Strona główna Uczelnia Projekty POWER Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie


Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

Tytuł projektu: Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Dofinansowanie w ramach: POWR.03.01.00-00-KN44/18 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt wdrożeniowy)

 

Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2023-09-30 

 

Wartość projektu: 1 652 088, 61 PLN

 

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 1 392 380,28 zł

 

Główny cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Co warto wiedzieć o projekcie?

Tytuł projektu: „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”.

Termin realizacji:  1.10.2018 - 30.09.2023

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie "Eksperymentalnego programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum w Krakowie", który ma się przyczynić do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Opis projektu: Program kształcenia przyszłych nauczycieli powstał w oparciu o dokument "Propozycja nowego modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej"  ogłoszony w dniu 31 stycznia 2018 roku przez Zespół przy MNiSW.

W naszym projekcie zwraca się uwagę na:

- spersonalizowanie procesu kształcenia (praca w grupach ośmioosobowych w przypadku nauki języka obcego, posługiwania się TIK, seminarium oraz realizowanych praktyk studenckich, w pozostałych sytuacjach ćwiczenia planowane są w grupach do 14 osób)

- prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego i treningu komunikacyjnego

- indywidualne spotkania z elementami tutoringu, przygotowujące do uczenia się przez całe życie, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu

- połączenie wiedzy z praktyką

- wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia nauczycieli (m. in. laboratoryjne, e-learningowe, projektowe, heurystyczne, badania w działaniu)

- zagraniczne rozwiązania w zakresie nauczania matematyki dzieci oraz wspierania rozwoju dzieci w systemie pedagogicznym Montessori

- przygotowanie kandydatów do państwowego egzaminu z języka nowożytnego w celu uzyskania przez uczestników projektu odpowiednich kwalifikacji ustalonych przez Polskie Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

- zwiększenie liczby godzin z edukacji muzycznej z możliwością nabycia umiejętności gry na instrumentach szkolnych.

Założenia projektu - zmiany w projekcie - program studiów

Założeniem projektu jest w szczególności podniesienie kompetencji poznawczych, wychowawczo-dydaktycznych, diagnostycznych, innowacyjnych, organizatorskich, społecznych i interpersonalnych oraz umiejętnego posługiwania się i wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauce i przyszłej pracy przez studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole.

Zostanie to osiągnięte poprzez:

- opracowanie i wdrożenie eksperymentalnego programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w systemie pięcioletnich studiów (3+2)
- realizacja programu na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w latach 2018/2021
- realizacja programu na studiach drugiego stopnia w latach 2021/2023
- uzyskanie przez uczestników dyplomu licencjackiego do 30. 09. 2021
- uzyskanie przez uczestników dyplomu magisterskiego do 30.09.2023

 W ramach projektu wsparciem zostanie objęta młodzież maturalna, w wieku od 17 lat wzwyż, która pozytywnie przejdzie przez proces rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika przedszkolna i edukacja i wczesnoszkolna w AIK. Projekt jest dedykowany do grupy młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą uzyskać dyplom magisterski oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zmiany w projekcie

W związku z § 8 ust. 1 pkt 9, § 39 ust. 1 oraz § 48 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.) dotyczącego prowadzenia studiów jednolitych magisterskich dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna projekt został przeniesiony z kierunku Pedagogika na kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w roku akademickim 2019/2020

Zakładane efekty zostaną osiągnięte poprzez:

- dostosowanie eksperymentalnego programu  kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do systemu studiów jednolitych magisterskich 

- zatwierdzenie nowego programu - 09. 2020

- przeniesienie uczestników projektu z systemu studiów 3+2 na system studiów jednolitych - 1.10. 2020 

- realizacja studiów jednolitych - 2018/2023

- rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2020/2021 na siódmy semestr 

- uzyskanie przez uczestników dyplomu licencjackiego, którzy zgłosili chęć zakończenia projektu - do 30.09.2021

- uzyskanie przez uczestników dyplomu magisterskiego - do 30.09. 2023 

Harmonogram wsparcia

Zaplanowane zadania

Zadanie 1 - Opracowanie "Eksperymentalnego programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum w Krakowie"

poz. 1. zakup laptopów do pracowni metodycznej
poz. 2. zakup projektora multimedialnego
poz. 3. zakup ekranu projekcyjnego do sali metodycznej
poz. 4. zakup kamery do sali metodycznej
poz. 5-7. zakup oprogramowania do tablicy interaktywnej
poz. 8 zakup instrumentów perkusyjnych Orffa

Zadanie 2 - Wdrożenie programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia

poz. 9-21 - wynagrodzenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych za prowadzenie zajęć oraz dla opiekunów praktyk

Zadanie 3 - Wdrożenie programu kształcenia nauczycieli na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

poz. 22 - 30  wynagrodzenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych za prowadzenie zajęć oraz dla opiekunów praktyk