Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną:

Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk filozoficznych, przyrodniczych, medycznych, ekonomiczno-prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną:

Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, wsparcia dziennego a także innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego np. typu resocjalizacyjnego, profilaktycznego, oświatowego, organizacji czasu wolnego itp.). Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent specjalności praca z migrantami i uchodźcami:

Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk filozoficznych, przyrodniczych, ekonomiczno-prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu kulturowych, socjologicznych i psychologicznych aspektów uchodźctwa oraz wielowymiarowych problemów tej kategorii społecznej. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie integracji środowiska uchodźców, nawiązywania współpracy z uchodźcami a także z placówkami dla uchodźców, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów zapobiegających wykluczeniu społecznemu tych osób. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy oraz form i metod pracy socjalnej szczególnie wykorzystywanych w pracy z uchodźcom. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej przede wszystkich dotyczącej uchodźców. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Absolwent specjalności praca z migrantami i uchodźcami:

Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. MOPS, OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych.
Z uwagi na fakt, że specjalność skierowana jest przede wszystkim do pracowników instytucji oraz grup zawodowych spotykających się lub w przyszłości będących się spotykać w swojej pracy z problematyką uchodźctwa, czyli do pracowników instytucji świadczących pomoc cudzoziemcom i uchodźcom, absolwent tej specjalności może podjąć pracę m. in. w: Urzędach ds. Cudzoziemców, Biurach Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców, Ośrodkach dla Cudzoziemców i Uchodźców, a także w organizacjach pozarządowych, których zadaniem jest pomoc uchodźcom. Może także podjąć pracę w innych placówkach na poziomie rządowym, samorządowym i pozarządowym, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego.  Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent specjalności aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych:

Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk filozoficznych, przyrodniczych, ekonomiczno-prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu biomedycznych, psychologicznych, społecznych aspektów procesu starzenia oraz wielowymiarowych problemów osób niepełnosprawnych. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy
z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie form opieki i wsparcia oraz metod pracy z osobami starszymi
i niepełnosprawnymi. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych
i społecznych.

Absolwent specjalności aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych:

Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, hospicjach, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości a także w ramach bardziej świadomego rozumienia problematyki niepełnosprawności. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.