dr hab. Mateusz Nieć, prof. nadzw.

Telefon: 12/ 399 95 30 (dziekanat), 12/ 399 95 35 (INoPiA)
E-mail: mateusz.niec@.ignatianum.edu.pl, mateusz.niec@z.wroc.pl
Dostępność: -

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, przez kilkadziesiąt lat związany ze środowiskiem naukowym Wrocławia, od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Krakowie. Z życiorysem naukowym można zapoznać się na portalu Wikipedia oraz w Who is Who w Polsce, w Encyklopedi biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków (wydawnictwo R. Hübner, Warszawa, 2004, s. 2915), a także na platformie ORCID.
Z wykształcenia politolog, historyk doktryn politycznych i prawnych podejmujący refleksję nad klasyczną myślą polityczną, także historyk idei komunikowania. Uważa się za badacza genezy idei politycznych, który analizuje różne ich źródła polityczne, społeczne, intelektualne, a także odniesienia i konteksty, dlatego prowadząc studia nad myślą polityczną porusza się po wielu obszarach nauk społecznych i humanistycznych korzystając z aparatu metodologicznego historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii idei.

Dorobek naukowy

Autor 6 monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych; wykaz najważniejszych prac można znaleźć na platformie ORCID.

Autor ponad 50 wystąpień na konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i krajowych, wygłaszał wykłady w  uczelniach zagranicznych (Uniwersytet Karola w Pradze).

Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2012 r.   

Najważniejsze osiągnięcia

- sformułowanie (w dwóch monografiach: Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych, Warszawa, Wolters Kluwer, 2011 oraz Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Warszawa, Wolters Kluwer, 2013) autorskiej historii idei komunikowania od starożytności po współczesność; za książkę Komunikowania polityczne w społeczeństwie przed-masowym otrzymał nagrodę MNiSzW II stopnia w 2012 r. za osiągnięcia naukowe


- zaprezentowanie nowego ujęcia idei czwartej władzy (koncepcja E. Burke’a) i koncepcji kampanii wyborczej w dziejach polityki (wykaz publikacji na platformie   ORCID)


- poszerzenie refleksji politycznej o społeczeństwie medialnym (paradoks Ellula, idea  celebryty i aktora politycznego)


- przedstawienie autorskiej propozycji wpisania komunikowania społecznego i mediów w normatywne i funkcjonalne ujęcia nauk o polityce w książce Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa, Wolters Kluwer, 2010. 


- pogłębienie refleksji politycznej o klasyczną myśl polityczną m.in. w monografii Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej, Kraków-Wrocław, Księgarnia Akademicka, 2006 (rozprawa habilitacyjna obroniona w Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz w kilkunastu publikacjach i wystąpieniach


- przedstawienie koncepcji polityki zagranicznej obozu narodowego (Niemcy w publicystyce Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym 1918-1939. Kwestie polityki międzynarodowej, Wrocław 1998, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej oraz w szeregu publikacji zamieszczonych w znaczących historycznych i prawniczych czasopismach naukowych)


- sformułowanie autorskiej interpretacji koncepcji mitologii Rolanda Barthesa, określonej mitologią polityczną; podjęcie refleksję nad współczesną mitologią polityczną w artystycznych wizjach 


- refleksja nad Holocaustem i filozofią polityki Victora E. Frankla (w polskiej refleksji politycznej do tej pory nieobecnej)