Wzory dokumentów

Od 1 października 2021 r. większość podań należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb.
Aby złożyć podanie należy wejść w zakładkę "DLA STUDENTÓW" -> "PODANIA".
Pozostałe podania niewymienione w katalogu podań w USOSweb, czyli:
  • podania doktorantów;
  • odwołania od decyzji Rektora/Dziekana;
  • rezygnacja ze studiów;
  • wznowienie studiów;
  • przeniesienie do AIK z innej uczelni;
  • zmiana danych osobowych;
  • i inne niewymienione w katalogu podań;
należy
złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy) LUB przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP LUB przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".

Wzory podań do składania w wersji papierowej

[Pobierz] [Otwórz] Oświadczenie o zmianie danych osobowych
[Pobierz] [Otwórz] Tryb oraz warunki zaliczeń i egzaminów w indywidualnej organizacji studiów
[Pobierz] [Otwórz] 3. Podanie ogólne do Dziekana
[Pobierz] [Otwórz] 4. Podanie ogólne do Dziekana - studia podyplomowe
[Pobierz] [Otwórz] 5. Podanie ogólne do Rektora/Prorektora
[Pobierz] [Otwórz] 6. Podanie w sprawie opłat
[Pobierz] [Otwórz] 7. Harmonogram studenta
[Pobierz] [Otwórz] 9. Odwołanie od decyzji
[Pobierz] [Otwórz] 10. Oświadczenie o przedstawieniu do wglądu dokumentacji
[Pobierz] [Otwórz] 11. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
[Pobierz] [Otwórz] 12. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz] 13. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz] 14. Oświadczenie w celu przygotowania informacji PIT
[Pobierz] [Otwórz] 15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz] 16. Podanie ws. korekty indywidualnego planu studiów

 

Szkoła Doktorska

[Pobierz] [Otwórz] 16. Podanie ogólne do Dyrektora Szkoły Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 17. Podanie do Rady Szkoły Doktorskiej w sprawie zatwierdzenia promotora rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 18. Podanie do Rady Szkoły Doktorskiej w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego
[Pobierz] [Otwórz] 18a. Wzór indywidualnego planu badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 19. Podanie w sprawie zawieszenia kształcenia
[Pobierz] [Otwórz] 20. Wzór sprawozdania rocznego doktoranta Szkoły Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 21. Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 22. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz] 23. Oświadczenie o przedstawieniu do wglądu dokumentacji
[Pobierz] [Otwórz] 24. Oświadczenie o rezygnacji z kształcenia
[Pobierz] [Otwórz] 25. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz] 26. Karta Uczestnictwa
[Pobierz] [Otwórz] 27. Karta przedmiotów uzupełniających wykształcenie kierunkowe
[Pobierz] [Otwórz] 28. Karta obiegowa doktoranta Szkoły Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz] 29. Karta Hospitacji
[Pobierz] [Otwórz] 30. Podanie o dofinansowanie - Szkoła Doktorska

 

Doktoranci studiów III stopnia - Wydział Filozoficzny

[Pobierz] [Otwórz] 30. Podanie w sprawie wyrażenia zgody na odbycie praktyk w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz] 31. Program Erasmus - przeliczenie ocen
[Pobierz] [Otwórz] 32. Podanie o zatwierdzenie Opiekuna naukowego
[Pobierz] [Otwórz] 33. Program Erasmus - porozumienie o programie zajęć
[Pobierz] [Otwórz] 34. Wzór podania do Dziekana WF
[Pobierz] [Otwórz] 35. Karta obiegowa
[Pobierz] [Otwórz] 36. Wzór podania o przedłużenie studiów
[Pobierz] [Otwórz] 37. Wzór podania do Kierownika Studiów Doktoranckich
 
Więcej podań dla doktorantów Wydziału Filozoficznego znajduje się na stronie:
www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow-studia-iii-stopnia

 

Doktoranci studiów III stopnia - Wydział Pedagogiczny

[Pobierz] [Otwórz] 38. Podanie do Dziekana Wydziału Pedagogicznego
[Pobierz] [Otwórz] 39. Podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich
[Pobierz] [Otwórz] 40. Podanie o zatwierdzenie opiekuna naukowego
[Pobierz] [Otwórz] 41. Podanie w sprawie praktyk
[Pobierz] [Otwórz] 42. Podanie do Rady Wydziału Pedagogicznego
[Pobierz] [Otwórz] 43. Karta obiegowa
[Pobierz] [Otwórz] 44. Karta różnic programowych doktoranta
[Pobierz] [Otwórz] 45. Druk naliczania należności
[Pobierz] [Otwórz] 46. Karta przebiegu praktyki doktoranta

 

Doktorat eksternistyczny - dokumenty do wniosku o wyznaczenie promotora

więcej dokumentów do pobrania dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora znajduje się na stronie Rady ds. Stopni Naukowych
www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania-rada-ds

 

 

[Pobierz] [Otwórz] 47. Wzór wniosku o wyznaczenie promotora - tryb eksternistyczny
[Pobierz] [Otwórz] 48. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego
[Pobierz] [Otwórz] 49. Zgoda promotora - promotora pomocniczego wraz z oświadczeniem
[Pobierz] [Otwórz] 50. Zobowiązanie do pokrycia opłaty
[Pobierz] [Otwórz] 51. Dane osobowe oraz zgoda na ich przetwarzanie