Strona główna Pedagogika


Pedagogika

1. Ścieżka edukacyjna (zakres): LOGOPEDIA

  • Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu,
- wiedza z zakresu praktyki logopedycznej – etapy postępowania w diagnozie i terapii logopedycznej,
- wiedza psychologiczno-pedagogiczna z zakresu sfer rozwoju osoby, wychowania i kształcenia oraz o specyfice i procesach w różnych środowiskach wychowawczych,
- umiejętność przygotowania i realizacji programu efektywnej terapii dziecka z zaburzeniem mowy, przeprowadzania badania specjalistycznego oraz analizy wyniki badań wykonanych przez innych specjalistów,
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, znajomość zasad fonetyki i fonologii

  • Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako nauczyciel-logopeda w przedszkolach, szkołach i in. placówkach oświatowych, jako prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

2. Ścieżka edukacyjna (zakres): RESOCJALIZACJA KREUJĄCA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza nt. zasad przeprowadzania diagnozy pedagogicznej w środowisku instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- znajomość zasad i metod wychowania resocjalizującego w środowisku i instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- wiedza z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej i zaprojektowania działań wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych,
- umiejętność twórczych działań resocjalizacyjnych w oparciu o znane zasady i metody wychowania resocjalizującego w środowisku i  instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych,


Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako pedagog w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja, w szczególności:

        - Policyjna Izba Dziecka,
        - Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
        - Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy,
        - poradnie rodzinne

oraz jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w szczególności:

-młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze,
- świetlice socjoterapeutyczne,
- placówki interwencyjne,
-zakłady karne, areszty śledcze, służby więzienne

 

3. Ścieżka edukacyjna (zakres): PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza nt. zasad przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej,
- znajomość zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdilnym,
- wiedza o problemowych, niebezpiecznych i antyspołecznych zachowaniach dzieci i młodzieży oraz możliwościach systemowego rozwoju i zachowaniach normatywnych,
- umiejętność identyfikowania, diagnozowania i różnicowania zachowań normatywnych i ryzykownych dzieci i młodzieży,
- umiejętność sporządzania planu pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako:

- pedagog szkolny w szkołach wszystkich stopni i rodzajów,
- wychowawca internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
- pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (np.świetlice środowiskowe) i in. placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne,
- własna działalność profilaktyczna w organizacjach pozarządowych

 

 

 

 

 

 

 

<!-- [if gte mso 9]>