Strona główna Stypendia Komunikaty [STYPENDIA] Organizacja w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 [AKTUALIZACJA]


24.04.2020

[STYPENDIA] Organizacja w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 [AKTUALIZACJA]


NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII COVID-19

 W dniu 16.04.2020r. Prezydent RP  podpisał rządową Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. Tarczę 2.0. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany dotyczące pomocy materialnej dla studentów, w tym stypendiów. W związku z tym studentów i doktorantów, którzy w okresie trwania stanu epidemii chcą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia stypendialnego, o ponowne przeliczenie dochodów lub uzupełnić braki w dokumentacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Biuro Stypendialne ZAWIESZA możliwość składania wniosków:

 • osobiście w biurze,
 • w formie przesyłki pocztą tradycyjną - od października 2020 roku, Biuro wznowiło możliwość przyjmowania wniosków, przesłanych drogą pocztową.

 

Do czasu zakończenia stanu epidemii oraz ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii Ignatianum, wnioski stypendialne wraz z załącznikami mozna składać wyłącznie:

 

 W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO OPATRZONEGO PODPISEM ZAUFANYM WNIOSKODAWCY

(oraz pełnoletnich członków rodziny dot. załączników nr 7, 8 oraz 9 w przypadku wniosku o przyznanie stypendium socjlanego - wzory wniosków znajdują się poniżej)

przesłanych na adres:

STYPENDIA@IGNATIANUM.EDU.PL
W TYTULE WIADOMOŚCI PROSIMY WPISAĆ:
„WNIOSEK O….. (TU NALEŻY PODAĆ NAZWĘ WNIOSKU)”
 • Wyżej wymienione wnioski (poza wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi - więcej informacji o tym świadczeniu znajduje się w komunikacie z dnia 20.04.2020 r.) przesyła się na skrzynkę mailową Biura Stypendialnego w terminie między 1 a 10 dniem każdego miesiąca.
 • Po wypełnieniu i zapisaniu odpowiednich plików należy je PODPISAĆ PODPISEM ZAUFANYM.

 

CZYM JEST PODPIS ZAUFANY?

Jest to darmowy podpis w formie elektronicznej, który jest równoważny w skutkach podpisowi własnoręcznemu w relacjach z administracją publiczną (w tym przypadku z uczelnią). Taki podpis nie jest widoczny w ten sam sposób co podpis własnoręczny. Aby móc podpisać dokumenty podpisem zaufanym, student/doktorant powinien posiadać konto w „Profilu Zaufanym”. 

Instrukcja zakładania Profilu Zaufanego znajduję się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Jeżeli już będą Państwo posiadali Profil Zaufany, proszę korzystać z instrukcji podpisywania dokumentów, która znajduje się na końcu komunikatu.
 • Wnioski stypendialne, które nie będą opatrzone podpisem zaufanym nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty dołączane do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (lista wymaganych dokumentów do załączenia do wniosku o przyznaniestypendium socjalnego), stypendium dla osób niepełnosprawnych (ważne orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności) oraz wniosku o ponowne przeliczenie dochodu należy przesłać w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia.
 • Prosimy w miarę możliwości przesyłać komplet wszystkich wymaganych dokumentów w jednej wiadomości e-mail.
 • UWAGA: po zakończeniu stanu epidemii oraz zakończeniu obowiązywania ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii Ignatianum, studenci/doktoranci, którzy otrzymali świadczenie są zobowiązani niezwłocznie złożyć wersję papierową wniosku wraz z dokumentami do Biura Stypendialnego AIK.

WAŻNA INFORMACJA

Na czas trwania stanu epidemii COVID-19 zniesiono obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez Biuro Stypendialne na podstawie innych dostępnych dokumentów.
O stypendium socjalne/ dla osób niepełnosprawnych studenci/doktoranci mogą ubiegać się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, studiów III stopnia nawet jeżeli ich łączny okres studiowania przekroczył 6 lat.
Świadczenia stypendialne nie przysługują:
 •  studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • doktorantowi posiadającemu stopień doktora.

Istnieje możliwości składania wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z uwagi na trudną sytuację życiowa spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii COVID 19. Szczegóły znajdują się w komunikacie z dnia 20.04.2020 r.

 

W razie pytań dotyczących procedury składania poszczególnych wniosków, prosimy o kontakt mailowy z Biurem Stypendialnym: stypendia@ignatianum.edu.pl.

PROSZĘ PAMIETAĆ aby każdą wiadomość mailową podpisywać: Imieniem, Nazwiskiem i numerem albumu. Biuro Stypendialne nie odpowiada na niepodpisane wiadomości.