Studenci

Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie, mogą ubiegać się w trakcie trwania roku akademickiego 2020/2021 o świadczenia takie jak:

 • Stypendium socjalne;
 • Stypendium Rektora;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Jednorazowa zapomoga.

 

Regulamin stypendialny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce:

[AKTY PRAWNE]

STYPENDIUM SOCJALNE

 

I. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE?

[ODPOWIEDŹ] O stypendium socjalne ma prawo ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na jego pisemny wniosek złożony w Biurze Stypendialnym Akademii Ignatianum w Krakowie.

1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu studenckiego ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w trakcie trwania roku akad. 2020/2021 wynosi:

1050 złotych netto

2. Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta określa załącznik nr 6.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochody członków rodziny studenta oraz studenta UZYSKANE W 2019 r. Z UWZGLĘDNIENIEM RÓWNIEŻ ZMIAN W DOCHODACH PO TYM ROKU (patrz rozdział II poniżej "utrata/uzyskanie dochodu").
4. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta wylicza się sumując dochody studenta i członków rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium socjalne ma zostać przyznane,  w wysokościach po odliczeniu od dochodów podlegających opodatkowaniu kwot z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta z uzględnieniem zmian w dochodach (patrz rozdział II poniżej "utrata/uzyskanie dochodu").
5. Przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
7. Do składu rodziny studenta nie wlicza się:
 • rodzeństwa/dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, chyba, że legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta,
 • dzieci rodzeństwa studenta lub dzieci konkubenta członka rodziny,
 • członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie,
 • dziadków (chyba że są opiekunami prawnymi studenta),
 • członka rodziny uznanego za zaginionego.
8. W przypadku gdy student lub członek rodziny studenta ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu studenta lub członka rodziny studenta odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma zostać przyznane.
9. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt 7 (samodzielność finansowa):
 • w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, ,
d) ukończył 18 rok życia przebywając w pieczy zastępczej,
lub
 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), tj. od 1 listopada 2016 r. - 930,35 zł.,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 10).
10. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności:
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie, a także między innymi:;
 • renta po zmarłym rodzicu,
 • renta inwalidzka,
 • alimenty,
 • cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.
11. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy w roku).
12. Student może otrzymywać stypendium socjalne w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
13. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji  dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta:
Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy OBOWIĄZKOWO w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:
dla osoby w rodzinie 528 zł
dla osoby samotnie gospodarującej701 zł
(zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 

 [Art 88 ust. 4 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

"Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".
 • Student i członkowie jego rodziny mogą jednakże posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego). Ponadto student może być utrzymywany przez inne osoby, niż wymienione w ustawie jako członkowie rodziny uwzględniani przy obliczaniu dochodu rodziny studenta (np. przez osobę pozostającą ze studentem w związku nieformalnym, dalszego krewnego).
 • Komisja Stypendialna może przyznać stypendium dla osoby, której dochód na jednego członka rodziny jest poniżej 528 zł miesięcznie i nie posiada zaświadczenia z OPS, jeżeli złoży do wniosku pisemne wyjaśnienie i obowiązkowo załączy do wyjaśnień dokumenty potwierdzające inne źródła dochodów nie wliczających się do dochodu rodziny.
 • Komisja Stypendialna oceni czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane. (zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy).
 
[WYJAŚNIENIE PRZEPISÓW]:
 • Osoby, których dochód nie przekracza ww. kwoty będą musiały dostarczyć ww. zaświadczenie. Nie dostarczeni zaświadczenia powoduje wydanie decyzji odmawiającej przyznania stypendium socjalnego.
 • Osoby, które nie są pewne czy ich dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie/nie będzie przekraczać 528 zł - proszone są (dla pewności posiadania kompletności dokumentacji stypendialnej) o uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej pisemnej informacji o dokładnej sytuacji dochodowej.
 • OPS-y wydają takie zaświadczenia tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta korzysta z ich pomocy. Jeżeli rodzina studenta nie korzysta z takiej pomocy (a student lub doktorant chce uzyskać stypendium socjalne), to taka rodzina powinna złożyć wniosek kierowany do właściwego pod względem miejsca zamieszkania OPS-u o uzyskanie świadczenia z pomocy społecznej (tzw. zasiłek okresowy). OPS ma 30 dni czasu od daty złożenia wniosku na wystawienie ww. zaświadczenie lub decyzji (przed wydaniem decyzji musi zostać przeprowadzony tzw. „wywiad środowiskowy” w miejscy zamieszkania rodziny studenta). Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania.
 • Przedłożenie zaświadczenia z OPS, które zamiast informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, będzie zawierało informacje o tym że „rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej" będzie tożsame z nieprzedstawieniem zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz z wydaniem decyzjio odmowie przyznania stypendium socjalnego.
 • Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (chyba, że w kraju pochodzenia studenta nie istnieje odpowiednik polskiego OPS – wtedy to zastosowanie ma przepis art. 88 ust. 5 ustawy).

