Działalność statutowa

Środki działalności statutowej przyznane decyzją mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań bezpośrednio związanych z działalnością naukową. Ze środków tych nie może być finansowana działalność dydaktyczna ani inna działalność niezwiązana z nauką, nawet jeśli jej koszty są częścią działania wspomagającego naukę

Co roku Wydziały prowadzące działalność badawczo - rozwojową otrzymują z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dyspozycji dotacje:

 • na utrzymanie potencjału badawczego, w tym:
  - prowadzenie działalności naukowej,
  - realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,
  - kształcenie w szkole doktorskiej,
  - komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Sprawy związane wydatkowaniem i rozliczeniem dotacji statutowej obecnie prowadzi:

Biuro Projektów Akademii Ignatianum w Krakowie 
budynek Zofijówka pokój 11
telefon 12 39 99 610
biuroprojektow@ignatianum.edu.pl 

 Wszelkie dokumenty związane z kosztami, w ramach przyznanych środków finansowych, w tym:

 • wnioski o delegacje krajowe i zagraniczne,
 • wnioski o zawarcie umowy cywilnoprawnej,
 • wniosek o zaliczkę lub przedpłatę,
 • faktury i rachunki za zakupione towary i usługi,
 • rozliczenia delegacji i zaliczek,

proszę na bieżąco dostarczać do pokoju nr 7 lub 11 w budynku Zofijówki.
Biuro Projektów po sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym, przekazuje je do zapłaty przez Dział Księgowo Finansowy.

Opis każdego dokumentu, związanego z kosztami, winien koniecznie zawierać:

 • numer oraz pełny temat zadania badawczego, zgodny z decyzją o jego utworzeniu i finansowaniu,
 • nazwę jednostki (katedra, instytut, wydział) realizującej zadanie badawcze,
 • potwierdzenie odbioru usługi lub otrzymania towaru,
 • uzasadnienie celowości wydatku poniesionego na realizację wskazanego zadania,
 • podpis kierującego zadaniem badawczym.

 Dane płatnika (potrzebne do wypisania faktury lub rachunku):

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, 
NIP 676-168 7491.