Katedry

Katedra Antropologii Kulturowej

Kierownik: dr Krzysztof Duda 

krzysztof.duda@ignatianum.edu.pl

Dyżur: wtorek, godz. 16:00-17:00
(po wcześniejszym kontakcie e-mailowym)

MS Teams 

 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina dyżuru

 

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko

justyna.lukaszewska-haberko@ignatianum.edu.pl

piątek, godz. 09:30-10:30

MS Teams
po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

Dr hab. Andrzej Sarnacki SJ

andrzej.sarnacki@ignatianum.edu.pl

wtorek 11:30-12:30

MS Teams 
po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

Dr Lech Haydukiewicz

lech.haydukiewicz@ignatianum.edu.pl

poniedziałek, godz. 9:00-9:45

MS Teams 
po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

Dr Piotr Krzysztoforski

piotr.krzysztoforski@ignatianum.edu.pl

środa, godz. 16:00-16:45

MS Teams
po wcześniejszym kontakcie
e-mailowym

Dr Urszula Tes

urszula.tes@ignatianum.edu.pl

środa, godz. 14:00-15:00

MS Teams 
po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Danuta Smołucha

danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

 

MS Teams 
po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Michał Szanduła

michal.szandula@ignatianum.edu.pl

poniedziałek, godz. 14:00-15:00

MS Teams 
po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Mgr Karolina Adamska-Gąszcz

karolina.gaszcz@ignatianum.edu.pl

wtorek, godz. 09:30-10:30

MS Teams po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik: dr hab. Monika Stankiewicz – Kopeć, prof.AIK

Dyżur: wtorek, godz. 11:45-12:45
(po wcześniejszym kontakcie e-mailowym)

MS Teams


 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina dyżuru

Dr hab. Izabela Kaczmarzyk

izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

 

 

czwartek, godz. 10:30-11:30, 

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Aneta Kliszcz

aneta.kliszcz@ignatianum.edu.pl

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Edyta Koncewicz – Dziduch

edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl, 
tel. 784 369 427

piątek, godz. 11:30-12:30

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

Dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła

boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl

środa, godz. 17:30-18:30

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego, skupiająca pracowników naukowych łączących badania nad kulturą z badaniami o charakterze literaturo- i językoznawczym, prowadzi badania dotyczące przede wszystkim:

• dziedzictwa kulturowego Polski i Europy (oraz jej poszczególnych regionów)

• dziedzictwa dokumentacyjnego 

• kultury współczesnej

• literatury i e-literatury

• historii literatury/kultury 

• kulturowych studiów porównawczych

• kultury konwergencji (nowe media, sztuka interaktywna)

• problematyki urbanistycznej i cywilizacyjnej (w tym dziedzictwa industrialnego)

• tradycji i kultury narodowej (w tym emigracyjnej)

• tradycji i recepcji antyku w kulturze

•współczesnego przekazu reklamowego i dziennikarskiego

• historii oraz praktyki mediów 

• tekstów kultury audiowizualnej

• współczesnych przemian języka polskiego i języków słowiańskich

• kultury języka

 

Kierownik katedry:

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

E-mail:monika.kopec@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• kultura literacka czasów zaborów  (m.in. relacje literatura – społeczeństwo, recepcja, konteksty) 

• problematyka urbanistyczna i cywilizacyjna oraz spory modernizacyjne 

w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wiek 

• kultura pamięci 

• jezuici w kulturze polskiej 

 

Członkowie katedry:

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła

E- mail:boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• literaturoznawstwo i e-literatura (wpływ nowych mediów na przeobrażenia utworu literackiego, transformacje podmiotu literackiego pod wpływem cyberkultury, nowe formy i struktury e-literackie), krytyka literacka, historia literatury;

• kultura konwergencji, nowe media, sztuka interaktywna (transformacje dzieła sztuki pod wpływem przemian konwergencyjnych);

• recepcja sacrum we współczesnej kulturze;

• współczesny przekaz reklamowy i dziennikarski (genologia dziennikarska, przemiany form gatunkowych).