 

II. UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU:

 1. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został uzyskany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń socjalnych.
 2. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, dochód ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń socjalnych.
 3. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 4. Za okoliczności powodujące utratę lub uzyskanie dochodu uznaje się odpowiednio:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub jego zakończenie,
 • utratę lub uzyskanie prawa do zasiłku albo stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę lub uzyskanie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury albo renty, renty rodzinnej albo renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) lub rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego albo zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratę lub uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

III. PONOWNE USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO:

Po wydaniu decyzji w sprawie stypendium socjalnego prawo do tego świadczenia jest ustalane ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:
 • wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu lub użyczenia,
 • rezygnacji z zakwaterowania,
 • podjęcia pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako niepracujący małżonek,
 • utraty dochodu lub uzyskania dochodu w myśl art. 3 ust. 22 i ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (szczegóły poniżej)
 • zwiększenia się liczby członków rodziny (np. narodziny dziecka),
 • zmniejszenia się liczby członków rodziny (np. śmierć członka rodziny, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo lub dziecko studenta pobierające naukę, ukończenie lub przerwanie nauki przez rodzeństwo lub dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 lat),
 • uzyskania przez dzieci rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta będących na ich utrzymaniu lub przez dzieci będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka, bez względu na wiek, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn,
 • gdy student, po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów tego samego stopnia (studentowi nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat).
Wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodów stanowi załącznik nr 8.

 

IV. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 2. zwiększenie może zostać przyznane studentowi lub doktorantowi, w którego rodzinie wystąpiło w szczególności:
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • długotrwała lub ciężka choroba rodzica lub rodzeństwa studenta,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w Krakowie (dla studentów studiów stacjonarnych).
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż do studencki nie przyznaje się studentom  posiadającym adres stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

 

WAŻNA INFORMACJA:

 

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 j.t. z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Zaświadczenia – czyli dokumenty wydawane przez właściwe urzędy (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy, pracodawca itp.) - należy dołączyć do wniosku w postaci kserokopii, a oryginał okazać do wglądu. Biuro Stypendialne nie wykonuje kserokopii. 
Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta Akademii Ignatianum w Krakowie stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

 

I. DOKUMENTY WYMAGANE OBLIGATORYJNIE

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Załącznik nr 2 do regulaminu.
Oświadczenie o źródle dochodu (po jednym na każdego pełnoletniego członka rodziny).
Załącznik nr 11 do regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać informacje AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU.
Oświadczenie o liczbie miesięcy w których otrzymywało się dochód w 2019 r. (po jednym na każdego pełnoletniego członka rodziny).
Załącznik nr 12 do regulaminu. Dotyczy 2019 r. Jeśli osoba składająca oświadczenie uzyskiwała dochód z więcej niż jednego miejsca, dla każdego z nich wypełnia osobne oświadczenie
Oświadczenie o innym źródle dochodów - w tym nieopodatkowanych (po jednym na każdego pełnoletniego członka rodziny).
Załącznik nr 13 do regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać informacje za 2019 r.
Zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2019 podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. karta podatkowa, ryczałt).
 • Każdy członek rodziny studenta, który ukończył osiemnasty rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozlicza.
Zaświadczenie członków rodziny którzy odprowadzali składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2019
Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2018 r.), wydane przez organ emerytalno-rentowy lub inny właściwy organ.
Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub...
Tylko w przypadku jeżeli miesięczny dochód nie przekracza:
1) dla osoby w rodzinie – 528 zł,
2) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (Do zaświadczenia należy wtedy dołączyć załącznik nr 10).
... lub pisemne wyjaśnienie dlaczego student nie może przedłożyć ww. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (wyjaśnienie zostanie poddane ocenie przez komisję stypendialną zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy).
Do wyjaśnienia należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające inne źródła dochodu, które nie są wliczane do stypendium socjalnego, np.
 • świadczenia rodzinne/wychowawcze,
 • oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym,
 • darowizna,
 • kredyt studencki.

