Katedry

Katedra Antropologii Kulturowej i Turystyki

Kierownik Katedry: dr Krzysztof Duda 

krzysztof.duda@ignatianum.edu.pl 

Pracownicy katedry- pok. 530


dr hab. Justyna Łukaszewska - Haberko, prof. UIK
justyna.lukaszewska-haberko@ignatianum.edu.pl

ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. UIK
andrzej.sarnacki@ignatianum.edu.pl

dr hab. Marek Hałaburda
marek.halaburda@ignatianum.edu.pl

dr Piotr Krzysztoforski
piotr.krzysztoforski@ignatianum.edu.pl

dr Danuta Smołucha
danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

dr Michał Szanduła
michal.szandula@ignatianum.edu.pl

dr Paulina Winiarska
paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

dr Dariusz Zdziech
dariusz.zdziech_z@ignatianum.edu.pl

mgr Karolina Adamska-Gąszcz
karolina.gaszcz@ignatianum.edu.pl

mgr Maria Ujwary
maria.ujwary@ignatianum.edu.pl

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik Katedry: dr hab. Monika Stankiewicz – Kopeć, prof. UIK

monika.kopec@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry - pok. 522

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, prof. UIK
boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. UIK
izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

dr Ewa Chłap-Nowak
ewa.chlap-nowak@ignatianum.edu.pl

dr Edyta Koncewicz-Dziduch
edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego, skupiająca pracowników naukowych łączących badania nad kulturą z badaniami o charakterze literaturo- i językoznawczym, prowadzi badania dotyczące przede wszystkim:

• dziedzictwa kulturowego Polski i Europy (oraz jej poszczególnych regionów)

• dziedzictwa dokumentacyjnego 

• kultury współczesnej

• literatury i e-literatury

• historii literatury/kultury 

• kulturowych studiów porównawczych

• kultury konwergencji (nowe media, sztuka interaktywna)

• problematyki urbanistycznej i cywilizacyjnej (w tym dziedzictwa industrialnego)

• tradycji i kultury narodowej (w tym emigracyjnej)

• tradycji i recepcji antyku w kulturze

•współczesnego przekazu reklamowego i dziennikarskiego

• historii oraz praktyki mediów 

• tekstów kultury audiowizualnej

• współczesnych przemian języka polskiego i języków słowiańskich

• kultury języka

 

Kierownik katedry:

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK

E-mail:monika.kopec@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• kultura literacka czasów zaborów  (m.in. relacje literatura – społeczeństwo, recepcja, konteksty) 

• problematyka urbanistyczna i cywilizacyjna oraz spory modernizacyjne 

w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wiek 

• kultura pamięci 

• jezuici w kulturze polskiej 

 

Pracownicy katedry:

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, prof. UIK

e-mail:boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• literaturoznawstwo i e-literatura (wpływ nowych mediów na przeobrażenia utworu literackiego, transformacje podmiotu literackiego pod wpływem cyberkultury, nowe formy i struktury e-literackie), krytyka literacka, historia literatury;

• kultura konwergencji, nowe media, sztuka interaktywna (transformacje dzieła sztuki pod wpływem przemian konwergencyjnych);

• recepcja sacrum we współczesnej kulturze;

• współczesny przekaz reklamowy i dziennikarski (genologia dziennikarska, przemiany form gatunkowych).

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. UIK

e-mail:izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• dziedzictwo kulturowe Śląska (dawne kaznodziejstwo ewangelickie, szkolna kultura pamięci, kultura pamięci, tożsamość regionalna, wielokulturowość);

• górnośląskie dziedzictwo industrialne od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku (rola materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego, ewolucja krajobrazu kulturowego, kulturotwórcza rola procesów industrializacyjnych)

dr Ewa Justyna Chłap-Nowak 

e-mail:ewa.chlap-nowak@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• polska literatura i kultura współczesna

• literatura i kultura emigracyjna (zwłaszcza: czasopiśmiennictwo emigracyjne  oraz emigracyjna satyra prasowa), 

• tradycja i kultura narodowa, 

• poezja patriotyczna, 

• historia literatury dla dzieci i młodzieży

• kultura języka

dr Edyta Koncewicz-Dziduch

E- mail:edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

• przemiany języka i kultury komunikowania w XX i na pocz. XXI w. w Polsce oraz w innych krajach słowiańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia, Czarnogóra).

