Strona główna Uczelnia Ochrona studentów i osób bezbronnych


Ochrona studentów i osób bezbronnych

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony studentów i osób bezbronnych

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony studentów i osób bezbronnych:

dr hab. Ewa Sowa-Behtane

 

Dr hab. Ewa Sowa-Behtane – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; magister pedagogiki w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądownicza oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna; magister socjologii w specjalności psychosocjologia rozwoju osobowego.

 

Doświadczenie zawodowe

  • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy w zakresie pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
  • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Profilaktyk społeczny posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.

 

Zasady kontaktu

1. Z pomocy pełnomocnika może skorzystać każda osoba studiująca, przygotowująca rozprawę doktorską lub zatrudniona w UIK. Nie ma znaczenia, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej lub w oparciu o jaką umowę wykonujesz swoją pracę na uczelni.

Skontaktuj się z pełnomocnikiem w szczególności jeśli:

· jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem przestępstwa w UIK;

· jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem sytuacji naruszającej zasady bezpieczeństwa lub równego traktowania w UIK;

· jesteś osobą pokrzywdzoną lub świadkiem dyskryminacji na jakimkolwiek tle, molestowania, molestowania seksualnego, mowy nienawiści itp. w UIK;

· masz pomysł na organizację inicjatywy promującej bezpieczeństwo i równe traktowanie w UIK.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

· dane osoby zgłaszającej (np. imię, nazwisko, numer albumu);

· jeśli zgłoszenie dotyczy zachowania konkretnej osoby - dane tej osoby (np. imię, nazwisko, wydział/instytut, kierunek studiów);

· opis sytuacji, której dotyczy zgłoszenie;

· informację, komu jeszcze zgłoszono daną sprawę (na uczelni i poza nią);

· ewentualne materiały i dokumenty związane ze sprawą (np. maile, zrzuty ekranu, wiadomości tekstowe).

Pełnomocnik może również podjąć decyzję o przyjęciu zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich powyższych informacji. Każdorazowo tego typu zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie.

3. Rodzaje wsparcia to m.in.:

· konsultacje, w ramach których dowiesz się, jakie są dostępne ścieżki zgłoszenia niepożądanych sytuacji czy zachowań, które naruszają Twoje bezpieczeństwo osobiste lub w wyniku których doświadczasz nierównego traktowania;

· przyjęcie formalnego zgłoszenia związanego z doświadczaniem sytuacji naruszających Twoje bezpieczeństwo osobiste czy związanych z nierównym traktowaniem;

· pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (i dalej: dyscyplinarnego) w związku z doświadczeniem na uczelni niepożądanych sytuacji;

· pomoc w powiadomieniu odpowiednich jednostek lub organów uczelni w związku z doświadczaną przez Ciebie sytuacją;

· przekazanie informacji, jak wygląda proces złożenia zawiadomienia na Policję lub do innych organów ścigania w związku z doświadczaniem sytuacji, która może naruszać przepisy prawa;

· przekazanie informacji, gdzie na uczelni – i poza nią – możesz otrzymać wsparcie w związku z doświadczaną sytuacją, która jest dla Ciebie niekomfortowa.

4. Kontakt z pełnomocnikiem nie musi być równoznaczny z formalnym zgłoszeniem niepożądanej sytuacji na uczelni. Bez Twojej wiedzy i zgody pełnomocnik nie podejmie dalszych, formalnych kroków w sprawie, która Ciebie dotyczy. Musisz jednak wiedzieć, że w określonych przypadkach jesteśmy zobowiązani powiadomić o niej władze uczelni lub organy ścigania. Przykładowo będzie to dotyczyć sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz przestępstwa ściganego z urzędu (np. zgwałcenia lub pobicia). Pełnomocnik może być również zobowiązany do poinformowania władz uczelni o sytuacjach, które stanowią naruszenie innych obowiązujących przepisów prawnych.

Pełnomocnik posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy zgłoszonych informacji.

 

Kontakt:

ewa.sowa@ignatianum.edu.pl