Dział Projektów

Środki działalności statutowej przyznane decyzją mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową. Ze środków tych nie może być finansowana działalność dydaktyczna ani inna działalność niezwiązana z nauką, nawet jeśli jej koszty są częścią działania wspomagającego naukę

Co roku Wydziały prowadzące działalność badawczo - rozwojową otrzymują z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dyspozycji dotacje:

  • na utrzymanie potencjału badawczego, w tym:

- prowadzenie działalności naukowej,
- realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,
- kształcenie w szkole doktorskiej,
- komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. 

Więcej informacji pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/dzialalnosc-statutowa