 

II. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANIE/UTRATĘ DOCHODU

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Świadectwo pracy (w przypadku utraty pracy na podstawie umowy o pracę)/ zaświadczenie z urzędu pracy/ terminowa umowa zlecenie lub o dzieło + PIT11.
W przypadku utraty dochodu.
Dokument potwierdzający uzyskany dochód oraz jego wysokość (np. umowa o pracę lub zlecenie/ zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku macierzyńskiemu, własna działalność gospodarcza).
W przypadku dochodu uzyskanego w 2019 r.
dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. umowa) + zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty po raz pierwszy.
W przypadku uzyskania dochodu w roku 2020 lub 2021 r.

 

III. DOKUMENTY WYMAGANE W ZALEZNOŚCI OD SYTUACJI ŻYCIOWEJ WNIOSKODAWCY

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczącego studenta lub członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zaświadczenie powinno zawierać informacje o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku. 
Zaświadczenia ze szkół lub odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i rodzeństwa (do 18 roku życia) lub zaświadczenia ze szkół rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia), będącego na utrzymaniu rodziców.
    
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców wnioskodawcy.
Załącznik nr 10 do regulaminu.
Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców.
 
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – studenta.
 
Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.
Dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta.
Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub zaświadczenie o sprawie w toku.
 
Aktu zgonu rodzica(-ów) w przypadku śmierci rodzica(-ów).
 
Aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 
Aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 
Akt małżeństwa studenta.
 
Odpis wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków, kopię odpisu ustanowienia rodziny zastępczej.
 
Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 
Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.
 
Zaświadczenia z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych i fizycznych lub nakaz płatniczy, za rok 2019.
 • w przypadku gruntów oddanych w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego – student składa kserokopie umowy dzierżawy i poświadczenie zgłoszenia do ewidencji.
 • w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - student składa kserokopie umowy dzierżawy i poświadczenie zgłoszenia do ewidencji. 
 • w przypadku gospodarstwa wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – student składa umowę zawartą w formie aktu notarialnego.
 • W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumują się.
Zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek zdrowotnych a także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok poprzedzający złożenie dokumentów. 
W przypadku rodzin rolniczych.
Przetłumaczone na język polski zaświadczenie odpowiednika polskiego urzędu skarbowego, a w przypadku braku w danym państwie takiego urzędu, zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiągniętych dochodów oraz o wysokości podatku i obowiązkowych składek na ubezpieczenia.
Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
 
Przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów. 
Jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądy ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem. 
Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego.
 
Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w domu studenckim.
 
Umowa najmu sporządzona w formie pisemnej, z wyszczególnieniem ponoszonych opłat oraz określeniem okresu, na jaki jest zawierana. 
Okazana do wglądu.
Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia sytuacji życiowej wnioskodawcy oraz jego rodziny.
np. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej za poprzedni rok, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, przelewy itp...

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD UPRAWNIONYCH CUDZOZIEMCÓW

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Dokument potwierdzający uprawnienia do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Zgodnie z art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., np:
 • Karta Polaka;
 • Karta stałego pobytu...
Ważna decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przyznająca prawo do świadczeń pomocy materialnej wraz z prawem kształcenia się w AIK albo wskazanie umowy międzynarodowej, umowy zawartej z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzji Rektora AIK, na podstawie których studentowi cudzoziemcowi przysługuje prawo do świadczeń pomocy materialnej. 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

 
 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

STYPENIUM REKTORA

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Student składa WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021
Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora zawiera:
1) informację o uzyskanej w poprzednim roku studiów średniej za ostatnie dwa semestry.
 • Wpisaną przez wnioskodawcę na wniosku. Informacja o średniej widnieje na indywidualnym końcie studenta na WU.
   
