Statut

Statut Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie

 

I.    Postanowienia ogólne

§ 1.1. Fundacja, dla której ustalono niniejszy statut, została ustanowiona przez stanowiący osobę prawną Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (Dz.U. 29/89, poz. 154, art. 9 ust. 1; M.P. 22/89, poz. 174) aktem notarialnym, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie, w dn. 25.10.1990 r., numer rejestracyjny A.II.16868/90, którego kserokopia stanowi załącznik do statutu.
2. Fundacja nosi nazwę: "Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie" dalej nazywana w skrócie FIL.
3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§2.1. FIL działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6. IV. 1984 (Dz.U. 21/84, poz. 97 z późn. zm.), w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.V. 1989 r. (Dz.U. 29/89, poz. 154 z późn. zm.) i innych właściwych przepisach prawa polskiego oraz na podstawie postanowień statutu FIL.
2. FIL posiada osobowość prawną zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach.
3. FIL jest podmiotem praw i obowiązków oraz zdolności do działania w granicach obowiązującego prawa.

§ 3.1. Państwowy nadzór nad FIL – w zakresie zgodności działania z przepisami prawa, statutem oraz celem FIL - sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz inne organy państwowe, jeżeli  właściwe przepisy tak stanowią.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przeprowadza w szczególności kontrolę działalności finansowej i gospodarczej fundacji, ma pra¬wo żądać sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawiania programów działania, a także bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych fundacji.
3. Nadzór bieżący nad działalnością FIL i pracą Zarządu FIL sprawuje, jako Fundator FIL, Akademia Ignatianum w Krakowie, nazywana dalej Akademią Ignatianum.

§ 4.1. FIL używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku zawiera¬jącym: nazwę, siedzibę i godło Fundacji.
2. FIL używa także pieczątki podłużnej zawierającej: nazwę, adres oraz oznaczenie kont bankowych FIL.
3. Pieczęć okrągła i pieczątka podłużna przechowywane są przez prezesa Zarządu FIL.   

II. Cel i zadania FIL

§ 5.

1. Celem FIL jest poszerzenie działalności Akademii Ignatianum dla przygotowania stu-dentów do podejmowania pracy nauczycielskiej, a także innych za¬dań intelektualnych, niezbędnych w procesie demokratyzacji pań¬stwa i wywołanych tym zmian kulturowych oraz moralności społe¬czeństwa.
2. FIL tworzy i utrzymuje bazę materialną konieczną do realizacji poszerzonej działalności Akademii Ignatianum. Dofinansowuje ewentualne remonty, wyposażenie i koszty eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez Akademię Ignatianum.
3. FIL starać się będzie o stworzenie możliwości do:
a) finansowania stypendiów naukowych pracownikom Akademii Ignatianum,
b) finansowania wynagrodzeń zatrudnionym na Akademii Ignatianum,
c) przyznawania studentom Akademii Ignatianum stypen¬diów.


III. Majątek i działalność gospodarcza FIL

§ 6.Majątek FIL stanowią:
1. Mienie ruchome tworzące jej początkową bazę materialną, w które została wyposażona w akcie notarialnym,
2. Ponadto:
a)  pochodzące z ofiarności publicznej środki pieniężne w gotówce i na kontach bankowych,
b) darowizny, zapisy, spadki,
c) nieruchomości (budynkowe, ziemskie, parcele) zakupione lub uzyskane w drodze darowizn, zapisów i spadków,
d) ewentualne dotacje i stypendia państwowe, samorządowe, przedsiębiorstw i spółek oraz instytucji krajowych czy zagranicz¬nych, a także osób fizycznych,
e) ewentualne dalsze zakupione urządzenia i ruchomości FIL,
f) wpływy pieniężne z działalności gospodarczej.

§ 7.1. Działalność gospodarcza prowadzona przez FIL może dotyczyć zarówno celów statutowych FIL jak i innych obszarów działania.
2. FIL realizuje statutowy cel przez organizowanie i prowadzenie akcji wykładowej, odczytowej i wydawniczej.

§ 8.Zobowiązania majątkowe w imieniu FIL mają prawo podejmować wyłącznie kompetentni członkowie władz FIL określeni statutem.


IV. Struktura organizacyjna FIL

§ 9.


Władzami FIL są:
1. Akademia Ignatianum, w oso¬bie każdorazowego Rektora Akademii Ignatianum,
2. Zarząd FIL,
3. Komisja Kontrolna FIL.

