Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ 

prof. dr hab. Józef Bremer SJ - kognitywistyka, w szczególności interdyscyplinarna problematyka tożsamości i jedności Ja oraz kwestia wolności woli, logika, filozofia Ludwika Wittgensteina

prof. dr hab. Adam Jonkisz - filozofia nauki, metaetyka, logika, metodologia nauk

prof. dr hab. Piotr Mazur - filozofia człowieka, filozofia bytu, filozofia kultury, filozofia wychowania, filozofia etyki i polityki

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - metodologia nauk humanistycznych, ogólna metodologia filozofii, epistemologia, etyka ogólna, aksjologia, fenomenologia w Polsce, filozofia polska XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej filozofii chrześcijańskiej, metodologiczno - epistemologiczna analiza współczesnych koncepcji filozoficznych, kulturowych i światopoglądowych jak: transhumanizm, posthumanizm itp.

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - antropologia filozoficzna, egzystencjalizm, etyka, filozofia kultury, filozofia polityczna i społeczna, filozofia wartości, filozofia wychowania, katolicka nauka społeczna

dr hab. Bogdan Lisiak SJ, prof. AIK - filozofia przyrody, filozofia procesu

dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - filozofia religii, dialog międzyreligijny

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK - neoplatonizm, logika neoplatońska, neoplatonizm chrześcijański, filozofia chrześcijańska, filozofia bizantyjska

dr hab. Jacek Surzyn, prof. AIK - filozofia średniowieczna, filozofia żydowska, ontologiczny i epistemologiczny status istnienia, problematyka dowodzenia istnienia Boga, problem języka wiary, ontologia i fundamentalna i zagadnienie Bycia w filozofii Martina Heideggera

dr hab. Carl Humphries, prof. AIK - filozofia języka, działania i normatywności, filozofia społeczna - szczególnie filozofia rodziny, zagadnienia ontologiczności i historyczności w filozofii zachodniej

dr Robert Grzywacz SJ - hermeneutyka filozoficzna, filozofia współczesna, fenomenologia

dr Piotr Janik SJ - semiotyka triadyczna (stoicka, Peirce’owska), filozofia języka w tradycji kontynentalnej: fenomenologia, hermeneutyka, logika i dyskurs, filozofia humanistyki, ontologia (hermeneutyczna), antropologia, informatyka (computer science), cybernetyka

dr Celina Kisiel-Dorohinicka - filozofia wychowania, filozofia religii

dr Magdalena Kozak - filozofia współczesna, głównie fenomenologia francuska, egzystencjalizm (S. Kierkegaard, M. Heidegger, J. P. Sartre, A. Camus, G. Marcel), filozofia dialogu i spotkania (M. Buber, F. Rosenzweig, J. Tischner), filozofia relacji (E. Levinas). W ramach własnych badań bliżej zajmuje się problem zła rozumianym interdyscyplinarnie, ale ze szczególnym naciskiem zła jako nadużyć władzy (M. Foucault, P. Zimbardo), jako wypadkowej konkretnych sytuacji (H. Arendt, S. Milgram) oraz ujęciem człowieka w perspektywie egzystencjalno-aksjologiczno-relacyjnej

dr Jarosław Kucharski - etyka, filozofia społeczna

dr Ewa Odoj - epistemologia, głównie współczesna epistemologia analityczna, zagadnienia związane z etyką przekonań i normatywnością epistemiczną; filozofia religii, zwłaszcza epistemologia religii; filozofia umysłu i problem wolnej woli; krytyczne myślenie, heurystyki i błędy poznawcze

dr Marcin Podbielski- filozofia Platona, neoplatońska filozofia sztuki, teoria metafory i alegorii, neoplatonizm chrześcijański

dr Jacek Poznański SJ - naukoznawstwo, tworzenie wiedzy naukowej a mądrość, transformacje szkolnictwa wyższego, zwłaszcza uczelni wyższej; filozofia nauki: problematyka postępu naukowego i granic nauki; filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej; filozofia techniki i filozoficzne zagadnienia technonauki; filozofia jezuitów w Polsce: zagadnienia historyczne i systematyczne; filozoficzne i teologiczne zagadnienia ekologii

dr Jakub Pruś - logika nieformalna i formalna, teoria argumentacji, filozofia języka, retoryka, filozofia i logika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, teorie prawdy, paradoksy logiczne, rodzaje argumentacji, chwyty erystyczne, błędy logiczne

mgr Barbara Banach - wychowanie fizyczne

 

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z INSTYTUTEM FILOZOFII

ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

dr hab. Anna Bugajska prof. AIK - bioetyka, biopolityka, badania nad utopiami, antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia nauki i techniki

dr hab. Wacław Królikowski SJ prof. AKW – nauki teologiczne, szczególnie teologia duchowości, antropologia ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, rozeznawanie duchowe, towarzyszenie duchowe