Strona główna Dział Spraw studenckich Międzywydziałowe studium języków obcych


Międzywydziałowe studium języków obcych

Terminy dyżurów lektorów

w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 TUTAJ
 

OGÓLNE ZASADY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UIK

  • Na studiach licencjackich pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich lektorat języka obcego obejmuje 120 godzin nauki, wyłączając Kierunek Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, który obejmuje 150 godzin.
  • Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, której podstawę stanowią testy pisemne obejmujące słownictwo i gramatykę z wybranych bloków tematycznych, jak również umiejętność czytania i słuchania na poziomie kursu oraz prace pisemne obejmujące realizację konkretnego tematu i formy. Aby otrzymać zaliczenie student musi uzyskać ocenę pozytywną za każdy element podlegający ocenie, jak również uczestniczyć w minimum 50% zajęć.
  • Na koniec studenci zobowiązani są do zdania egzaminu na poziomie minimum B2 (według CEFR), co oznacza, że poziom wyjściowy grupy lektoratowej nie może być niższy niż B1. Egzamin końcowy stanowiący ocenę za semestr 4 składa się z części pisemnej obejmującej słownictwo i gramatykę z semestrów 1-4 oraz umiejętność czytania, słuchania i pisania na poziomie kursu oraz z części ustnej, która obejmuje prezentację wybranego przez studenta tekstu anglojęzycznego związanego z tematyką studiów (min. 10 stron) oraz dyskusję na jego temat. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestrów 1-3 oraz zaliczenie testów i prac pisemnych w semestrze 4.
  • W czasie kursu studenci zdobywają oraz rozwijają umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie) na poziomie minimum B2. Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są w taki sposób, aby zmaksymalizować aktywność i zaangażowanie studentów w proces uczenia się, a przez to polepszyć jego efektywność. Prowadzący stosują rozmaite rodzaje interakcji: prowadzący-studenci, praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna. W trakcie kursu w przeważającej mierze stosowana jest metoda komunikatywna oraz podejście zadaniowe. Celem zajęć jest: przygotowanie studentów do egzaminu końcowego na poziomie minimum B2, rozwijanie umiejętności językowych potrzebnych dla pracy naukowej, zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią.
  • Kształcenia językowe w UIK obejmuje również kursy specjalistyczne prowadzone na poszczególnych kierunkach po odbyciu 120 godzin lektoratu z języka angielskiego (np. English in Tourism, Business English, Academic English, Nowożytny język obcy specjalistyczny, Translatorium) w zakresie 60 lub 120 godzin.
  • Celem kursów specjalistycznych jest zaznajomienie studentów z terminologią obcojęzyczną związaną z kierunkiem studiów. Studenci rozwijają specjalistyczne słownictwo i umiejętności językowe potrzebne do pracy naukowej czy funkcjonowania w środowisku zawodowym. Przedmiot poszerza umiejętności komunikacyjne pozwalające porozumiewać się w języku obcym na różne tematy związane z problematyką kursu. Ponadto studenci uczą się wyszukiwania i przetwarzania informacji w materiałach obcojęzycznych dotyczących wybranej problematyki z zakresu studiów. W czasie kursu studenci zdobywają oraz rozwijają umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie) na poziomie B2+.
  • Każdy student zobowiązany jest do napisania testu poziomującego celem przypisania do odpowiedniej grupy. Testy kwalifikujące do poszczególnych grup lektoratowych odbywają się w pierwszym tygodniu października. Informacje o terminach testów są umieszczane wcześniej na stronie internetowej uczelni.

 

Szczegółowa oferta językowa MSJO znajduję się TUTAJ.

KIEROWNICTWO MSJO

Kierownik Międzywydziałowego studium języków obcych

mgr Kamil Mielnik

Kontakt:
tel. 538 404 123
tel. 12 39 99 653
e-mail: kamil.mielnik@ignatianum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika międzywydziałowego studium języków obcych

mgr Magdalena Płaneta
Kontakt:
e-mail: magdalena.planeta@ignatianum.edu.pl
ZESPOŁY JĘZYKOWE

 Zespół Języka Angielskiego

Koordynator: mgr Iwona Doniec
iwona.doniec@ignatianum.edu.pl
mgr Dariusz Ćwiek
dariusz.cwiek_Z@ignatianum.edu.pl
 mgr Jadwiga Drzazgowska
jadwiga.drzazgowska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Krystyna Guściora
krystyna.gusciora_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Anna Jaśkowska
anna.jaskowska@ignatianum.edu.pl
mgr Elżbieta Koper
elzbieta.koper@ignatianum.edu.pl
mgr Kamil Mielnik
kamil.mielnik@ignatianum.edu.pl
mgr Lidia Oniszczuk
lidia.oniszczuk@ignatianum.edu.pl
mgr Ewa Pałka
ewa.palka@ignatianum.edu.pl
mgr Izabela Pelczar
izabela.pelczar@ignatianum.edu.pl
mgr Barbara Pluta
(urlop)
mgr Magdalena Płaneta
magdalena.planeta@ignatianum.edu.pl
mgr Iweta Rene
iweta.rene@ignatianum.edu.pl
mgr Katarzyna Stachowska
katarzyna.stachowska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Łukasz Troszczyński
lukasz.troszczynski@ignatianum.edu.pl
mgr Tomasz Warych
tomasz.warych_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Grażyna Zagórny
grazyna.zagorny@ignatianum.edu.pl
mgr Joanna Zubel
joanna.zubel@ignatianum.edu.pl
  

 Zespół pozostałych języków

Koordynator: mgr Rita Catania (język francuski, hiszpański, włoski)
rita.catania@ignatianum.edu.pl
mgr Bożena Bojanowicz (język hiszpański)
bozena.bojanowicz@ignatianum.edu.pl
mgr Janusz Kawka (język niemiecki)
janusz.kawka_Z@ignatianum.edu.pl
dr Izabela Kozera-Sławomirska (język rosyjski)
izabela.kozera-slawomirska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Izabela Przybylska (język niemiecki)
 izabela.przybylska@ignatianum.edu.pl
mgr Agnieszka Ryszka (język hiszpański) 
 agnieszka.ryszka@ignatianum.edu.pl
mgr Sylwia Ślusarczyk (język niemiecki) 
sylwia.slusarczyk_Z@ignatianum.edu.pl
dr Teresa Wnętrzak (j. łaciński, greka) 
 teresa.wnetrzak@ignatianum.edu.pl