Koła naukowe

Od czerwca 2021 r. w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (wtedy jeszcze Akademii) działa Rada Kół Naukowych, która zrzesza Opiekunów i Prezesów Kół Naukowych działających w UIK.

 

Nadzór nad Kołami Naukowymi sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Pani dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK

 

W celu utworzenia Koła Naukowego (KN) w UIK należy złożyć w Rektoracie, do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, podanie zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu. Po rozpatrzeniu podania decyzja zostanie przekazana osobie składającej podanie oraz do wiadomości Sekretariatu właściwego Instytutu.

Podanie takie powinno zawierać przynajmniej: proponowaną nazwę Koła Naukowego, krótką charakterystykę jego działalności, proponowany skład zarządu oraz nazwisko opiekuna naukowego, dane kontaktowe do KN (adres mailowy, adres strony internetowej). Prosimy pamiętać o dołączeniu opinii Dyrektora właściwego dla tematyki KN Instytutu.