu Nauki i Kształcenia należy w szczególności:

 

1)      W zakresie organizacji procesu kształcenia:

1.      Kontrola wewnętrzna w zakresie procesu kształcenia realizowana na polecenie Rektora.

2.      Współpraca z Dziekanami i Dyrektorami Instytutów w zakresie spraw kształcenia.

3.      Współpraca z Kierunkowymi Zespołami Programowymi oraz Kierunkowymi Zespołami Jakości Kształcenia.

4.      Nadzór i koordynacja prac związanych z organizacją procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających wraz z bieżącą aktualizacją systemu pod kontem realizowanych godzin dydaktycznych.

5.      Weryfikacja pensum oraz godzin ponadwymiarowych pracowników naukowo-dydaktycznych AIK.

6.      Koordynacja procesu rezerwacji i wykorzystania sal dydaktycznych w celach innych niż prowadzenie zajęć.

7.      Ewidencja zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia na stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych i w ramach kursów dokształcających oraz prowadzenie monitoringu oraz kontroli ich respektowania przez jednostki uczelni.

8.      Przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących procesu kształcenia.

9.      Koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków do Ministra Edukacji i Nauki o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

10.  Koordynacja spraw związanych z uprawnieniami wydziałów/dyscyplin do prowadzenia kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia.

11.  Nadzorowanie przygotowania programów studiów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Senatu Uczelni oraz ich ewidencjonowanie i archiwizacja w systemie informatycznym AIK.

12.  Opracowanie zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej dla władz Uczelni.

13.  Koordynacja merytoryczna procesu wdrożenia i bieżący nadzór nad organizacją procesu kształcenia oraz administracyjnej obsługi studentów w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).

14.  Tworzenie wewnętrznych procedur oraz szkolenie pracowników administracyjnych oraz naukowych w zakresie funkcjonalności systemu USOS.

15.  Administrowanie systemu informatycznego AIK służącego do przygotowywania, ewidencjonowania i archiwizacji programów studiów oraz obsługi procesu przygotowania, zatwierdzenia, publikacji i archiwizacji sylabusów przedmiotów (Katalog Studiów).

16.  Prowadzenie sprawozdawczości uczelni w systemie POL-on w zakresie:

a)    studentów,

b)   doktorantów,

c)    realizowanych godzin oraz kompetencji osób prowadzących zajęcia,

d)    kierunków studiów

e)    Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

17.  Prowadzenie sprawozdawczości GUS: sprawozdanie GUS S-10, GUS S-11, GUS S-12 (z wyłączeniem sekcji związanych z zatrudnieniem), GUS S-M-POL-on.

 

2)      W zakresie działalności naukowej Uczelni:

1.      Nadzór merytoryczny nad procesem rejestracji dorobku naukowego pracowników AIK.

2.      Sprawozdawczość w zakresie dorobku naukowego pracowników AIK do systemów PBN/SEDN.

3.      Administrowanie systemem informatycznym służącym do rejestracji dorobku naukowego pracowników AIK i jego kontrola pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

4.      Szkolenie pracowników naukowych AIK w zakresie zasad przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rejestracji dorobku naukowego.

5.      Współpraca z Prorektorem ds. Nauki oraz Dyrektorami Instytutów w zakresie monitorowania działalności naukowej ewaluowanych w AIK dyscyplin naukowych.

6.      Koordynacja działań dotyczących przygotowania dyscyplin AIK do ewaluacji jakości działalności naukowej.

7.      Administrowanie i prowadzenie Repozytorium Akademii Ignatianum w Krakowie.

8.      Obsługa  administracyjna procesu oceny okresowej pracowników naukowo-badawczych.

 

 

3.      Dział Nauki i Kształcenia  otrzymuje symbol DNiK.