•  frazeologia porównawcza języków słowiańskich, frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin i zwierząt, w ujęciu teorii językowego obrazu świata; 

• mediolingwistyka

 

 

Katedra Kultury Artystycznej

Kierownik Katedry: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK

beata.bigaj@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry, pok. 522

dr Bożena Prochwicz-Studnicka
bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

dr Barbara Hryszko
barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl

dr Maria Szcześniak   
maria.szczesniak@ignatianum.edu.pl

dr Marek Skrukwa
marek.skrukwa@ignaianum.edu.pl

mgr Magda Studnicka
magda.studnicka@ignatianum.edu.pl

 

Opis Katedry:
Katedra Estetyki i Wiedzy o Sztuce bada i upowszechnia wiedzę z zakresu teorii i praktyki sztuki, jej historii i współczesności, relacji sztuki i kultury powszechnej. W Katedrze realizowane są projekty indywidualne oraz zespołowe związane z rolą myśli artystycznej w kulturze, oceną dorobku twórczego i dzieła sztuki, warunkami rozwoju europejskiej oraz pozaeuropejskiej kultury artystycznej. Podejmowane są tu także zagadnienia aktualnie dyskutowane we współczesnej kulturze.
Namysł nad sztuką, kulturą i myślą estetyczną obecny w badaniach Katedry wiąże się z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi jej członków. Są to m.in.: myśl artystyczna na przestrzeni wieków, w tym także teorie ważne dla sztuki polskiej, refleksja i praktyka komponowania dzieła sztuki, namysł nad jego wyrazem. Historia sztuki, w tym np. malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku oraz sztuka obszarów niemieckojęzycznych. Ikonografia religijna i mitologiczna w kulturze (np. w Metamorfozach Owidiusza). Sztuka figuratywna, a także sztuka społeczna i zaangażowana. Sztuka designu, mody i ubioru. Zagadnienia procesu twórczego. Kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego.
Zagadnienia dotyczące sztuki obecne w badaniach Katedry wiążą się z także indywidualną praktyką artystyczną kilku członków Katedry, posiadających dorobek twórczy w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i projektowej.
Katedra współpracuje z innymi jednostkami i ośrodkami zajmującymi się sztuką i dziedzictwem artystycznym, wspiera rozwój młodych naukowców, a także działa na rzecz animacji życia akademickiego.


Kierownik katedry:


Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK
beata.bigaj@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: sztuka plastyczna – teoria i praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i grafiki; w tym zagadnienia: procesu twórczego, ekspresji i kompozycji dzieła sztuki, sztuki figuratywnej, zaangażowanej, warunków rozwoju sztuki współczesnej.
Działania artystyczne: dorobek twórczy w zakresie malarstwa i grafiki.

Członkowie katedry:

Dr Barbara Hryszko
barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: historia sztuki, malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, ikonografia religijna i mitologiczna, szczególnie Metamorfoz Owidiusza. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Renaissance Society of America, College Art Association of America, stypendystka m.in. Rządu Francuskiego – Ambasady Francji w Polsce, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found at Jagiellonian University (SYLFF), Samuel H. Kress Foundation International Travel Grant. Organizatorka sesji Metamorfozy Owidiusza w sztuce XVII wieku na Dorocznym Spotkaniu RSA w Bostonie w 2016 roku. Brała udział w konferencjach organizowanych m.in. przez Humboldt-Universität w Berlinie (2015), National University of Ireland w Maynooth (2016), Princeton University i Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle (2018), the 107th CAA Annual Conference in New York City (2019), Toronto, The 65th Annual Meeting of the RSA (2019). Autorka monografii Le Peintre du Roi. Aleksander Ubeleski (1649/1651–1718) oraz artykułów w „Artibus et Historiae”, „Barok”, „Estetyka i Krytyka”, „Rocznik Historii Sztuki”, „Source: Notes in the History of Art”. https://ignatianum1.academia.edu/BarbaraHryszko

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka
bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego, doktryna islamu w świetle komentarzy do Koranu.

Dr Marek Skrukwa
marek.skrukwa@ignatianum.edu.pl

zainteresowania badawcze: wielowątkowe analizy teologiczne i muzyczne, problematyka interpretacji tekstu biblijnego w dziełach sztuki,antropologia kulturowa, historia duchowości i sztuki francuskiej

Dr Maria Szcześniak
maria.szczesniak@ignatianum.edu.pl

zainteresowania badawcze: historia sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej – wraz z jej zapleczem teologicznym, kształtowanie się formuł obrazowych na przestrzeni wieków (zagadnienia związane z ikonografią),  muzeologia polska i zagraniczna – teoria i praktyka funkcjonowania instytucji

Mgr Magda Studnicka
magda.studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: Sztuka obszarów niemieckojęzycznych, historia designu, historia mody i ubioru, sztuka multimedialna.

