Strona główna Uczelnia Rada ds. stopni naukowych


Rada ds. stopni naukowych

Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

 

Art. 33

1.  W uczelni tworzy się Radę ds. Stopni Naukowych (dalej zwana Radą). 

2.  Rada jest organem i podejmuje decyzje w sprawach nadawania stopni naukowych. 

3. W skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli każdej dyscypliny, będących profesorami lub profesorami uczelni ze stopniem doktora habilitowanego, w której Ignatianum przysługują uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego powoływanych przez Senat. 

4.  Przewodniczącego Rady powołuje Rektor spośród jej członków.

4'. Rektor na wniosek Przewodniczącego Rady powołuje spośród członków Rady zastępcę Przewodniczącego Rady.

5.  Kandydatów na wybieralnych członków Rady zgłosić mogą: 

    1) Rektor, 

    2) każdy członek Senatu,

6.  Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rektor.

7.  Kadencja Rady trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Senatu

 

Art. 34

1. Rada jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawach nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauki i sztuki. 

2.  Rada nadaje stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. 

3.  Rada do przeprowadzenia czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki powołuje Komisje ds. Stopni Naukowych (dalej zwane „Komisjami”).

4. Rada monitoruje prowadzone przez Komisje postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

5. Rada uchwala regulamin, w którym określa szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji oraz zasady i tryb wyboru jej członków. 

6. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

7. W razie podjęcia przez Radę uchwały naruszającej przepisy ustawy lub statutu albo ważny interes uczelni, Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu celem rozpatrzenia uchwały. Senat może zmienić albo uchylić zawieszoną uchwałę Rady.