Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe English Philology Society Ignatianum


English Philology Society Ignatianum

Wydział Pedagogiczny, Instytut Neofilologii 

Opiekun naukowy: dr Agnieszka Cierpich-Kozieł 

Prezes: Jakub Skorupa

Wiceprezes: Dominika Wojnowska

Sekcja PR: Anna Sobolewska

 

Działalność dotyczy: 

Koło Naukowe Anglistów, działające pod oficjalną nazwą English Philology Society Ignatianum zostało założone przez Panią dr Agnieszkę Cierpich-Kozieł w 2017 roku. Głównym celem było zrzeszenie studentów z kierunku Filologia Angielska oraz pomoc w rozwijaniu ich wiedzy. Spotkania członków 

zaczęły odbywać się regularnie, a w ich trakcie dyskutowano na różne ciekawe tematy związane z samym językiem angielskim, jak również literaturą anglojęzyczną czy też tłumaczeniami. W ramach działalności Koła aranżowano grupowe wyjścia np. na sztukę Hamleta czy też do Galerii Narodowej w Sukiennicach. Jednym z większych przedsięwzięć Koła była organizacja projektu The English Paths: Language, Literature, Culture & History, którego zwieńczeniem był wyjazd do Londynu oraz Oxfordu w marcu 2019r. 

Głównym założeniem wszelkich działalności koła jest hasło "Living Outside the Box” – co dla studentów oznacza wykraczanie poza swoje granice i tym samym zdobywanie wiedzy i rozwijanie się. W nawiązaniu do tej idei, Koło organizuje spotkania tematyczne z wieloma inspirującymi osobami. W obecnym roku akademickim 2020/21 członkowie EPS mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z wybitnym poetą oraz tłumaczem Profesorem Charlsem Kraszewskim, czy też zagłębić się w serię przekładów literatury dziecięcej na język polski. 

Koło organizuje również cykliczne spotkania członków koła, w trakcie których studenci rozmawiają na tematy dotyczące nadchodzących wydarzeń, jak również planują tematykę postów publikowanych na oficjalnej stronie Koła na Facebooku. 

Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia można obserwować na naszym fanpage'u:

--- 

The English Philology Society Ignatianum, was founded by Dr. Agnieszka Cierpich-Koziel in 2017. One of the main goals was to bring together students from English Philology and to help them develop their knowledge. Meetings of the members started to take place regularly, and during them, various interesting topics related to the English language itself, as well as English literature or translation were discussed. The EPS arranged various outings, e.g., to the Hamlet play or the National Gallery in Sukiennice. One of the major undertakings of the EPS was the organisation of the project The English Paths: Language, Literature, Culture & History, and its result was a trip to London and Oxford in March 2019. 

The main theme of all the organised activities is the motto "Living Outside the Box" - which for students means going beyond their limits and thus acquiring knowledge and developing themself. With reference to this idea, the EPS organises thematic meetings with many inspiring people. In the current academic year 2020/21, the EPS members had the opportunity to meet and talk to the eminent poet and translator Professor Charles Kraszewski, or to delve into a series of translations of children's literature into Polish. 

The EPS also organises regular meetings of its members, during which students can discuss topics concerning upcoming events, as well as plan the subject of the posts for the official Facebook profile. 

 

All previous undertakings can be followed on our fan page: 

Liczba członków: 26 

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/epsignatianum 

Kontakt: Poprzez wiadomości prywatne w naszej witrynie na Facebooku oraz mailowo: 

esa.ignatianum@gmail.com (do studentów) oraz agnieszka.cierpich@ignatianum.edu.pl (do opiekuna)