Instytut Psychologii

Realizowane w Akademii Ignatianum w Krakowie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia służyć mają zdobywaniu szerokiej i jednocześnie szczegółowej wiedzy z zakresu opisu i wyjaśniania procesów psychicznych oraz zachowania. W trakcie kształcenia student psychologii nabywa wiedzę na temat aktualnych teorii psychologicznych, metod psychometrycznych, statystycznych i diagnostycznych z uwzględnieniem historycznych związków tej problematyki z filozofią oraz systematycznych związków z innymi współczesnymi dyscyplinami naukowymi. Dzięki realizacji tych celów absolwent studiów psychologicznych powinien nabyć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań naukowych, pracy dydaktycznej, a także podstawy do świadczenia usług psychologicznych zgodnie z zasadami wykonywania „zawodu zaufania publicznego”.