Wyjazdy na studia

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się dwa razy w roku akademickiego (jesień/wiosna).

Jeżeli rozważasz wyjazd na studia zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami. Dodatkowo Niezbędnik Erasmusa to pakiet infrormacyjny, w którym znajdziesz wszelkie informacje nt. procedur oraz wymagań na każdym etapie realizacji  mobilności.

W dniach 01-31.03.2023 trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - semestr zimowy 2024/2025 

Podstawowe informacje
Kto może wyjechać na studia?
  • studenci UIK studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich, doktoranckich
  • studenci UIK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • studenci UIK, którzy ukończyli 1 rok studiów
Na jak długo?

W ramach tzw. kapitału mobilności każdego studenta:

  • max. 12 miesięcy (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) w ramach jednego poziomu studiów (dla I, II, III st.)
  • max. 24 miesiące (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) dla jednolitych studiów magisterskich
Gdzie można wyjechać na studia?
  • na uczelnię partnerską zlokalizowaną w krajach programu (Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna)  -  tzw. mobilność z krajami programu (Akcja KA131). Wykaz wszystkich uczelni partnerskich w ramach tej akcji oraz zakresy umów znajdziesz tutaj:   Baza umów międzyinstytucjonalnych z krajami programu Erasmus + 
  • na uczelnię partnerską zlokalizowaną w krajach partnerskich (państwa poza UE) – tzw. mobilność z krajami partnerskimi – liczba miejsc oraz nazwa uczelni partnerskiej jest każdorazowo zależna od warunków danego projektu i publikowana jest przed rozpoczęciem rekrutacji na wyjazdy studentów.

     * Zakres dziedzin dla poszczególnych uniwersytetów, w ramach których studenci mogą wyjechać dostępny jest tutaj: Inter-institutional Erasmus+ Agreements with partner countries (KA 107)

 Jak wybrać Uczelnię zagraniczną?

1. Zapoznaj się z listą Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy (Akcja KA131).
2. Upewnij się, że umowa z uczelnią jaka Cię interesuje, obejmuje Twój kierunek studiów/dziedzinę nauki. 
3. Wejdź na stronę internetową uczelni jaka Cię interesuje i odszukaj informacje dedykowane studentom zagranicznym (anglojęzyczna wersja strony internetowej lub zakładki typu: International/ International office/ Erasmus itp.). 
4. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną w j. ang. wybranej/ych Uczelni (academic offer/degree/studies/courses for foreign/exchange/Erasmus students). Jeżeli nie znajdujesz takiej oferty na stronie, skontaktuj się bezpośrednio z osobą/biurem wyznaczonym na zagranicznej uczelni do kontaktu dla zagranicznych studentów/studentów Erasmus. 
Jeżeli oferta kursów w zagranicznej uczelni nie jest jeszcze dostępna dla kolejnego roku akademickiego, bazuj na ofercie bieżącego roku akademickiego.
5. Dopasuj przedmioty oferowane przez uczelnię zagraniczną do przedmiotów, które obowiązują w UIK w semestrze, na którym planujesz swój wyjazd (sprawdź w tym celu ramowy plan studiów obowiązujący dla swojego rocznika - dostępny na stronie internetowej Twojego Instytutu/dostępny w sekretariacie). 
Uwaga! Dodapasowanie to, jest Twoją propozycją i ma pokazać Komisji, że uczelnia, którą wybrałeś daje możliwość zrealizowania części Twoich studiów. Znalezienie idealnie pasujących przedmiotów jest niemożliwe, jednak dopasowanie powinno być jak najlepiej dokonane, aby uzyskać zbieżność efektów kształcenia. Jeśli nie jesteś pewien dopasowania, zaproponuj np. 2 przedmioty, które według Ciebie byłyby odpowiednie jako zamienniki dla 1 przedmiotu polskiego. Wskazanie większej liczby przedmiotów na uczelni zagranicznej za przedmiot polski, zwiększa Twoje szanse na lepszą ocenę tego formularza w procesie kwalifikacyjnym na wyjazd. Pamiętaj, jest to tylko Twoja proozycja, która po otrzymaniu pozytywnej decyzji na wyjazd, jest dokładnie ponownie omawiana z koordynatorem akademickim.  

