dr Anna Michalczyk

Telefon: -
E-mail: anna.michalczyk@ignatianum.edu.pl
Dostępność: wtorek, godz. 12:30 -13:30, środa, godz. 17:00 - 18:00 (dyżury w formie zdalnej MT)

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.


Neurologopeda, logopeda, surdopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta pedagogiczny. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym AIK, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, Zakład Logopedii i Pedolingwistyki. Doktor nauk społecznych, rozprawa doktorska dotyczyła znaczenia wirtualnej komunikacji w rozwoju społecznym młodzieży głuchej. Zainteresowania badawcze:

- rola muzyki w rozwoju i terapii mowy dzieci i dorosłych

- wpływ niepełnosprawności sensorycznych na przebieg rozwoju mowy

- neurologiczne aspekty rozwoju mowy

- nowoczesne technologie w terapii osób z niepełnosprawnością

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje:


•    „Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych” / Anna Michalczyk, Monika Masłowska, W: Przegląd Pedagogiczny. - nr 1, s. 168-184, Bydgoszcz 2019


•    „Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu się osobowości dziecka”, W: Pedagogika Rodziny -  nr 8/2018, z. 2, s. 7-20

•     „Przygotowanie dziecka z wadą słuchu w zakresie sprawności językowej do podjęcia nauki szkolnej”, W: Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

•    „Postawy ojców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym” / Monika Masłowska, Anna Michalczyk, W: Roczniki Pedagogiczne. - T. 9, nr 3, s. 111-126, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

Najważniejsze osiągnięcia

Ukończone kursy i szkolenia:

 

·         Voice Analysis, Voice Measurement, Voice Habilitation - University College London,  Wielka Brytania

·         Audiologia w logopedii

·         Ankyloglosja - skrócone wędzidełko podjęzykowe

·        Innowacyjne metody w terapii logopedycznej - przegląd możliwości

·        Krtań w praktyce logopedycznej

·         Pozycja spoczynkowa języka

·         Przesiewowe badania logopedyczne

·         Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie szyi i głowy.

·         Seplenienie międzyzębowe - diagnoza, metody korekcji i terapia

·         AAC - Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem

·         Komunikacja alternatywna i wspomagająca- Książka do porozumiewania się- osobista pomoc

·         Tyflologopedia w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej

 ·        Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

 ·        Komunikacja wspomagająca i alternatywna - poziom 1

·         Komunikacja alternatywna i wspomagająca - wprowadzenie do pracy z dzieckiem z ASD

·        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

·         Terapia dziecka ze spektrum autyzmu

·         Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego (SI) na rozwój mowy

·         Terapia poznawczo – behawioralna

·         Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

·         Trening Umiejętności Społecznych TUS

·         Dziecko z dysleksją w szkole

·         Muzykoterapia

·         Logorytmika

·         Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki (KLANZA)

·         Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym

·         Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

·         Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego

·         Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

·         Makaton – st. I i II

·         Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

·         Wspomaganie komunikacji u dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

·         Polski Język Migowy – poziom A1

·.        Polski Język Migowy - poziom A2