Proces dyplomowania

Zasady dyplomowania odnoszą się do wszystkich kierunków, poziomów, profilów i form studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
 • Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu, oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

 • Temat pracy dyplomowej musi być zgodny z kierunkiem studiów. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane samodzielnie przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład i wartość merytoryczną pracy każdego z nich.

 • Tematy prac dyplomowych są ustalane przez promotorów w porozumieniu ze studentami - seminarzystami.

 • Promotor poprzez system APD składa wniosek o zatwierdzenie ustalonego ze studentem tematu pracy dyplomowej i kieruje go do odpowiedniego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych, nie później niż 30 dni od rozpoczęcia drugiego semestru seminarium dyplomowego.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana tematu pracy dyplomowej. Wniosek (zatwierdzony przez promotora) należy złożyć na 30 dni przed terminem złożenia pracy dyplomowej. Wniosek składa się bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta. Wzór wniosku znajduje się TUTAJ.

Strona tytułowa

Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę uczelni, tj. AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE;

 • nazwę wydziału tj. Wydział Filozoficzny lub Wydział Pedagogiczny;

 • nazwę instytutu;

 • nazwę zakresu (nie specjalność!);

 • Imię/imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;

 • nr albumu;

 • pełny tytuł pracy;

 • informację o tym pod czyim kierunkiem praca licencjacka/magisterska została napisana (tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora);

 • miejscowość oraz rok  np. Kraków 2022.

Strona tytułowa nie powinna zawierać:

 • podpisu studenta oraz promotora;

 • nazwy "specjalność" lub "specjalizacja" zamiast słowa "zakres";

 • logo graficzne AIK oraz innych grafik;

 • elementów niewskazanych na wzorze strony tytułowej.

Wzór strony tytułowej znajduję się TUTAJ.

Przykład prawidłowo wypełnionej strony tytułowej:

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zgodnie z zasadami dyplomowania praca dyplomowa powinna spełniać wymogi formalne pod względem zapisu. Poniżej znajdują się uchwalone wytyczne:

- Ogólne zasady zapisu pracy dyplomowej

- Zasady zapisu na kierunku Psychologia

- Zasady zapisu na kierunku Filologia angielska

Złożenie pracy dyplomowej oraz oświadczenia o udzieleniu licencji

 • Student składa ostateczną, uzgodnioną z promotorem, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie wymaganych danych oraz wprowadzenie pliku pracy do zatwierdzenia przez promotora w Archiwum Prac Dyplomowych (dalej: APD) nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.

 • Promotor zobowiązany jest do weryfikacji danych oraz pliku pracy wprowadzonych przez Studenta do APD i zatwierdzenia pracy lub skierowania jej do poprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przekazania pracy przez Studenta w APD.

 • Ostateczne zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora musi nastąpić najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów, a w przypadku kiedy ostatni semestr studiów realizowany jest w semestrze zimowym, nie później niż dwa tygodnie od zakończenia sesji poprawkowej.

 • Instrukcja wgrywania pracy dyplomowej oraz oświadczenia o licencji do APD znajduję się TUTAJ.

 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

W zamieszczonej poniżej instrukcji znajdą Państwo wskazówki jak krok po kroku dokonać złożenia pracy dyplomowej.

Schemat zawiera etapy procesu archiwizacji pracy dyplomowych poprzez Archiwum Prac Dyplomowych (APD) –aplikację systemu USOS.

Wszystkie kroki procedury następują po sobie i nie mogą być uruchomione bez zakończenia wcześniejszego działania.

Poniższa instrukcja opisuje tylko kroki wykonywane w systemie APD. Student przed obroną zobowiązany jest także do dopełnienia pozostałych formalności opisanych w procedurze dyplomowania

Po wprowadzeniu przez sekretariat do USOS podstawowych danych dotyczących pracy, student może zalogować się do APD w celu uzupełnienia danych pracy dyplomowej a następnie wgrania ostatecznej, uzgodnionej z promotorem wersji pracy dyplomowej do systemu.

