Kodeksy etyczne

1. Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku.


2. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Komisja do spraw etyki w nauce PAN, wyd. 3, Warszawa 2020, Załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.


3. Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje. Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 25 maj 2004.


4. Europejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. European Commission. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Polska Akademia Nauk, Wyd. III zmienione, Warszawa 2001.


6. Rzetelność w badaniach naukowych a poszanowanie własności intelektualnej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


7. Kodeks Etyki Lekarskiej (uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej); tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, Warszawa 2004