Strona główna Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM


Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM

 

 

 

Dofinansowanie w ramach: POWR.03.01.00-00-W036/18-00 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM

 

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 – 2021.09.30

 

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 119, 987,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 116 387,87 zł 

 

 

Główny cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników Projektu w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie i wdrożenie masowego otwartego kursu edukacyjnego (MOOC) dostępnego dla wszystkich chętnych, zajmujących się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu

Opis projektu:

Oczekiwanym rezultatem będzie uzyskanie przez Uczestników Projektu zaświadczenia, potwierdzającego uzyskanie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych i analitycznego myślenia, które umożliwią wykorzystanie ich w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie edukacji STEAM. Wiedza na temat edukacji STEAM i zdolność kształtowania umiejętności STEAM będą miały wpływ długofalowy. Wykorzystanie ich w pracy z dziećmi, szczególnie w przedszkolu przyczyni się do rozwoju umiejętności STEAM, które jest rozumiane jako zintegrowane, międzydyscyplinarne ujęcie, skoncentrowane na:

1. Rozwiązywaniu realnych interdyscyplinarnych problemów w praktyce, w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością (poprzez formułowanie pytań i hipotez, testowanie i eksperymentowanie oraz wyciąganie wniosków i budowanie uogólnień);

2. Kształtowaniu kompetencji ponad dyscyplinarnych, leżących u podstaw procesu efektywnego uczenia się wszystkich komponentów STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

W założeniach koncepcja edukacji STEAM powinna kształtować myślenie twórcze, umiejętność i nawyk samodzielnego uczenia się jako całożyciowej potrzeby, która zaczyna się już w okresie przedszkolnym. Ponadto ma promować postawy bycia w świecie w sposób zrównoważony, oparty na odpowiedzialności za środowisko i jego zasoby oraz szukania równowagi między środowiskiem naturalnym a technologią. Umiejętności STEAM są powszechnie postrzegane jako umiejętności potrzebne w XXI wieku, umożliwiające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki kraju w świecie zdominowanym przez nowe technologie oraz przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego i ekonomicznego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych.

Oddziaływanie projektu będzie dwutorowe, gdyż w rezultacie działaniami edukacyjnymi objęte zostaną dwie grupy: nauczyciele i studenci oraz pośrednio dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Zadanie w projekcie

1. Opracowanie merytoryczne i metodyczne kursu edukacyjnego "Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie STEAM" w języku polskim.

2. Produkcja materiałów i implementacja kursu edukacyjnego.

3. Wdrożenie i certyfikacja kursu edukacyjnego.

 

Harmonogram wsparcia

Zadanie 1. Opracowanie merytoryczne i metodyczne kursu edukacyjnego 

1.1. Opracowanie merytoryczne kursu Edukacja STEAM  w przedszkolu
1.2. Opracowanie metodyczne kursu

Termin realizacji: 1.10.2019-30.09.2020

Zadanie 2. Produkcja materiałów i implementacja kursu edukacyjnego Edukacja STEAM  w przedszkolu

2.3. Produkcja materiałów
2.4. Implementacja kursu w studio, testowanie i ocena
2.5. Testowanie funkcjonalności technicznych i poprawności metodyczno-merytorycznych
2.6. Recenzja i ocena kursu

Termin realizacji: 01.09.2020 - 28.02.2021

Zadanie 3. Wdrożenie i certyfikacja kursu edukacyjnego Edukacja STEAM  w przedszkolu

3.7. Wdrożenie kursu na platformę
3.8. Ewaluacja kursu
3.9. Ponowna ocena po wprowadzeniu modyfikacji 
3.10. Obsługa certyfikatu

Termin realizacji: 15.02.2021- 30.09.2021

 

Promocja kursu. Terminy edycji kursu

Zapraszamy do zarejestrowania się na kursie Edukacja STEAM w przedszkolu 

Pierwsza edycja kursu  

Jedna edycja kursu trwa 5 tygodni, a przewidywany średni czas poświęcony na naukę w ciągu jednego tygodnia wynosi około 2,5 godziny (łącznie z lekturą materiałów dodatkowych). Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych.

Termin rozpoczęcia: 1.03.2021
Termin zakończenia: 13.04.2021

link do kursu

Druga edycja kursu

Termin rozpoczęcia: 8.05.2021
Termin zakończenia: 14.06.2021

Link do kursu

Trzecia edycja kursu odbyła się w terminie od 12.07. 2021 do 16.08.2021

Czwarta edycja kursu odbyła się w terminie od 23.08.2021 do 27. 09.2021

Piąta edycja

Termin rozpoczęcia: 1.02.2022
Termin zakończenia: 31.05.2022

link do kursu

Kurs jest bezpłatny
linki do kolejnych edycji będą podane po uruchomieniu kursu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=EMSwnfbJg4c

Biuletyn i artykuły naukowe

Moc jest w MOOC-ach!

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat pierwszej edycji. 

Nasze publikacje na temat Edukacji STEAM:
Katarzyna Szewczuk (2021). Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk. EETP-artykuł pdf

 

Informacje o naszym projekcie na stronie NCBR

https://www.gov.pl/web/ncbr/wsparcie-edukatorow-wychowania-przedszkolnego-w-zakresie-edukacji-steam