Logowanie do systemu APD odbywa się poprzez strone https://apd.ignatianum.edu.pl/, gdzie w prawym górnym rogu należy kliknąć w przycisk Zaloguj się. Dane do logowania są takie same, jak w przypadku logowania do USOSweb.

Instrukcja obsługi APD dla studentów

 

Zatwierdzanie tematu pracy dyplomowej od roku akademickiego 2021/2022 odbywa się w systemie APD:

Instrukcja zatwierdzania tematu pracy dyplomowej dla studentów

Warunki dopuszczenia do egzaminu

 1.  Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:

1) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki;
2) zarchiwizował pracę dyplomową w APD w terminach określonych w §6 zasad dyplomowania;
3) uzyskał pozytywne oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8;
4) zatwierdził w APD wymagane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej - według wzoru określonego w zał. nr 6
5) wgrał do APD skan podpisanego oświadczenia o licencji
6) uregulował względem AIK należne i wymagane przed przystąpieniem do tego egzaminu opłaty za usługi edukacyjne oraz rozliczył się z Biblioteką.
 
2. Na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora pracy, Dziekan może przedłużyć ostateczny termin zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną;
2) niemożności zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 student składa nie później niż w ostatnim dniu upływającego terminu zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej.
 
      WAŻNE!
wszystkie informacje związane z przebiegiem obrony są wpisywane do APD na bieżąco przez właściwe dla Państwa toku studiów Instytuty.
W związku z powyższym prosimy do dnia obrony o częste i regularne sprawdzanie informacji w systemie APD.
 

 

Tezy do egzaminu dyplomowego
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Instytut
Kierunek
Stopień
Tezy
Dziennikarstwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopień licencjackie
Tezy
II stopień magisterskie
 Tezy - Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Tezy - Dzienikarstwo śledcze
Filozofii
Filozofia
I stopień licencjackie
Tezy
Kulturoznawstwa
Kulturoznawstwo
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
Tezy 
Turystyka i rekreacja
I stopień licencjackie
Tezy
Psychologii
Psychologia
Jednolite studia magisterskie
Tezy
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Instytut
Kierunek
Stopień
Tezy
Neofilologii
Filologia angielska
I stopień licencjackie
 Tezy
II stopień magisterskie
Tezy
Instytut Nauk o Wychowaniu
Pedagogika
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
 Tezy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednolite studia magisterskie
 Tezy
Arteterapia
II stopień

magisterskie

Tezy
Praca socjalna
I stopień licencjackie
Tezy 
II stopień magisterskie
 Tezy
Nauk o Polityce I Administracji
Administracja i polityka publiczna
I stopień licencjackie
 Tezy
II stopień magisterskie
Tezy kierunkowe +

dla Administracji samorządowej i rozwój lokalny

dla Administracji rządowej i tworzeniu polityk publicznych

dla Zarządzania kapitałem ludzkim

 
Nauki o polityce
I stopień licencjackie
Tezy kierunkowe + specjalnościowe

dla Cyberbezpieczeństwa

dla Logistyki bezpieczeństwa

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
I stopień licencjackie
Tezy 

+ tezy dla zakresu infobrokering 

 

Dyplom oraz suplement do dyplomu
Pakiet sześciu (6) dokumentów, który otrzymują absolwenci składać się będzie z:
• Jednego (1) dyplomu ukończenia studiów;
• Dwóch (2) odpisów dyplomu ukończenia studiów;
• Jednego (1) suplementu do dyplomu;
• Dwóch (2) odpisów suplementu do dyplomu.

 

UZYSKANIE ODPISU DYPLOMU/SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM

I. Dyplom może zostać przetłumaczony na język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski oraz rosyjski.
II. Suplement może zostać przetłumaczony na język angielski.
III. Aby uzyskać odpis dyplomu /suplementu w języku obcym, należy najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu dyplomowego złożyć podanie za pośrednictwem USOSweb (ścieżka „DLA STUDENTA" -> „Podania" ).
Nazwa podania: „Podanie ws. wydania odpisu dyplomu/suplementu w j. obcym".