Dokumenty rekrutacyjne i kwalifikacja na wyjazd

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce KOMUNIKATY) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

Wszystkie dokumenty w formie skanów (zdjęcia dokumentów nie są akceptowane) student składa wyłącznie drogą mailową na outgoing@ignatianum.edu.pl

Przesyłane pliki należy opisać w następujacy sposób: nazwisko_semestr wyjazdu_nazwa dokumentu (np. Kowalski_zima_aneksdopodania).

1. Podanie studenta na wyjazd zagraniczny należy wypełnić tylko on-line 
2. Wypełniony elektronicznie Aneks do Podania Propozycja Porozumienia o programie studiów dla uczelni zagranicznej pierwszego wyboru. Tutaj znajdziesz przykład wypełnionego Aneksu do Podania, wraz z dokładnymi informacjami. 
3. List motywacyjny na wyjazd - krótkie uzasadnienie, dlaczego wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest dla Ciebie ważny (max strona A4, kierowany do Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+).
4. Kserokopia certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego nie starszy niż 5 lat lub kserokopia zaświadczenia 
wystawionego przez Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), w którym będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni przyjmującej - oryginał do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy: 
5. Kserokopia decyzji z Biura Stypendialnego UIK, dokumentującej prawo do otrzymywania stypendium socjalnego - oryginał do wglądu.
6. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego współpracę z BWM UIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – oryginał do wglądu. 
7. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego opiekę nad studentami zagranicznymi UIK (Student Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim - oryginał do wglądu.
8. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz UIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – oryginał do wglądu.
9. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez upoważniony organ – oryginał do wglądu.
10. Pisemną opinię/zgodę promotora/opiekuna naukowego - w przypadku studentów wyjeżdżających na trzecim roku studiów I st., drugiego roku II st. oraz piątego roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.
11. Pisemną zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich w przypadku wyjazdu studentów studiów doktoranckich.
12. Kserokopia certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego poziom znajomości lokalnego języka obcego - oryginał do wglądu. 

*UWAGA: Zgodnie z art.6 ust.7 pkt. c Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat lub w przypadku certyfikatu/zaświadczenia budzącego wątpliwości - poziom znajomości głównego języka zajęć będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO - w wyznaczonym terminie odbędzie się egzamin (część pisemna oraz ustna). Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdu na studia:    

O nominacji do wyjazdu na studia decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+. Nominacja odbywa się na podstawie KRYTERIÓW. Informacja nt. daty posiedzenia KKE zostaje ogłoszona w zakładce: KOMUNIKATY.

Nominacja do wyjazdu:

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ przekazywane są studentowi drogą mailową. Następnie, na uczelnię wybraną przez studenta, zostaje wysłany list nominacyjny z danymi studenta oraz jego adresem e-mailowym. Uczelnia przyjmująca kontaktuje się ze studentem drogą mailową. Po nominacji, a przed wyjazdem do uczelni zagranicznej, organizowane jest spotkanie informacyjne z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

Realizacja mobilności (przed, w trakcie, po)
Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu

1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies, tzw. LA) - określa listę przedmiotów do zrealizowania w uczelni przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia studiów po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi być zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie studiów przez którąkolwiek ze stron wymagają wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for studies, zwanej During the mobility w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru w zagranicznej uczelni przyjmującej.