§ 10.1. Fundatorem jest Akademia Ignatianum, w imieniu której występuje Rektor Akademii Ignatianum. Fundator powołuje Zarząd FIL na okres dwóch lat. Fundator może przed upływem kadencji odwołać któregoś z członków Zarządu bądź cały Zarząd.
2. Fundator jest najwyższą władzą FIL:
a) Fundator rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Za¬rządu FIL oraz sprawozdanie finansowe za miniony okres,
b) Fundator rozpatruje i zatwierdza przedstawiony przez Zarząd FIL program działania oraz plan działalności gospodarczej FIL na okres następny,
c) Fundator przyjmuje i aprobuje sprawozdanie Komisji Kontrolnej FIL i w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć ze strony Członków Zarządu FIL podejmuje właściwe decyzje,
d) Fundator zaleca Zarządowi FIL kierunek działania na przyszłość,
e) Zmian w Statucie FIL dokonuje Fundator w drodze Zarządzenia Rektora Akademii Ignatianum, na wniosek Zarządu FIL, podpisany przez Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 11.1. W skład Zarządu FIL wchodzi w początkowym okresie 3-5 osób, a w miarę rozwoju działalności może zostać powiększony do 7 osób, w tym: Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu.
2. Jeśli Fundator zadecyduje o poszerzeniu Zarządu do 7 o¬sób, a wybierze tylko 5 członków Zarządu, Prezesowi Zarządu przysługuje prawo dokooptowania członków do pełnej liczby członków w okresie kadencji.
3. Zarząd FIL odbywa posiedzenia przynajmniej raz w kwartale i podejmuje decyzje w bieżących sprawach wynikających z realiza¬cji zadań statutowych FIL.
4. Zarząd FIL kieruje bieżącą działalnością FIL oraz repre¬zentuje FIL na zewnątrz.
5. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych jest uprawniony Prezes Zarządu działający wspólnie z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych jest uprawniony Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 12.1. W skład Komisji Kontrolnej FIL wchodzi i przewodniczy jej działalności delegat Wielkiego Vice-Kanclerza Akademii Ignatianum, którym jest każdorazowy Przełożony Prowincji Polski Połu¬dniowej Towarzystwa Jezusowego, oraz dwie osoby wybrane przez Fundatora.
2. Komisja Kontrolna FIL działa stale i powinna odbywać ro¬bocze posiedzenia przynajmniej raz w roku.
3. Komisja Kontrolna FIL nadzoruje prace Zarządu FIL.
4. Komisji Kontrolnej FIL przysługuje prawo przedstawienia w każdym czasie Fundatorowi zastrzeżeń dotyczących działal¬ności Zarządu FIL.

V. Rozwiązanie FIL

   § 13.1. W razie osiągnięcia celu statutowego FIL lub w razie wy¬czerpania środków finansowych i podstawowych składników rzeczo¬wych majątku FIL, Prezes Zarządu FIL obowiązany jest przygotować uzasadniony wniosek o:
- rozwiązanie FIL,   
- likwidację majątku i kont bankowych FIL,
- powiadomienie zainteresowanych ministrów,
- wykreślenie FIL z Krajowego Rejestru Sądowego,
- powiadomienie o fakcie likwidacji FIL wszystkich dotych¬czasowych członków FIL.
2. Tak przygotowany wniosek przekazuje do decyzji Fundatorowi FIL. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rektor Akademii Ignatianum w drodze Zarządzenia.
3. Po uzyskaniu decyzji Fundatora o rozwiązaniu FIL, Prezes Zarządu FIL, jako jej statutowy likwidator, zamyka bilans końcowy działalności FIL i przekazuje protokół pozostałości majątku FIL (w tym wartości pieniężne) na rzecz i na bankowe konto Fundatora tj. Akademii Ignatianum.
4. Akademia Ignatianum, jako były Fundator, powiadamia wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne (banki, ministerstwa, itp.) o fakcie zlikwido¬wania FIL.

§ 14.Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą, która polega na:
a)    wytwarzaniu (częściowo we własnym zakresie, tj. na sprzęcie będącym własnością członków zakonu Towarzystwa Jezusowego oraz w oparciu o ich twórczość - wykonanie scenariuszy, projektów, itp.) materiałów pomocnych w działalności duszpasterskiej Kościoła,
b) zbywaniu produktów wymienionych pod literą a).

§ 15.1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
2. Działalnością gospodarczą zarządza Prezes Zarządu Fundacji.

§ 16.Fundacja odpowiada za zobowiązania z tytułu prowadzonej dzia¬łalności gospodarczej całym swoim majątkiem.

§ 17.Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Fundacji zostaje -przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.