dr Ewa Justyna Chłap-Nowak 

E- mail:ewa.chlap-nowak@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• polska literatury i kultura współczesna

• literatura i kultura emigracyjna (zwłaszcza: czasopiśmiennictwo emigracyjne  oraz emigracyjna satyra prasowa), 

• tradycja i kultura narodowa, 

• poezja patriotyczna, 

• historia literatury dla dzieci i młodzieży

• kultura języka

dr hab. Izabela Kaczmarzyk

E- mail:izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• dziedzictwo kulturowe Śląska (dawne kaznodziejstwo ewangelickie, szkolna kultura pamięci, kultura pamięci, tożsamość regionalna, wielokulturowość);

• górnośląskie dziedzictwo industrialne od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku (rola materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego, ewolucja krajobrazu kulturowego, kulturotwórcza rola procesów industrializacyjnych)

dr Aneta Kliszcz

E- mail:aneta.kliszcz@ignatianum.edu.pl 

 Zainteresowania badawcze: 

• Arystotelizm renesansowy, głównie w oparciu o recepcję Poetyki i Retoryki w neołacińskich, zwłaszcza włoskich, komentarzach renesansowych, 

• tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, zwłaszcza w tekstach kultury popularnej z anglosaskiego kręgu kulturowego, 

• semiotyka kultury, zwłaszcza przemian istotnych w kulturze pojęć i paradygmatów, jak choćby sposób funkcjonowania paradygmatu kultury renesansowej czy Rzymu doby republiki, 

• różnorodne aspekty kultury popularnej pozwalające wykorzystać wyżej wymienione zainteresowania badawcze

• problemy narratologiczne w tym fokalizacja i metalepsia

dr Edyta Koncewicz-Dziduch

E- mail:edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

• przemiany języka i kultury komunikowania w XX i na pocz. XXI w. w Polsce oraz w innych krajach słowiańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia, Czarnogóra).

•  frazeologia porównawcza języków słowiańskich, frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin i zwierząt, w ujęciu teorii językowego obrazu świata; 

• mediolingwistyka

 

 

Katedra Estetyki i Wiedzy o Sztuce

Kierownik: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

beata.bigaj-zwonek@ignatianum.edu.pl

wtorek: godz. 11:00-12:00

MS Teams 

(po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym)

  

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski

pawel.taranczewski@ignatianum.edu.pl

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka

bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

 

poniedziałek, godz. 10:00-11:00

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Barbara Hryszko

barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl

poniedziałek, godz. 16:00-17:00

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Mgr Magda Studnicka

magda.studnicka@ignatianum.edu.pl

środa, godz. 17:00-18:00

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 
Opis Katedry:
Celem Katedry jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu estetyki oraz sztuk wizualnych: ich historii, współczesności, praktyki i teorii, także w kontekście wzajemnych relacji i miejsca w kulturze powszechnej. W Katedrze podejmowane są badania zespołowe i indywidualne związane z obecnością w kulturze myśli artystycznej i estetycznej, oceną dorobku artystycznego, z ustaleniem warunków rozwoju sztuki, w tym rolą dialogu międzykulturowego, a także aktualnymi zagadnieniami i dyskursami współczesnej kultury. Katedra wspiera rozwój Uczelni w obszarze badań, współpracuje z młodą kadrą naukową, działa na rzecz animacji życia akademickiego.

Kierownik katedry:
Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK
beata.bigaj@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: sztuka plastyczna – teoria i praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i grafiki; w tym zagadnienia: procesu twórczego, ekspresji i kompozycji dzieła sztuki, sztuki figuratywnej, zaangażowanej, warunków rozwoju sztuki współczesnej.
Działania artystyczne: dorobek twórczy w zakresie malarstwa i grafiki.

