Strona główna Społeczna Odpowiedzialność Uczelni


Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

 
 
Akademia Ignatianum w Krakowie podjęła inicjatywę zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością Uczelni. Podjęcie tej inicjatywy oznacza wbudowanie zasad SOU w strategię całej Akademii oraz jej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Poniżej przestawiany jest pierwszy raport SOU AIK. Jako główne obszary działania AIK w ramach SOU zostały zidentyfikowane:

·       działalność naukowa i dydaktyczna

·       służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce i na świecie

·       współpraca z otoczeniem społecznym, upowszechnianie wiedzy i wartości.

 

Prezentowany Raport ma za zadanie sprawozdać aktualny stan praktyk i działań podjętych w wymienionych obszarach.

Na jego podstawie zostaną opracowane wytyczne dotyczące dalszych działań i kierunków rozwoju polityki SOU na AIK.

 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NALEŻY DO NASTĘPUJĄCYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

 

           European Federation of Catholic Universities (FUCE)

 

            International Federation of Catholic Universities (IFCU)

 

  International Association of Jesuit Universities (IAJU)

 

        Kircher Network

 

              European Jesuit Network (SCRIBANI)

 

           Higher Education for Social Transformation (HEST)

 

 

      European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE)

 

 

INTERESARIUSZE AIK:

 

W trakcie mapowania wyróżniono najważniejszych interesariuszy AIK.

Wśród interesariuszy wewnętrznych należy wskazać na:

studentów, pracowników administracyjnych, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz władze Ignatianum, a także zakon jezuitów (Prowincja Polski Południowej), jako organu założycielskiego AIK.

Wśród interesariuszy zewnętrznych należy zwrócić uwagę na:

Kościół katolicki w Polsce i na świecie, kandydatów na studia, partnerów społecznych i biznesowych, samorząd lokalny i społeczność lokalna, rząd RP, osoby i instytucje współpracujące, w szczególności Polonia.

Na podstawie badań oczekiwań interesariuszy zidentyfikowano szereg szczegółowych oczekiwań względem AIK. Mieszczą się one w głównych obszarach pokazanych wcześniej.

 

 

KONTAKT:

Dobre praktyki można zgłaszać pod adres:

jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Inicjatywy w obszarze: Działalność naukowa i dydaktyczna
 • Zintegrowany program rozwoju uczelni

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją na AIK, ułatwiającego kontakt pomiędzy pracownikami i studentami, usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Wsparcie dla czasopism

Uzyskanie i zrealizowanie grantu „Wsparcie dla czasopism”, które umożliwiło podwyższenie punktacji czasopism naukowych wydawanych na AIK oraz wyznaczyło dalsze cele ich rozwoju.

 • Humanistyka ma przyszłość

Program mający na celu promocję wartości i edukacji humanistycznej.

Służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce i na świecie
 • Szaleńcy Pana Boga

Program wsparcia dla misjonarzy.

 • Centrum Ochrony Dziecka

Podstawowe zadania międzywydziałowej jednostki AIK to: działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży. COD współpracuje z powołaną przez Episkopat Fundacją św. Józefa.

Tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością akademicką
 • Konkurs "The Lighting of Beacons”

Konkurs skierowany do studentów Instytutu Neofilologii AIK. Ideą konkursu było stworzenie społeczności wsparcia i dzielenia się doświadczeniami i emocjami, związanymi z pandemią COVID-19, oraz przezwyciężanie kryzysu poprzez budowanie relacji. Aby wziąć udział w konkursie należało nadesłać na wskazane adresy mailowe wyraz swoich odczuć z okresu pandemii. Przyjmowane były: krótkie teksty w języku angielskim (w formie opowiadania, wpisu do dziennika, krótkiego felietonu, itp.), krótkie teksty w języku polskim (w formie opowiadania, wpisu do dziennika, krótkiego felietonu, itp.), fotografie, zdjęcia własnych dzieł artystycznych (np. obrazów, rzeźb), nagrane filmy z wypowiedzą, piosenką, itp.

 • "Katedra Nauk o Literaturze Poleca”

Katedra Nauk o Literaturze prowadzi serię popularyzującą czytelnictwo na profilu Facebookowym Instytutu. Ukazują się w niej rekomendacje lektur nadobowiązkowych czy po prostu ciekawych, z komentarzem członków Katedry oraz ilustracją zdjęciową. Seria zawiera literaturę piękną, źródła akademickie, czy literaturę popularną.

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest międzywydziałową jednostką Akademii Ignatianum. Świadczy pomoc studentom i pracownikom akademickim i administracyjnym. Zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa.

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta skierowana do seniorów. Zajęcia na UTW obejmują wykłady, udział w dowolnie wybranych konferencjach, imprezach kulturalno-artystycznych. Z oferty UTW można korzystać na różne sposoby, zadowalając się np. samymi wykładami lub poszerzając także swoją formację kulturalną i religijną.