 

 

 

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa

Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej Gielarowski,prof. UIK

 andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry, pok. 530

ks. dr Przemysław Bukowski SCJ
przemyslaw.bukowski@ignatianum.edu.pl

dr Tomasz Dekert
tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl

dr Monika Kowalczyk
monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl

dr Bogumił Strączek
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl

dr Jacek Świętnicki
jacek.swietnicki@ignatianum.edu.pl

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa
Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w obszarze filozofii i teorii kultury, estetyki, filozofii religii i religioznawstwa, w tym w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, aksjologicznych podstaw kultury a także krytyki kultury oraz metodologii badań w naukach o kulturze i religii. Szczególnym obszarem badań katedry jest antropologia kultury (m.in. R. Girard) oraz fenomenologia religii (m.in. M. Eliade, R. Panikkar), w tym kwestia rytuału oraz kryzysu kultury (m.in. R. Girard, E. Husserl, E. Levinas, M. Henry). Pracownicy katedry badają także etyczny wymiar kultury w jego różnych ujęciach (sztuka, media, przemoc w kulturze, itp.).


Kierownik katedry: dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK
andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: filozofia kultury i religii, religioznawstwo, fenomenologia religii, antropologia kultury i religii, hermeneutyka w badaniach nad kulturą oraz współczesna francuska myśl antropologiczna i filozoficzna


Pracownicy katedry:
dr Tomasz Dekert
– pracownik dydaktyczno-badawczy
tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura wczesnochrześcijańska, przede wszystkim w aspekcie problematyki ortodoksji i heterodoksji, rozwoju tradycji i imaginarium; liturgia chrześcijańska w perspektywie antropologicznych teorii rytuału; katolickie reformy liturgiczne (zmiana rytualna a zmiana kulturowa).
ks. dr Przemysław Bukowski
przemyslaw.bukowski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze:  filozofia kultury, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, aksjologiczne podstawy kultury oraz jej wymiar etyczny, komunikowanie społeczne i międzykulturowe, etyka (aksjologia) mediów, media społecznościowe, współczesne zjawiska kulturowe i polityczne w mediach, filozofia człowieka, etyka, aksjologia, filozofia Józefa Tischnera
dr Monika Kowalczyk – pracownik dydaktyczny
monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura i sztuka oraz jej relacje z etyką i moralnością, rozpatrywane z punktu widzenia antropologii filozoficznej. Prowadzone badania naukowe oscylują wokół polskiej estetyki filozoficznej XX wieku.

dr Bogumił Strączek – pracownik dydaktyczno-badawczy
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: filozofia kultury, religioznawstwo, antropologia kultury i religii (Girard), fenomenologia religii (Eliade). Etyczny wymiar kultury, zwłaszcza kwestia nawrócenia w myśli Girarda i jego myśl antropologiczno-etyczna.
dr Jacek Świętnicki
jacek.swietnicki@ignatianum.edu.pl

 

Katedra Historii Kultury

Kierownik Katedry: dr hab. Janusz Smołucha, prof. UIK

 janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry- pok.520

prof. dr hab. Stanisław Sroka
stanislaw.sroka@ignatianum.edu.pl

dr Andrzej Wadas
andrzej.wadas@ignatianum.edu.pl

Zakład Historii Kultury Chrześcijańskiej

 

Kierownik Zakładu: ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. UIK

 stanislaw.cieslak@ignatianum.edu.pl

Pracownicy zakładu - pok.520

ks dr Krzysztof Homa SJ
krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl

dr Anna Grzywa
anna.grzywa@ignatianum.edu.pl


1.   Ogólna charakterystyka Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Zakład prowadzi badania nad rozmaitymi tekstami kultury chrześcijańskiej, pochodzącymi z różnych okresów jej historii. W zakres zainteresowań badawczych Zakładu wchodzą procesy rozwoju myśli chrześcijańskiej i ich kontekst historyczny, życie codzienne chrześcijan na przestrzeni wieków, rozwój i kształt aspektów: organizacyjnego i rytualnego religii chrześcijańskiej, historia Towarzystwa Jezusowego, chrześcijańska literatura i sztuka. Członkowie Zakładu korzystają w pracy badawczej m.in. z zasobów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
Pracownicy Zakładu nie tylko prowadzą działalność dydaktyczną i uczestniczą w konferencjach naukowych, ale także je organizują. Angażują się m.in. w przygotowywanie kolejnych edycji Dni Jana Pawła II, a ostatnio współorganizowali konferencję naukową pt. 150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie. Konferencja odbyła się 14 listopada 2019 roku w murach AIK, a jej ważnym punktem było przypomnienie aresztowania przez Niemców 25 jezuitów z krakowskiego kolegium przy ul. Kopernika 26. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 10 listopada 1939 roku i wpisuje się w Sonderaktion Krakau, czyli akcję hitlerowców przeciwko polskiej inteligencji świeckiej i duchowej.


