Konkursy

P.T. Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Nauczycieli Akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie, szukających źródeł finansowania problemu badawczego, do kontaktu z Biurem Projektów.

Zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej ogłaszane są liczne konkursy na stypendia, staże naukowe, prowadzenie badań a nawet granty na napisanie grantu.

Łatwiej jest szukać konkursu dla tematu niż przeglądać liczne konkursy, dostosowując do nich własne zainteresowania badawcze.

Dla zapewnienia spokojnej i konkretnej rozmowy o planowanych konkursach, bardzo prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie zainteresowania pozyskaniem projektu i ustalenie terminu spotkania w Dziale Projektów. 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór w dwóch programach Społeczna odpowiedzialność nauki II oraz Doskonała Nauka II.

Społeczna odpowiedzialność nauki II

 

Program składa się z dwóch modułów:

 

1.     „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

·       popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

·       organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,

·       organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

·       popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

2.     „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii

Doskonała Nauka II

 

Program składa się z modułów:

 

1.     „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych

2.     „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

·       tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz

·       udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka-ii

W obu programach nabór wniosków trwa do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00.

 

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania na etapie przygotowania projektów naukowych (badawczych) finansowanych z środków krajowych i zagranicznych, w ramach programów i konkursów inicjowanych przez instytucje publiczne i prywatne:

1.     Wszelkie konsultacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Dział Projektów świadczy po wcześniejszym umówieniu terminu. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuroprojektow@ignatianum.edu.pl. Konsultacje mogą być przeprowadzone najpóźniej 14 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.

2.     W celu uzyskania wymaganych w dokumentacji aplikacyjnej Projektu podpisów osób reprezentujących AIK, Kierownik Projektu dostarcza do Działu Projektów wypełniony (kompletny w części finansowej i merytorycznej) wniosek o finansowanie lub dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.