Kierunek i specjalności

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.


Ścieżki kształcenia:

  • Dziennikarstwo radiowe
  • Dziennikarstwo telewizyjne
  • Dziennikarstwo internetowe
  • Dziennikarstwo prasowe