2.   Badania i obszary zainteresowań członków Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. UIK. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest historia Kościoła nowożytna i współczesna, naukowo-wychowawcza i kulturalno-społeczna działalność Towarzystwa Jezusowego w Polsce oraz wkład jezuitów do kultury narodowej.
Dr Anna Grzywa. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura wczesnochrześcijańska, w tym historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła (w sposób szczególny historia i rozwój inicjacji wczesnochrześcijańskiej – starożytny katechumenat, nauczanie Ojców Kościoła).
Ks. dr Krzysztof Homa SJ Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest starożytność (w tym chrześcijaństwo). Chrześcijanie w Sicca Veneria, czyli Arnobiusz z Sicca. Chrześcijanie w Achai. Ponadto prowadzi badania nad polskimi jezuitami na Morzu Egejskim.

 

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

KATEDRA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Budynek Główny UIK, pok. 520

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej ma charakter interdyscyplinarny ze szczególnym ukierunkowaniem na kwestie medioznawcze i działalność środków społecznego przekazu, zwłaszcza radia. Zainteresowania członków katedry, w szeroko pojętej palecie zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i mediów, dotyczą także takich dyscyplin jak: nauki o kulturze i religii, filozofia, językoznawstwo, psychologia, socjologia czy nauki społeczne. Pośród zagadnień szczegółowych znajdują się m.in.:
•    komunikacja w teorii i praktyce;
•    komunikowanie międzykulturowe;
•    rozwój i ewolucja mediów;
•    wyzwania stojące przed współczesnymi mediami;
•    dziennikarstwo radiowe;
•    dziennikarstwo międzynarodowe;
•    etyka mediów i reklamy;
•    Public Relations i jego uwarunkowania społeczno-kulturowe;
•    systemy medialne w Polsce i na świecie;
•    przemiany współczesnej kultury pod wpływem starych i nowych mediów;
•    gramatyka komunikacyjna;
•    retoryka;
•    język i kultura;
•    wypowiedzi publiczne;
•    argumentacja, perswazja i manipulacja.


Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni i znani dziennikarze mediów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych, historycy, literaturoznawcy, filozofowie, teologowie, kulturoznawcy. Pracownicy katedry angażują się również w działalność tworzącego się radia studenckiego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Ma być ono zarówno silnym głosem społeczności akademickiej, jak również miejscem praktyk i doskonalenia zawodowego dla studentów dziennikarstwa.

 

Radio akademickie Stacja4: 

 

 

 

PRACOWNICY KATEDRY

 

 

ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ, prof. UIK, kierownik Katedry

Leszek Gęsiak SJ, kierownik katedry ‒ doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, profesor uczelniany w Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie oraz w Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat związany z mediami: członek kolegium redakcyjnego Europe Infos (2000-2003), redaktor naczelny Miesięcznika Katolickiego Posłaniec (2006-2010), stały współpracownik Radia Kraków (2010-2012), kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego (2012-2017). Od 2004 r. wykładowca w Uniwersytecie - wcześniej Akademii - Ignatianum. Wykładał także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA). Od 2020 r. pełni funkcję Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

mgr Katarzyna Daraż-Duda

Katarzyna Daraż-Duda – asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kierunkowy Kierownik Praktyk Studenckich. Autorka m.in. artykułów: Wykorzystanie możliwości serwisu YouTube przez Rodzimy Kościół Polski w budowaniu społeczności wirtualnej (2021), Obraz Sejmu Ustawodawczego 1919–1922 w prasie endeckiej i socjalistycznej – analiza porównawcza (2020), Creativity of Polish Believers in the online media space, the official online media of the Native Faith (2018). Współredaktor naukowy: Międzywojenny Kraków. Architektura, Kultura, Nauka (2013), Naród – Społeczeństwo – Kultura (2011). Uczestnik projektów: „Leksykon terminów medialnych” współfinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (2022) oraz Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Laureat nagród Rektora: II stopnia za działalność na rzecz rozwoju zawodowego studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej i angażowania ich w życie Uczelni (2021) oraz za działalność organizacyjną (2019).