 • UWAGA studenci 1. roku studiów II stopnia – pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna do dwóch miejsc po przecinku z dwóch poprzednich semestrów. Pozostałe roczniki - średnia ważona.
2) W przypadku ubiegania się o stypendium rektora na podstawie średniej uzyskanej na innej uczelni, dołączenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskaną w poprzednim roku studiów średniej ocen z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku;
3) określenie kodu osiągnięcia, zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 9 do Regulaminu;
4) kserokopie zaświadczeń (oryginały do wglądu) potwierdzające zdobyte przez studenta osiągnięcia przedłożone w postaci ponumerowanych załączników do wniosku.
5) 6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM! Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

6 letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń. Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • Student kolejnych lat studiów może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeżeli zaliczył poprzedni rok studiów do końca sesji poprawkowej.
 1. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli spełnił kryteria określone w pkt 2.
 2. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.
 3. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 4. Stypendium rektora nie więcej niż 9% najlepszych studentów, spośród wszystkich studentów zapisanych na semestr, na danym kierunku studiów, spośród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie, z zachowaniem podziału na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Za 100% studentów uważa się wszystkich wpisanych studentów na rok akademicki, na danym kierunku oraz stopniu studiów na dzień 31 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane. Studentów, o których mowa w pkt. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu drugim.
 5. Komisja Stypendialna ustala liczbę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora i ogłasza tę informację na stronie internetowej Biura Stypendialnego.
 6. W przypadku gdy 9% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie matematyczne w dół do liczby całkowitej.
 7. Wyłanianie grupy najlepszych studentów odbywa się na drodze rankingu wniosków.
 8. Wniosek oceniany jest metodą punktową.  Za średnią ocen, za każde udokumentowane osiągnięcia i aktywności naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu).
 9. Komisja Stypendialna może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do przedłożonych zaświadczeń. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień skutkuje odmową przyznania punktów za dane osiągnięcia.
 10. Suma punktów uzyskana przez wnioskodawcę decyduje o pozycji w rankingu wniosków. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów o miejscu w rankingu decyduje wyższa średnia ocen.
 11. Komisja Stypendialna może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania stypendium rektora, jeżeli pozostaną środki finansowe przeznaczone na ten cel.
 12. W postępowaniu o przyznanie stypendium rektora  uwzględnia się osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uzyskane jedynie w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium.
 13. Studenci studiów pierwszego stopnia przyjęci jako laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora otrzymują 100 punktów.
 14. Studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe uwzględnia się z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr, uwzględnia się średnią ocen oraz osiągnięcia uzyskane w ostatnim semestrze.
 15. Średnią ocen studenta, o której mowa w Regulaminie, oblicza się jako średnią ważoną ocen za rok akademicki poprzedzający rok, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 16. W przypadku gdy skala ocen w uczelni, z której zostali przyjęci studenci pierwszego roku studiów drugie stopnia, jest szersza niż skala ocen w Akademii Ignatianum w Krakowie, wszystkie oceny zostają przeliczane zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Ignatianum w Krakowie.
 17. W przypadku studenta, który realizuje program więcej niż jednej specjalności, do średniej ocen wlicza się oceny z wszystkich przedmiotów, realizowanych przez studenta specjalności.
 18. Każde z osiągnięć może zostać wykorzystane w staraniach o przyznanie stypendium tylko raz. Przy ocenie nie uwzględnia się osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę do otrzymania stypendium. Komisja kwalifikuje osiągnięcie do najwyżej punktowanej kategorii.
 19. Osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę przy ocenie wniosku muszą dotyczyć kierunku studiów, który został wskazany przez studenta we wniosku.
 20. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie, komisja nie przyznaje za nie punktów.
 21. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na Akademię Ignatianum w Krakowie, w ramach tego samego kierunku, stypendium rektora  przysługuje, jeżeli program jego studiów na ostatnim roku studiów w poprzedniej uczelni zostanie określony przez dziekana wydziału jako odpowiadający kierunkowi na Akademii Ignatianum w Krakowie.
 22. Student może otrzymywać stypendium rektora w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Student składa WNIOSEK oraz kserokopię aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • WAŻNE! 6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM!  Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

  6 letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń. Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uwzględniona od stopnia niepełnosprawności (kwoty stypendium zostaną podane dopiero po głównym naborze wniosków stypendialnych na podstawie ilości złożych wniosków):
 • stopień lekki,
 • stopień umiarkowany,
 • stopień znaczny.
2. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. W takim przypadku stypendium jest wypłacane od następnego miesiąca, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia.
   
