Strona główna Uczelnia Projekty POWER Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM 2.0.)


Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM 2.0.)

 

Akademia Ignatianum w Krakowie testuje model wsparcia „Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM 2.0)” PO WER22SZA0025 w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2022r. do 30.04.2023r.

Wartość projektu: 436 170,00 PLN

Dofinansowanie projekty ze środków europejskich: 415 400,00 PLN

Koordynator ds. Merytorycznych: dr hab. Artur Wołek, prof. AIK. Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem

Główny cel projektu

Celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.

Wybrane zadania w projekcie

Do etapów udziału w projekcie należą:

-diagnoza umiejętności podstawowych w zakresie rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, kompetencje społeczne

-doradztwo i edukacja

-walidacja nabytych kompetencji

 

Wybraną grupą docelową projektu są osoby w wieku 18+, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, które pomimo różnego stopnia wykształcenia  zdobytego  w swoim rodzinnym kraju wymagają wsparcia edukacyjnego po przybyciu do Polski. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencję, które przyczynią się do poprawy ich sytuacji zawodowej i społecznej.