Misja i historia

Misja

Wydział Filozoficzny realizuje misję Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie przyjętą przez Senat Akademicki Ignatianum w dniu 26 maja 2015 roku (wtedy: Akademii Ignatianum w Krakowie). Jej aktualne brzmienie określa obecnie Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie zatwierdzony przez Senat Uczelni w dniu 8 września 2023 roku. Misja ta stawia w centrum naszej uwagi wymiar edukacyjny, naukowo-badawczy i wychowawczy Wydziału. Naszą misję - jako Wydział Filozoficzny - realizujemy w wymiarze:

edukacyjnym, przez:

  • kształcenie specjalistów i kadr, zwłaszcza dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w zakresie kierunków studiów oferowanych przez Wydział;

naukowo-badawczym, przez:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w Wydziale, zgodnie z właściwymi im metodami;
  • rozwój nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w Wydziale;
  • mediację kulturowo-religijną między Wschodem a Zachodem;
  • badanie procesów społeczno-kulturowych w Europie;

wychowawczym, przez:

  • kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, duchowo i uczuciowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i twórczo realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej i drugiego człowieka oraz zdolnego do kierowania się w życiu zasadami pedagogii ignacjańskiej: „na większą chwałę Bożą” i „być dla innych”. 

Historia

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie jest kontynuatorem krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego księży jezuitów, prowadzącego swoją działalność od końca XIX wieku. Ośrodek ten, jako Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, otrzymał prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii (równoważny polskiemu magisterium) na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (Acta Romana Societatis Iesu, t. VII (1932), s. 62-64).

Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (tamże, s. 607.).

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie został w dniu 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlega również przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (''Monitor Polski'', Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.).

Aktualnie Wydział Filozoficzny wraz z Wydziałem Pedagogicznym współtworzy Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.