 • Filozoficzne rekolekcjepandemiczne

Oferta skierowana do studentów i absolwentów AIK, którzy mogą brać udział w warsztatach pomagających, a pomocą kategorii filozoficznych, zrozumieć procesy dziejące się w trakcie pandemii (szczególnie w aspekcie argumentacyjnym, etycznym i mądrościowym) oraz wypracować mechanizmy wspomagające zachowanie stoickiego dystansu do wydarzeń.

Współpraca z otoczeniem społecznym, upowszechnianie wiedzy i wartości
 • Kształtowanie pamięci historycznej poprzez organizację obchodów 80. rocznicy aresztowania jezuitów 10 listopada 1939 roku w ramach Sonderaktion Krakau

8 listopada 2019 Akademia Ignatianum w Krakowie w porozumieniu z Prowincją Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział w Krakowie) zorganizowała uroczyste obchody 80. rocznicy aresztowania przez niemieckie władze okupacyjne jezuitów z kolegium krakowskiego przy ulicy Kopernika 26 w ramach działań skierowanych przeciwko polskiej inteligencji. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W ramach obchodów ks. kard. Stanisław Dziwisz odprawił Mszę Świętą w Bazylice Najświętszego Serca Pana, odsłonięto także tablicę pamiątkową. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, konsulowie rezydujący w Krakowie, przedstawiciele mediów, członkowie Towarzystwa Jezusowego, kombatanci, rodziny aresztowanych jezuitów, przedstawiciele innych uczelni oraz pracownicy i studenci Ignatianum. W związku z rokiem jubileuszowym 150 lat obecności jezuitów przy ul. Kopernika 26, Akademia Ignatianum w Krakowie we współpracy z Wydawnictwem WAM zorganizowała z tej okazji 14 listopada 2019 roku konferencję naukową (150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie), na której po raz kolejny powrócił temat aresztowań jezuitów w 1939 roku.

 • Popularyzacja historii i kultury cyklach programów telewizyjnych realizowanych przez TVP Historia: Kryptonim Muzeum, Z widokiem na Wawel, Tu wszystko jest Polską i Marzyciele

Celem programów było zapoznawanie widzów z różnymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury Polski. Punktem wyjścia poszczególnych odcinków była zazwyczaj rocznica lub bieżące wydarzenie, przypadające w okolicach dnia emisji, które stanowiło podstawę do dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Był to pretekst do ukazywania analogii historycznych, naświetlania podobnych zdarzeń w innych kręgach kulturowych oraz do sięgania w głąb przeszłości. Prowadzący programy, będący również autorem wielu scenariuszy prezentowanych serii jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Ignatianum w Krakowie. W programach biorą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni.

 • Popularyzacja polskiej kultury, literatury i historii poprzez wypowiedzi eksperckie

Cel ten realizowany jest poprzez bieżące komentarze eksperckie o charakterze historyczno-politycznym dla polskich i zagranicznych mediów (radia i telewizji), udział w tematycznych audycjach (m.in. Rozmowy o wierze), filmach dokumentalnych (m. in. Skarga, reż. Jarosław Mańka, 2012; Zofia Czeska. Błogosławiona dla Krakowa, reż. Joanna Adamik, 2013; Bo dobrze mi jest w sercu jego, reż. Piotr Grabowski, 2015), programach radiowych o charakterze audiowizualnym (m.in. Sąd nad książką), a także poprzez wypowiedzi w ramach paneli dyskusyjnych, prelekcji, sesji popularno-naukowych oraz debat eksperckich, m.in. debat belwederskich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej: Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej (2018), Sto lat z tysiąclecia. Drogi do niepodległej (2018), debaty organizowanej przez Marszałka Senatu RP oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Elity II Rzeczypospolitej Polskiej (2019), debat młodzieży IV, VIII i IX LO w Krakowie dotyczących problematyki historycznej (2015-2018), debat eksperckich wokół mentalnej rewitalizacji obszarów dziedzictwa regionalnego i lokalnego na Śląsku (2014, 2018), wreszcie sesji popularno-naukowych z zakresu historii Polski organizowanych pod patronatem prezydenta Krakowa (2018, 2019).

 • Akademia Seniora Retor Cafe

Działania dedykowane członkom Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Stowarzyszeniu Oficerów Więziennictwa. Obejmuje cykliczne spotkania więzienników. roku 2020/2021 słuchacze mają do wyboru dziesięć modułów tematycznych: zdrowie, pedagogika społeczna, pedagogika wieku dziecięcego, andragogika, edukacja międzykulturowa, komunikacja społeczna, antropologia, filozofia życia, psychologia osobowości, nowoczesne technologie.