Członkowie katedry:
Prof. Paweł Taranczewski
pawel.taranczewski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: estetyka, filozofia, historia sztuki, wiedza o sztuce.
Działania artystyczne: dorobek twórczy w zakresie malarstwa i rysunku.
Prof. Paweł Taranczewski w latach 1957–1963 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Wacława Taranczewskiego a w latach 1967–71 filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim u Władysława Strożewskiego, u którego doktoryzował się w 1988. W 1977 mianowany profesorem malarstwa. Od 1966 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1972 do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Miał liczne wystawy indywidualne, brał udział w zbiorowych. Jest autorem książek o sztuce, z zakresu estetyki, publikował np. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”.

Dr Barbara Hryszko
barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: historia sztuki, malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, ikonografia religijna i mitologiczna, szczególnie Metamorfoz Owidiusza. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Renaissance Society of America, College Art Association of America, stypendystka m.in. Rządu Francuskiego – Ambasady Francji w Polsce, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found at Jagiellonian University (SYLFF), Samuel H. Kress Foundation International Travel Grant. Organizatorka sesji Metamorfozy Owidiusza w sztuce XVII wieku na Dorocznym Spotkaniu RSA w Bostonie w 2016 roku. Brała udział w konferencjach organizowanych m.in. przez Humboldt-Universität w Berlinie (2015), National University of Ireland w Maynooth (2016), Princeton University i Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle (2018), the 107th CAA Annual Conference in New York City (2019), Toronto, The 65th Annual Meeting of the RSA (2019). Autorka monografii Le Peintre du Roi. Aleksander Ubeleski (1649/1651–1718) oraz artykułów w „Artibus et Historiae”, „Barok”, „Estetyka i Krytyka”, „Rocznik Historii Sztuki”, „Source: Notes in the History of Art”. https://ignatianum1.academia.edu/BarbaraHryszko

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka
bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego, doktryna islamu w świetle komentarzy do Koranu.

Mgr Magda Studnicka
magda.studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: Sztuka obszarów niemieckojęzycznych, historia designu, historia mody i ubioru, sztuka multimedialna.

 

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa

Kierownik: dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK

 andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl


dyżur: poniedziałek, godz. 14:45-15:30

MS Teams 

(po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym) 

 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Dr Tomasz Dekert

tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl

  wtorek, godz. 11:00-12:00

 MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Monika Kowalczyk

monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl

  środa, godz. 8:30-9:30,

MS Teams

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Bogumił Strączek

bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl

 środa, godz. 14:00 - 15:00,

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

   

 

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa, pokój 522
Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w obszarze filozofii i teorii kultury, estetyki, filozofii religii i religioznawstwa, w tym w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, aksjologicznych podstaw kultury a także krytyki kultury oraz metodologii badań w naukach o kulturze i religii. Szczególnym obszarem badań katedry jest antropologia kultury (m.in. R. Girard) oraz fenomenologia religii (m.in. M. Eliade, R. Panikkar), w tym kwestia rytuału oraz kryzysu kultury (m.in. R. Girard, E. Husserl, E. Levinas, M. Henry). Pracownicy katedry badają także etyczny wymiar kultury w jego różnych ujęciach (sztuka, media, przemoc w kulturze, itp.).


Kierownik katedry: dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: antropologia i filozofia kultury, antropologia i filozofia religii, dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Badania te są prowadzone głównie w obrębie fenomenologii, hermeneutyki i filozofii dialogu (M. Buber, G. Marcel, F. Rosenzweig, E. Husserl, E. Lévinas, M. Henry, J. Tischner, P. Ricoeur, R. Girard, R. Panikkar, M. Eliade).