Przedmioty uczelni macierzystej z danego semestru, w którym będzie realizowana mobilność i dla których nie było możliwości dopasowania odpowiednika przedmiotu zagranicznego należy wpisać do aneksu do LA - przedmioty te (tzw. różnice programowe) muszą być zaliczone na uczelni macierzystej na zasadach ustalonych z prowadzącym dany przedmiot (student w tej sprawie kontaktuje się z wykładowcą jeszcze przezd wyjazdem na mobilność). 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z instrukcją, którą BWM przesyła mailem.
2.
 Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu 
3.
 Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).
4.
 Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej: 

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku wyjazdu do kraju w ramach UE, podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. 
W przypadku wyjazdu do uczelni zlokalizowanej poza UE, niezbędne jest wykupienie polisy w firmie ubezpieczeniowej.
Każdy student jest zobowiązany do posiadania
 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Obowiązek zapewnienia wymaganego ubezpieczenia leży po stronie uczestnika.
Zalecane jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
5.
Jeśli dotyczy, student stara się o wizę.
6. W przypadku wyjazdów w ramach akcji KA131, każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na studia, jest zobowiązany do wypełnienia 
przed wyjazdem testu biegłości językowej. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji tutaj.

7. Po skompletowaniu powyższych dokumentów student podpisuje z uczelnią macierzystą umowę na wyjazd, która określa warunki odbywania studiów, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium. 

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu studiów:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta w zagranicznej uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia.
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych studiów. Jest to trzecia część formularza Learning Agreement for studies, zwana After the mobility lub dokument Transcript of Records, z wykazem wszystkich zrealizowanych przez wnioskodawcę przedmiotów z ocenami oraz ilością punktów ECTS w czasie pobytu na zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line.

4. Tabela konwersji ocen uzyskanych w ramach programu Erasmus+

 

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych wymagań, jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium. 

Rozliczenie mobilności:

1. Uczelnia zagraniczna wystawia Confirmation, w którym potwierdza faktyczne daty mobilności. Często, uczelnie zagraniczne, wystawiając zaświadczenie traktują jako ostatnią datę mobilności studenta datę ostatniego egzaminu studenta, a nie ostatni dzień jego obecności na uczelni. Zdarza się również, że daty na zaświadczeniu, różnią się od dat wpisanych w umowie, na podstawie których została wyliczona wysokość stypendium. W takim przypadku kwota stypendium wpisana do umowy, zostaje ponownie przeliczona, z dokładnością co do jednego dnia według wystawionego zaświadczenia. Stypendium pozostaje bez zmian, gdy okres na zaświadczeniu jest krótszy o nie więcej niż 5 dni w stosunku do okresu wynikającego z umowy. W przypadku zmian w umowie, wystawiany jest Aneks do umowy, który student ma obowiązek podpisać.

Osoby, które wiedzą, że ostatni dzień mobilności będzie przekraczać datę, która jest wpisana w umowie proszone są o niezwłoczną informację, która będzie potrzebna do podpisania Aneksu do umowy, tak by te dodatkowe dni objąć finasowaniem. Takie przedłużanie pobytu musi być uzasadnione: (np. egzaminem). 

2. Po otrzymaniu Transcript of Records należy przygotować Podanie do instytutowego koordynatora z prośbą o zaliczenie przedmiotów zrealizowanych na mobilności wraz z Kartą przeliczenia ocen. Wszelkie wątpliwości dotyczące przygotowania Karty przeliczeń ocen student omawia z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+. Komplet podpisanych dokumentów należy przesłać do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz sekretariatu właściwego isntytutu. 

3. Należy dopilnować terminów odnośnie zaliczania różnic programowych przedmiotów polskich, do których nie udało się znaleźć odpowiednika na uczelni zagranicznej. Jeśli zaliczanie tych przedmiotów będzie poza terminami sesji poprawkowej należy złożyć stosowne podanie do swojego sekretariatu z prośbą o przedłużenie sesji.

Wysokość stypendium w ramach akcji KA103

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym. 

Miesięczna  stawka  stypendium  Programu  określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania. 

Studenci pochodzący ze środowisk uboższych, wyjeżdżający na studia kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia pochodzących ze środowisk uboższych wynosi 250 EUR na miesiąc.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynosi 250 EUR na miesiąc.