 

 

mgr Piotr Ufnal

Piotr Ufnal, dziennikarz Francuskiej Agencji Prasowej AFP w latach 1986-2017. Pracował w Warszawie, Paryżu i Pradze. Pisał korespondencje w j. francuskim nt. polityki, ekonomii i spraw społecznych. Odpowiedzialny za współpracę AFP z głównymi mediami w Europie Środkowej i na Bałkanach. Wykładowca w dziedzinie mediów i komunikacji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012-2017), Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (od 2017). Rzecznik prasowy Uniwersytetu Ignatianum. Wybrane publikacje: Działalność czechosłowackiego zespołu The Plastic People of the Universe w latach 1968-1988 i jego „zamach na kulturę”. Rozdział w monografii Muzyka jako przedmiot recepcji, refleksji pedagogicznej i badań interdyscyplinarnych, Rzeszów 2020; Brian Besong, An Introduction to Ethics. A Natural Law Approach (Cascade Books, 2018). Recenzja w Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy, Kraków 2019.

 

 

 

 

 

 

Sekcja ds. relacji chrześcijańsko-muzułmańskich

W ramach Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa działa Sekcja ds. relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, której celem jest utrzymywanie stałego kontaktu oraz wymiana informacji z grupą badawczą Christian-Muslim Relations (działającą w ramach programu HEST, Kircher Network) w zakresie planowanych sympozjów, webinarów, kursów online i projektów naukowych, a także prowadzenie samodzielnych badań nad relacjami chrześcijańsko-muzułmańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem związków jezuitów z Bliskim Wschodem i Afryką Północną.

 

Kontakt: dr Bożena Prochwicz-Studnicka, bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

 

 

Aktualności:

 

 • 27 kwietnia 2023, godz. 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) odbędzie się webinar Sunni Islam and Democracy: Sources and Challenges organizowany przez Christian-Muslim Relation Cluster z udziałem profesora Ghaleba Bencheikha, prezesa „La Fondation de l’Islam de France”. Więcej informacji oraz rejestracja na webinar tutaj

 

 • 14 czerwca 2023, godz. 18.00-20.00 (czasu środkowoeuropejskiego) odbędzie się webinar Shi'ism Revisited: Democracy and Modern World organizowany przez Christian-Muslim Relation Cluster z udziałem z udziałem prof. Liyakata Takima z McMaster University (Department od Religious Studies) w Kanadzie. Więcej informacji oraz rejestracja na webinar tutaj

 

 • 7 maja 2024, godz. 16.00-18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) odbędzie się webinar The Muslim Difference: The Historical Roots of the Islamic Discourse on Making a Difference, organizowany przez Christian-Musilm Relation Cluster, którego gościem będzie prof. Youshaa Patel, specjalista w zakesie studiów islamistycznych z Lafayette College (Pensylwania). Więcej informacji oraz rejestracja na webinar tutaj

 

 • Grupa „Christian Muslim Relations” zajmująca się w ramach Kircher Network relacjami chrześcijańsko-muzułmańskimi zaprasza do Granady na Study Week, który zostanie poświęcony tematowi: Christian and Muslim Relations: Bridging Intercultural Societies for Peace in Turbulent Times. Tygodniowy program będzie się skupiał na wypracowaniu umiejętności budowania międzykulturowych i międzyreligijnych pomostów na rzecz pokoju we współczesnym świecie, a idea wspierania dialogu i zrozumienia pomiędzy społecznościami chrześcijańskimi i muzułmańskimi będzie rozważana w oparciu o historię arabskiej Hiszpanii – Al-Andalus, jak nazwali ją muzułmańscy zdobywcy w VIII wieku.

  Dla kogo: studenci studiów humanistycznych, teologicznych i politologicznych z uczelni należących do Kircher Network

  Kiedy: 30 czerwca – 6 lipca 2024

  Gdzie: Granada, Hiszpania Kontakt bezpośredni: Mariam Ballout, assistanthest1.kirchernetwork@gmail.com

  Kontakt z osobą reprezentującą UIK jako uczelnię partnerską w ramach HEST Cluster: Christian-Muslim Relations (Europe): dr Bożena Prochwicz-Studnicka, Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, e-mail: bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji tutaj

Sekcja ds. Promocji i e-Informacji

W ramach Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa działa Sekcja ds. Promocji i e-Informacji. Jej głównym celem są działania sprzyjające promocji Instytutu, w tym dotarcie z naszą ofertą do potencjalnych kandydatów na studia. We współpracy z Biurem Promocji UIK Sekcja prowadzi działania marketingowe w Internecie (w tym w mediach społecznościowych), przygotowuje materiały dokumentujące wydarzenia, osiągnięcia naukowe i działalność popularyzatorską pracowników oraz studentów Instytutu, a także nawiązuje kontakty ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

Kontakt: dr Przemysław Bukowski SCJ, przemyslaw.bukowski@ignatianum.edu.pl