Strona główna Uczelnia Projekty POWER Polska dla początkujących i średniozaawansowanych. Lepsza integracja imigrantów poprzez zdalne kształcenie kompetencji społecznych i językowych


Polska dla początkujących i średniozaawansowanych. Lepsza integracja imigrantów poprzez zdalne kształcenie kompetencji społecznych i językowych

Dofinansowanie w ramach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2021-06-30

Wartość projektu: 412 500,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 347 655,00 zł

Kierownik projektu: dr hab. Artur Wołek, prof. AIK. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Główny cel projektu

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie modelowego programu podniesienia kompetencji językowych i społecznych osób, głównie z terenów Ukrainy, a także Białorusi, Mołdawii, Kaukazu, poprzez ich udział w szkoleniu e-learningowym.

 

W projekcie wykorzystane zostanie uczenie zachowań językowych do kształcenia kompetencji społecznych, umiejętności nie tylko wypowiadania się, ale również zachowania w standardowych sytuacjach mocno regulowanych normami społecznymi, lepszemu zrozumieniu i znajomości języka, kultury i historii Polski oraz podniesieniu miękkich kompetencji.

 

Zadania w projekcie

Projekt obejmie swoim zakresem stworzenie i realizację masowego i otwartego kursu edukacyjnego (MOOC) dostępnego dla wszystkich chętnych. Kurs będzie bezpłatny i powszechnie dostępny. Zostanie umieszczony na specjalnej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja kursów w projekcie prowadzić będzie do uzyskania następujących kompetencji:

 

-językowa

-analityczna, w tym umiejętność rozwiązywania problemów

-komunikacyjna

 

Grupa docelowa: cudzoziemcy głównie z terenów Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kaukazu posiadający kartę stałego pobytu w Polsce lub deklarujących chęć pozostania w Polsce (zameldowanych, pracujących lub studiujących na terenie województwa małopolskiego), w tym osoby z niepełnosprawnościami

Wiek, ilość: w każdym wieku, 400 uczestników

 

 

 

Zapraszamy do rejestracji od 01.01.2020:

 

p4p@ignatianum.edu.pl

 

 

KURS E-learningowy – link

Uczestnicy Projektu „Polska dla Początkujących i średniozaawansowanych. Lepsza integracja imigrantów w zdalne kształcenie kompetencji społecznych i językowych” mają możliwość przystąpienia do realizacji kursu On-line, na platformie E-learnigowej Navoica – Ogólnopolskiej platformie edukacyjnej z bezpłatnymi kursami typu MOOC, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Link do kursu: