Zadania

Głównym celem działalności Biura Projektów jest wzmocnienie rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie, jako nowoczesnej placówki edukacyjnej oraz naukowo – badawczej.

Biuro Projektów zajmuje się działalnością związaną z poszukiwaniem, przygotowywaniem, realizacją, koordynowaniem i rozliczaniem projektów naszej Uczelni oraz współpracą z Władzami „Ignatianum” i Władzami Wydziałów poprzez:

 • współudział w tworzeniu Strategii Rozwoju Ignatianum,
 • monitorowanie działań Instytucji w zakresie zmian, dotyczących szkolnictwa wyższego,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania na działania rozwojowe uczelni, zgodnie z ej Strategią,
 • animowanie działalności aplikacyjnej projektów ze środków zewnętrznych do realizacji w Ignatianum,
 • upowszechnianie wśród Pracowników Ignatianum informacji o planowanych oraz ogłaszanych konkursach na projekty naukowe, badawcze, dydaktyczne, edukacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne,
 • pomoc Pracownikom Ignatianum w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • harmonizacja (wnioskowania, monitorowania, sprawozdawczości) działalności statutowej Uczelni,
 • koordynacja i nadzorowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • sporządzanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji regulujących funkcjonowanie Biura.

 

Zadania szczegółowe:

 • informowanie kadry akademickiej o ogłoszonych konkursach,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania dla zaplanowanych przez kadrę AI projektów,
 • wsparcie kadry Ignatianum w pisaniu wniosków projektowych,
 • rejestracja wstępna projektów, nad którymi rozpoczynają się prace na Uczelni,
 • konsultowanie wniosków projektowych przed uzyskaniem podpisu JM Rektora,
 • archiwizowanie w BP wniosków projektowych wysyłanych na konkurs,
 • wsparcie w negocjowaniu projektu lub odwołaniu się od negatywnej oceny projektu,
 • weryfikacja umowy projektowej przed podpisaniem przez JM Rektora,
 • monitorowanie zgodności z harmonogramem i budżetem projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 • pomoc w przygotowaniu sprawozdań i wniosków o płatność realizowanych projektów,
 • archiwizowanie dokumentacji rozliczeniowej projektu (do 5 lat od daty rozliczenia końcowego projektu),
 • gromadzenie zgłoszeń projektów do realizacji w ramach działalności statutowej,
 • przygotowywanie decyzji o przyznanych środkach działalności statutowej,
 • weryfikacja sprawozdań z realizacji działalności statutowej,
 • opracowanie sprawozdań z działalności statutowej,
 • opracowanie wniosków o środki na działalność statutową.