Pracownicy

Zatrudnianie pracowników regulują przepisy wynikają głównie z Kodeksu Pracy, który szczegółowo opisuje zagadnienia związane z czasem pracy pracownika, jego wynagrodzeniem i urlopami. Reguluje on także w podstawowym zakresie kwestie dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział Kadr Akademii Ignatianum w Krakowie zatrudnia pracowników na podstawie "Wniosku o zatrudnienie pracownika", podpisanego przez Rektora AIK i tym samym rozpoczyna procedurę zatrudnienia.

 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez AIK, przed rozpoczęciem pracy. Zatrudnianie pracowników wiąże się również z bezpieczeństwem i higieną pracy. Każdy przyszły pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć wstępne i stanowiskowe szkolenie z zakresu BHP. 

 

Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego oraz uzupełnionych przez kandydata dokumentów wstępnych Dział Kadr przygotowuje umowę o pracę i zapoznaje pracownika z obowiązującymi regulaminami w miejscu pracy.