Członkowie katedry:
dr Tomasz Dekert – pracownik dydaktyczno-badawczy
tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura wczesnochrześcijańska, przede wszystkim w aspekcie problematyki ortodoksji i heterodoksji, rozwoju tradycji i imaginarium; liturgia chrześcijańska w perspektywie antropologicznych teorii rytuału; katolickie reformy liturgiczne (zmiana rytualna a zmiana kulturowa).
dr Anna Ostrowska – pracownik dydaktyczno-badawczy
anna.karon-ostrowska@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura współczesna, literatura i filozofia Karola Wojtyły oraz myśl Józefa Tischnera a także filozofia dialogu i fenomenologia (E. Levinas i J. Tischner). Szczególnie myślenie religijne Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. 
dr Bogumił Strączek – pracownik dydaktyczno-badawczy
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: filozofia kultury, religioznawstwo, antropologia kultury i religii (Girard), fenomenologia religii (Eliade). Etyczny wymiar kultury, zwłaszcza kwestia nawrócenia w myśli Girarda i jego myśl antropologiczno-etyczna.
dr Monika Kowalczyk – pracownik dydaktyczny
monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura i sztuka oraz jej relacje z etyką i moralnością, rozpatrywane z punktu widzenia antropologii filozoficznej. Prowadzone badania naukowe oscylują wokół polskiej estetyki filozoficznej XX wieku.
mgr Piotr Ufnal – doktorant AIK
piotr.ufnal@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura i edukacja medialna, etyka dziennikarska, media w Europie Środkowej.


 

Katedra Historii Kultury

Kierownik: dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

 janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl

dyżur: wtorek godz. 15:30-16:30

MS Teams

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

tomasz.gasowski@ignatianum.edu.pl

wtorek, godz.09:30-10:30

MS Teams

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

stanislaw.sroka@ignatianum.edu.pl

czwartek, godz.12:30-13:30

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie

e-mailowym

Dr Łukasz Burkiewicz

lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

poniedziałek, godz. 18:30-19:30

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 

e-mailowym

Dr Andrzej Wadas

andrzej.wadas@ignatianum.edu.pl

piątek 15:30-16:30, 

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 

e-mailowym

 

ZAKŁAD HISTORII KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kierownik: dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK

 stanislaw.cieslak@ignatianum.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, godz. 09:30 - 10:30

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Dr Krzysztof Homa SJ

krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl

środa, godz. 13:00-14:30

MS Teams

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

Dr Anna Grzywa

anna.grzywa@ignatianum.edu.pl

 wtorek, godz. 14:00-15:00

MS Teams 

po wcześniejszym kontakcie 
e-mailowym

 

 

1.    Ogólna charakterystyka Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Zakład prowadzi badania nad rozmaitymi tekstami kultury chrześcijańskiej, pochodzącymi z różnych okresów jej historii. W zakres zainteresowań badawczych Zakładu wchodzą procesy rozwoju myśli chrześcijańskiej i ich kontekst historyczny, życie codzienne chrześcijan na przestrzeni wieków, rozwój i kształt aspektów: organizacyjnego i rytualnego religii chrześcijańskiej, historia Towarzystwa Jezusowego, chrześcijańska literatura i sztuka. Członkowie Zakładu korzystają w pracy badawczej m.in. z zasobów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
Pracownicy Zakładu nie tylko prowadzą działalność dydaktyczną i uczestniczą w konferencjach naukowych, ale także je organizują. Angażują się m.in. w przygotowywanie kolejnych edycji Dni Jana Pawła II, a ostatnio współorganizowali konferencję naukową pt. 150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie. Konferencja odbyła się 14 listopada 2019 roku w murach AIK, a jej ważnym punktem było przypomnienie aresztowania przez Niemców 25 jezuitów z krakowskiego kolegium przy ul. Kopernika 26. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 10 listopada 1939 roku i wpisuje się w Sonderaktion Krakau, czyli akcję hitlerowców przeciwko polskiej inteligencji świeckiej i duchowej.


2.    Badania i obszary zainteresowań członków Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest historia Kościoła nowożytna i współczesna, naukowo-wychowawcza i kulturalno-społeczna działalność Towarzystwa Jezusowego w Polsce oraz wkład jezuitów do kultury narodowej.
Dr Anna Grzywa. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura wczesnochrześcijańska, w tym historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła (w sposób szczególny historia i rozwój inicjacji wczesnochrześcijańskiej – starożytny katechumenat, nauczanie Ojców Kościoła).
Ks. dr Krzysztof Homa SJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest starożytność (w tym chrześcijaństwo). Chrześcijanie w Sicca Veneria, czyli Arnobiusz z Sicca. Chrześcijanie w Achai. Ponadto prowadzi badania nad polskimi jezuitami na Morzu Egejskim.