W podaniu należy określić czego konkretnie ono dotyczy. Można ubiegać się o:
1) wydanie tłumaczenia odpisu dyplomu w ramach kompletu 6 dokumentów. Jeden z dwóch odpisów dyplomu zostanie wydany w języku obcym - w podaniu należy wskazać jeden wybrany język obcy wymieniony w pkt. I;
2) wydanie tłumaczenia odpisu suplementu w ramach kompletu 6 dokumentów - Jeden z dwóch odpisów suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski;

Prośba o wydanie dokumentów o których mowa w pkt. 1 i 2 może być złożona na jednym podaniu.

3) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu (spoza kompletu 6 dokumentów – wydawane odpłatnie w wysokości 20 zł za jeden dokument) - w podaniu należy wskazać jeden wybrany język obcy wymieniony w pkt. I;
4) wydanie dodatkowego odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski (spoza kompletu 6 dokumentów – wydawane odpłatnie w wysokości 20 zł za jeden dokument).

Do podania (cel pkt 3 i/lub 4) należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu za dodatkowy odpis dokumentu. Przelew dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy studenta wskazany w USOSweb (ścieżka „DLA WSZYSTKICH" -> „Płatności (model FK)" -> „konta bankowe uczelni").

UWAGA: Brak określenia czy dokument jest dodatkowy czy w ramach ustawowego pakietu, będzie powodować niekompletność podania.

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ STUDENTA W SUPLEMENCIE DO DYPLOMU

W przypadku chęci umieszczenia w suplemencie do dyplomu informacji o dodatkowej działalności studenta w AIK, należy złożyć w Centrum Obsługi Studenta (w wersji papierowej) Oświadczenie o dodatkowej działalności studenta.

Oświadczenie należy złożyć do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W celu złożenia oświadczenia, należy dokonać rezerwacji terminu wizyty przez portal Booksy. Wzór oświadczenia znajduję się TUTAJ.

Każda wpisana w oświadczeniu działalność studenta powinna zostać potwierdzona.

W razie wątpliwości, zachęcam do kontaktu na adres e-mail: cos@ignatianum.edu.pl lub telefonicznego w godzinach otwarcia.

 

Kiedy będzie można odebrać dyplom?

Informacja o dyplomie gotowym do odbioru pojawi się po zalogowaniu do USOSweb:

Jeżeli powyższa informacja nie pojawi się w systemie po 30 dniach od daty obrony, prosimy o kontakt na adres cos@ignatianum.edu.pl.

W celu odbioru dyplomu należy zarezerwować termin wizyty przez portal Booksy wybierając usługę "Odbiór dyplomu/świadectwa".

 

Warunek wydania dyplomu ukończenia studiów

Warunkiem wydania dyplomu jest złożenie w Centrum Obsługi Studenta, najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów następujących dokumentów:
1. wersji papierowej jednego egzemplarza (1) pracy dyplomowej w wersji pobranej z Archiwum Prac Dyplomowych AIK (wersja do druku z numerami kontrolnymi znajdującymi się w dolnym rogu strony):
Papierowa wersja pracy dyplomowej powinna być:
  • wydrukowana dwustronnie;
  • oprawiona w miękką oprawę z przeźroczystą stroną frontową;
  • zszyta lub sklejona (praca nie może być zbindowana).
   &
Terminy 2021/2022

Terminy 2021/2022

•    [WYDZIAŁ FILOZOFICZNY] Studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy złożą w APD pracę dyplomową w dniach pomiędzy 8 czerwca 2022 r. a 22 czerwca 2022 r. będą mieli możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do 15 lipca 2022 r. Studenci którzy nie wywiążą się z ww. terminu, a złożą pracę dyplomową w dniach pomiędzy 7 września 2022 r. a 16 września 2022 (studia stacjonarne) i 17 września 2022 r. (studia niestacjonarne) będą mieli możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do 15 października.

•    [WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY] Studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy złożą w APD pracę dyplomową do dnia 25 czerwca 2022 r., będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach do dnia 16 lipca 2022 r.


Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych ustala Dyrektor właściwego Instytutu.
W okresie 18 lipca 2022 r. do 6 września 2022 r. nie będą planowane egzaminy dyplomowe.
 
Akty prawne

Akty prawne oraz wzory dokumentów