Konkursy

P.T. Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli Akademickich Akademii Ignatianum, szukających źródeł finansowania problemu badawczego, do kontaktu z Biurem Projektów.

Zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej ogłaszane są liczne konkursy na stypendia, staże naukowe, prowadzenie badań a nawet granty na napisanie grantu.

Łatwiej jest szukać konkursu dla tematu niż przeglądać liczne konkursy, dostosowując do nich własne zainteresowania badawcze.

Dla zapewnienia spokojnej i konkretnej rozmowy o planowanych konkursach, bardzo prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie zainteresowania pozyskaniem projektu i ustalenie terminu spotkania  w Biurze Projektów.  

 

11 możliwości projektowych od zaraz - plik do pobrania

 

1. Zorganizuj konferencję lub/i napisz monografię

Projekt „Doskonała nauka” (MEiN)

· możliwość złożenia wniosków na 5 konferencji (wartość od 20 tys. do 400 tys. zł)

· możliwość złożenia wniosków na 5 monografii (wartość od 15 tys. do 80 tys. zł)

· czas trwania projektu: 2 lata

· harmonogram: konsultacje z BP do 8 marca; pisanie wniosku do 15 marca; złożenie wniosku w BP 16 marca do godz. 12:00

Szczegóły TUTAJ

 

2. Projekt: upowszechnianie nauki we współpracy z innymi

Program „Nauka dla społeczeństwa”: doskonałość, innowacyjność, humanistyka-tożsamość (MEiN)

· możliwość złożenia 4 wniosków z uczelni (wartość od 100 tys. zł do 2 mln zł)

· nabór ciągły

· czas trwania projektu: max. 24 miesiące

Szczegóły TUTAJ

 

3. Projekt: Miniatura 6 (NCN)

· konkurs na działanie naukowe (w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego)

· nabór: od 1.02 do 31.07.2022

· wartość od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego

· czas trwania projektu do 12 miesięcy

· wnioskodawca: badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe; który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

Szczegóły TUTAJ

 

4. Projekt: Opus 23 (NCN)

· projekty badawcze dla wszystkich naukowców

· nabór od 15 marca do 15 czerwca 2022

· czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy

· brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Szczegóły TUTAJ

 

5. Projekt: Sonatina 6 (NCN)

· dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.

· nabór do 15 marca 2022

· brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości budżetu projektu

· czas trwania projektu 24 albo 36 miesięcy.

Szczegóły TUTAJ

 

6. Projekt: Preludium 21 (NCN)

· dla osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora

· nabór od 15 marca do 15 czerwca 2022

· czas trwania 12, 24 lub 36 miesięcy.

· skład zespołu badawczego: co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegóły TUTAJ

 

7. 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022

· składanie wniosków: do 28 kwietnia 2022 r. godz. 17:00

· cel konkursu: nawiązanie trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów

· spodziewany efekt: wdrożenie czterech filarów tematycznych wspólnej przestrzeni badawczej utworzonej pomiędzy Unią Europejską a Krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Common EU-LAC Research Area), jakimi są: mobilność naukowców, dostępność do międzynarodowej infrastruktury badawczej, rozwijanie współpracy badawczej w zakresie odpowiedzi na globalne wyzwania oraz tworzenie innowacji

Szczegóły TUTAJ

 

8. Zaproś profesora z zagranicznej uczelni na wykłady w AIK – ULAM NAWA

· nabór do 10.05.2022

· zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych

· przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Szczegóły TUTAJ

 

9. Wyjedź na uczelnię zagraniczną i nawiąż współpracę – BEKKER NAWA

· wyjazd: od 3 do 24 miesięcy

· ogłoszenie naboru 10.03.2022 r. – trwa do 10.05.2022 r.

· dla naukowców, nauczycieli akademickich i doktorantów

· wsparcie mobilności międzynarodowej wszystkich dziedzin nauki

Szczegóły TUTAJ

 

10. Stwórz zespół badawczy

Konkurs w ramach Horyzonty Europa - ERC AdG: ADVANCED GRANT

· Cel:  najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

· Adresaci: Naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

· Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro)

· Możliwe koszty do sfinansowania: Koszty osobowe, zakupy aparatury i usług, szkolenia, wyjazdy, podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting), publikacja i rozpowszechnianie wyników badań.

· Termin: 28 kwietnia 2022

 

11. Popularyzuj naukę lub wesprzyj biblioteką 

Projekt "Społeczna Odpowiedzialność Nauki"

·nabór wniosków do 18.03.22 

·wartość od 20 tys. zł do 1 mln zł (popularyzacja) lub 20 tys. zł do 250 tys. zł (wsparcie dla biblioteki) 

·czas trwania projektu: max. 24 miesiące 

·mamy jeszcze dwa miejsca 

 

Program składa się z modułów:

  • „Popularyzacja nauki i promocja sportu”

W ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: 

·popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, 
·organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, 
·organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, 
·organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, 
·popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. 
·Budżet projektu wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł, przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu (wkład własny AIK – 10%).
·Czas trwania projektu: max. 24 miesiące 
·Nabór wniosków trwa od 1.02.2022 r. do 18.03.2022 r. 

  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” 

W ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

·utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.  
·Budżet projektu wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł, przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu (wkład własny AIK – 10%).
·Czas trwania projektu: max. 24 miesiące
·Nabór wniosków trwa od 1.02.2022 r. do 18.03.2022 r. 
 
Szczegóły TUTAJ