Opłaty

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW

AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z tokiem studiów:

elektroniczną legitymację studencką
22 zł
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
33 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych
20 zł
duplikat suplementu do dyplomu
20 zł
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł
dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język obcy
20 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE
  • Opłaty za świadczone przez AIK usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:
  • OPŁATA ZA PIERWSZY SEMESTR MUSI BYĆ WPŁACONA W CAŁOŚCI.

Studia niestacjonarne
Opłata za semestr (całość)
I rata
II rata
III rata
Psychologia
2700 zł
900 zł
900 zł
900 zł
Administracja i polityka publiczna
2100 zł
700 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika
2200 zł
800 zł
700 zł
700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600 zł
900 zł
900 zł
800 zł

WAŻNE! OPŁATA SEMESTRALNA ZA PIERWSZY SEMESTR DOKONYWANA JEST W CAŁOŚCI (BEZ ROZBICIA NA RATY) PRZEZ STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH CYKL KSZTAŁCENIA I JEST WNOSZONA DO DNIA 30 WRZEŚNIA. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA NA STUDIA PO DACIE 30 WRZEŚNIA, OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJĘCIU.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

  •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

  •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.