Proces dyplomowania

Praca dyplomowa
Zasady dyplomowania odnoszą się do wszystkich kierunków, poziomów, profilów i form studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Akademii Ignatianum W Krakowie.
 Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu, oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Temat pracy dyplomowej musi być zgodny z kierunkiem studiów. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane samodzielnie przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład i wartość merytoryczną pracy każdego z nich.
 
Złożenie pracy dyplomowej: 
1.  Student składa ostateczną, uzgodnioną z promotorem, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie wymaganych danych oraz wprowadzenie pliku pracy do zatwierdzenia przez promotora w Archiwum Prac Dyplomowych (dalej: APD) nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.
2.  Promotor zobowiązany jest do weryfikacji danych oraz pliku pracy wprowadzonych przez Studenta do APD i zatwierdzenia pracy lub skierowania jej do poprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przekazania pracy przez Studenta w APD.
 

Termin złożenia pracy: 

Jeżeli chcą Państwo podejść do obrony do końca września:
15 września (studenci stacjonarnych studiów)/ 18 września (studenci studiów niestacjonarnych).
Obrony w październiku:
czas na złożenie do 30 września 2021 r.

 

Ci z Państwa, którzy nie zdążą złożyć pracy dyplomowej do 30 września br. mają do wyboru dwie możliwości. W obu przypadkach wymagane jest złożenie, nie później niż do 30 września, podania za pośrednictwem systemu USOSweb. 

1.             podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o miesiąc. Do takiego podania należy załączyć zgodę promotora lub

2.              podanie o powtarzanie semestru. 

 

Takie podania należy złożyć nie później niż do 30 września. Brak złożenia podania we wskazanym terminie będzie wiązał się z rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów.  

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
W zamieszczonej poniżej instrukcji znajdą Państwo wskazówki jak krok po kroku dokonać złożenia pracy dyplomowej. Schemat zawiera etapy procesu archiwizacji pracy dyplomowych poprzez Archiwum Prac Dyplomowych (APD) –aplikację systemu USOS.

Wszystkie kroki procedury następują po sobie i nie mogą być uruchomione bez zakończenia wcześniejszego działania.

Poniższa instrukcja opisuje tylko kroki wykonywane w systemie APD. Student przed obroną zobowiązany jest także do dopełnienia pozostałych formalności opisanych w procedurze dyplomowania

Po wprowadzeniu przez sekretariat do USOS podstawowych danych dotyczących pracy, student może zalogować się do APD w celu uzupełnienia danych pracy dyplomowej a następnie wgrania ostatecznej, uzgodnionej z promotorem wersji pracy dyplomowej do systemu.

Logowanie do systemu APDA by zalogować się do systemu należy na stronie https://apd.ignatianum.edu.pl/  w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk Zaloguj się.

System automatycznie przekieruje nas do strony Centralnego Systemu Logowania (CAS). Dane do logowania są takie same, jak w przypadku logowania do USOSweb.

Proszę zapoznać się z instrukcją oraz zasadami dyplomowania

Instrukcja dla studenta APD

Egzamin dyplomowy

Warunki dopuszczenia do egzaminu na podstawie Zasad dyplomowania

 
1.  Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki;
2) zarchiwizował pracę dyplomową w APD w terminach określonych w §6
3) uzyskał pozytywne oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8;
4) zatwierdził w APD wymagane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej - według wzoru określonego w zał. nr 6
5) wgrał do APD skan podpisanego oświadczenia o licencji
6) uregulował względem AIK należne i wymagane przed przystąpieniem do tego egzaminu opłaty za usługi edukacyjne oraz rozliczył się z Biblioteką.
 
2. Na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora pracy, Dziekan może przedłużyć ostateczny termin zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną;
2) niemożności zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 student składa nie później niż w ostatnim dniu upływającego terminu zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej.
 

Terminy obron 

Wydział Pedagogiczny:
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Pedagogicznego, którzy uzupełnią wymagane dane dotyczące pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych oraz złożoną pracę dyplomową w formie elektronicznej (wprowadzenie pliku pracy do APD) do dnia 24 czerwca 2021 r., będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do dnia 15 lipca 2021 r. pod warunkiem dopełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 
 
Wydział Filozoficzny: 
Studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy złożą pracę dyplomową w dniach pomiędzy 7 czerwca 2021 r. a 21 czerwca 2021 r. będą mieli możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do 15 lipca 2021 r. pod warunkiem dopełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do egzaminu.

 

      WAŻNE!
wszystkie informacje związane z przebiegiem obrony są wpisywane do APD na bieżąco przez właściwe dla Państwa toku studiów Instytuty.
W związku z powyższym prosimy do dnia obrony o częste i regularne sprawdzanie informacji w systemie APD.
 
 

 

 

 

Tezy do egzaminu dyplomowego
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Instytut
Kierunek
Stopień
Tezy
Dziennikarstwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopień licencjackie
Tezy
II stopień magisterskie
 Tezy
Filozofii
Filozofia
I stopień licencjackie
Tezy
Kulturoznawstwa
Kulturoznawstwo
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
Tezy 
Turystyka i rekreacja
I stopień licencjackie
Tezy
Psychologii
Psychologia
Jednolite studia magisterskie
Tezy +
Tezy dla specjalizacji: Psychologia zarządzania
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Instytut
Kierunek
Stopień
Tezy
Neofilologii
Filologia angielska
I stopień licencjackie
 Tezy
II stopień magisterskie
 Tezy
Instytut Nauk o Wychowaniu
Pedagogika
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
 Tezy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednolite studia magisterskie
 Tezy
Praca socjalna
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
 Tezy
Nauk o Polityce I Administracji
Administracja i polityka publiczna
I stopień licencjackie
 Tezy
II stopień magisterskie
Tezy kierunkowe +

dla Administracji samorządowej i rozwój lokalny

dla Administracji rządowej i tworzeniu polityk publicznych

dla Zarządzania kapitałem ludzkim

 
Nauki o polityce
I stopień licencjackie
Tezy kierunkowe + specjalnościowe

dla Cyberbezpieczeństwa

dla Logistyki bezpieczeństwa

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
I stopień licencjackie
Tezy 

 

Odbiór dyplomu oraz suplementu
Warunkiem wydania dyplomu jest złożenie w Centrum Obsługi Studenta, najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów następujących dokumentów:
1. Jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji pobranej z Archiwum Prac Dyplomowych AIK (wersja do druku ze stronami kontrolnymi)  
2. Oryginał oświadczenia o udzieleniu licencji Uczelni, którego skan załączają Państwo poza plikiem pracy do APD
 

WAŻNE

Drukowany dwustronnie egzemplarz pracy dyplomowej powinien być zszyty lub sklejony, oprawiony w miękką oprawę, przeźroczystą od strony frontowej (NIE MOŻE BYĆ ZBINDOWANY).