5. Student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

 

III. KTO WYDAJE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.
Stopnie niepełnosprawności:
1. Lekki - orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (oraz celowości przekwalifikowania).
2. Umiarkowany - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (wyd. 1.01–16.08.1998 r.).
3. Znaczny - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 
UWAGA!
Obowiązkiem studenta jest dostarczenie NOWEGO orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na miesiąc przed upłynięciem terminu ważności starego orzeczenia. W przypadku niedostarczenia nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wstrzymuje się dalsze przyznawanie świadczenia stypendialnego.
 
ZAPOMOGA

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Student składa WNIOSEK o przyznanie zapomogi do Biura Stypendialnego. Do wniosku dołącza się:
 • zaświadczenie dokumentujące dochody rodziny za ostatnie 3 miesięce (jeżeli wnioskodawca niepobiera stypendium socjalnego);
 • pisemne oświadczenie o składzie rodziny oraz uzyskiwanych przez nich dochodach (np. za prace zarobkową).
 • kserokopię dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, a oryginały okazuje się do wgladu (np. umowy, faktury, zaświadczenia, akty itp.)

WAŻNA INFORMACJA:

 • Składane oświadczenie studenta bez posiadanego przedłożenia w stosownych dokumentach, nie będzie uwzględniane w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie zapomogi.
 • Pamiętaj również:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;

 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zapomogę może otrzymać student który znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności na skutek:
  1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
  2) poważnej choroby studenta lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa (np. choroba onkologiczna, przewlekła choroba serca, zawał   serca),
  3) śmierci członka rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa, tj.: rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci własne),
  4) utraty pracy (zapomoga zostanie przyznana, jeżeli stosunek pracy trwał minimum 1 rok w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat); zapomoga nie zostanie przyznana, jeżeli utrata pracy nastąpiła z winy lub na wniosek pracownika,
  5) przewlekłości postępowania o przyznanie renty,
  6) kradzieży,
  7) klęski żywiołowej,
  8) urodzenia lub przysposobienia dziecka (o zapomogę w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka może ubiegać się każdy ze studentów – rodziców dziecka lub przysposabiających dziecko).
2.  Sytuacja przejściowa oznacza, że uzyskana zapomoga jest w stanie (całkowicie lub chociażby w niewielkim stopniu) pomóc w powrocie do stanu sprzed powstania zdarzenia.
3. Zdarzenie stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę student jest zobowiązany udokumentować. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza kserokopię dokumentów potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej - a oryginały okazuje do wglądu  (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, akt zgonu, akt urodzenia, świadectwo pracy, zaświadczenia z urzędu pracy, straży pożarnej, policji, organów ubezpieczeniowych, urzędu gminy itp.), faktury potwierdzające poniesione koszty  oraz zaświadczenia o zarobkach członków rodziny za ostatnie trzy miesiące.
4. O zapomogę można się ubiegać w terminie trzech miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.
5. Student może otrzymać zapomogę tylko dwa razy w ciągu roku akademickiego.
6. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę w toku studiowania.
7. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Stypendialna.
STYPENDIUM MNiSW DLA STUDENTÓW

1. Do 25 października br. Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, może złozyć wniosek o przyznanie stypendium dla studentów, którzy wykażą znaczne osiągnięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

 

2. Stypendium nie przysługuje jeżeli:
 • od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadaja tytuł :
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

3. Rodzaj znacznych osiągnięć i sposób ich udokumentowania
Więcej na ten temat [TUTAJ]

 

4. Tryb składania wniosków stypendialnych przez studentów:
 • Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa wyższego składa wyłącznie Rektor AIK,
 • Studenci mogą przekazać wyłącznie swoje kandydatury odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 3 do właściwego Dziekanatu (Dziekant Wydziału Pedagogicznego/Dziekanat Wydziały Filozoficznego). Decyzja o tym czy kandydatura zostanie uwzględniona we wniosku należy do Rektora AIK.
 • Jako, że termin 25 pażdziernika obejmuje Rektora, swoje kandydatury można składać nie później niż tydzień przed upływem tego terminu (tj. 18 października).