Ignatianum dla serca Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, w tym badania specjalistyczne dla seniorów. Badania odbywały się w kampusie Akademii Ignatianum.

 • Akcja "Daj włos - zmień los” (cykliczna)

Akcja została podjęta we współpracy z Fundacją Rak’n’Roll. Miała na celu zachęcenie do oddawania włosów na peruki dla osób przechodzących chemioterapię. Ignacjańska edycja akcji odbyła się w listopadzie w studiu fryzjerskim "Daviness" przy ul. Rusznikarskiej-Deptak 9a w Krakowie.

 • Tożsamość na styku kultur: etniczność i migracje społeczności Spisza i Orawy

Działalność ma na celu promocję kultury Spisza i Orawy i zwiększenie świadomości wielokulturowości oraz ruchów migracyjnych z Polski do USA.

 • Akcja charytatywna Rodacy-Bohaterom (koordynacja w Małopolsce i Krakowie)

Celem akcji jest pomoc tym, którzy walczyli za wolność naszej Polski, a po zakończeniu II wojny światowej pozostali za wschodnią granicą, m.in. na terenie dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także w Mołdawii i Rumunii. Pomoc kierowana jest także do ich rodzin.

 • Wzmacnianie tożsamości narodowej i promocja dziedzictwa wśród Polaków na Kresach poprzez partnerstwo merytoryczne w projektach Stowarzyszenia Odra-Niemen

Celem projektów jest promocja kultury polskiej i dziedzictwa narodowego, języka i religijności. Kierowane są one głównie do polskich nauczycieli języka polskiego i historii pracujących na Kresach oraz do kadry zarządzającej polskimi instytucjami kultury. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczestniczą cyklicznie w spotkaniach na Kresach jako wykładowcy i prelegenci, a także organizatorzy warsztatów (m.in. warsztatów dla nauczycieli mieszkających na Litwie uczących języka polskiego oraz innych przedmiotów humanistycznych).

 • Współpraca merytoryczna ze Stowarzyszeniem Koronczarek Ziemi Krakowskiej oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i Muzeum Krakowa

Współpraca merytoryczna z instytucjami wspierającymi ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski jakim jest Krakowska Koronka Klockowa realizowana jest poprzez uczestnictwo w wystawach, opiniowanie i redagowanie publikacji poświęconych Krakowskiej Koronce Klockowej, uczestnictwo w audycjach radiowych, wygłaszanie wykładów i współorganizacja warsztatów (m.in. na Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej, 2019; na Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, 2019; na XVIII Kongresie Agroturystycznym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków 2019).

 • Kredkobranie

Cykliczna akcja polegająca na zaopatrywaniu dzieci i młodzieży mieszkającej na Kresach w przybory szkolne. W trakcie trzech edycji zebrano ponad 140 tys. zestawów o wartości ponad 1,5 mln zł Rodzina-Rodzinie Społeczność Akademicka, angażuje się w projekt Caritas Polska: Rodzina Rodzinie, który wspiera dwie chrześcijańskie rodziny, poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii.

 • Kształcenie młodych liderów związków zawodowych

We współpracy z Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych (Bruksela) oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw pracownicy AIK prowadzą i sprawują nadzór merytoryczny nad cyklicznymi szkoleniami przeznaczonymi dla młodych liderów związków zawodowych z obszaru UE i krajów stowarzyszonych.

Dbałość o środowisko naturalne w myśl idei ekologii integralnej
 • Budki lęgowe dla ptaków

W trosce o proekologiczny rozwój otoczenia przyrodniczego Akademii Ignatianum w Krakowie z inicjatywy Fundacji Ignatianum na drzewach w okalającym Uczelnię parku zawisło na początku marca tego roku 50 budek lęgowych dla ptaków. Niebawem podjęte zostaną także działania mające na celu zwiększenie lokalnej bioróżnorodności i ochrony ptaków poprzez uzupełnienie istniejącej zieleni o nowe formy zieleni, w tym wzbogacenie o gatunki biocenotyczne. Ekspertyzę „Rozwiązania proprzyrodnicze ogólne do urządzania i pielęgnacji zieleni pod kątem ochrony ptaków i poprawy lokalnego habitatu w otoczeniu Akademii Ignatianum w Krakowie” wykonał dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, pasjonat ornitologii, twórca autorskiego projektu „Strefy dla Przyrody”, członek Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu.

 • Deklaracja środowiskowa AIK

Stworzenie, przystosowanie i wdrożenie do praktyk funkcjonujących na AIK zasad i wartości wynikających z ogłoszonej w 2015 encykliki papieża Francisza Laudato si’ na temat ekologii integralnej.

 • Bronimy – Sadzimy

Lasy Państwowe sadzą drzewo każdemu studentowi, który obroni pracę dyplomową na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Raport SOU_wersja do druku

WERSJA DO DRUKU DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:

Raport SOU