Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

 

 

Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa działa w ramach Wydziału Filozoficznego.

 

W ramach instytutu działają katedry:

 • Antropologii Kulturowej i Turystyki;
 • Dziedzictwa Kulturowego;
 • Kultury Artystycznej
 • Filozofii Kultury i Religioznawstwa,
 • Historii Kultury wraz z Zakładem Historii Kultury Chrześcijańskiej;
 • Mediów i Komunikacji Społecznej.

 

W Instytucie prowadzone są studia ogólnoakademickie I i II stopnia z Kulturoznawstwa, studia praktyczne I stopnia z Turystyki i Rekreacji, a także studia I i II stopnia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w tej dyscyplinie.


Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii oraz w dyscyplinach pokrewnych. Szczegółowa problematyka badań obejmuje: dziedzictwo kulturowe oraz tradycję i kulturę narodową, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, kulturę i myśl chrześcijańską, estetykę, filozofię i teorię kultury, filozofię religii, kulturę artystyczną, kulturę współczesną, humanistykę cyfrową i cyberkulturę. W zakresie badań związanych z turystyką podejmowana jest problematyka turystyki kulturowej, turystyki biznesowej i kwalifikowanej, regionalnej oraz zyskującej w ostatnich latach coraz bardziej na popularności e-turystyki i turystyki w cyberprzestrzeni.
Studenci podejmujący naukę na kierunku Kulturoznawstwo zdobywają wiedzę o współczesnej kulturze, jej podstawach teoretycznych oraz uwarunkowaniach antropologicznych, artystycznych, komunikacyjnych, filozoficznych, socjologicznych i prawnych, a także zyskują wiedzę na temat historii kultury, literatury i sztuki oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego animacji i organizacji kultury. Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom współczesnego, technologicznego i zmediatyzowanego świata studenci poznają zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych mediów.

 

Kulturoznawstwo

W ramach studiów I stopnia kulturoznawstwa studenci mają do wyboru jedną z następujących ścieżek:

 • Cyberkultura i media
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
 • Sztuki wizualne

a w ramach studiów II stopnia:

 • Sztuka: desingu, dyskurs i zarządzanie
 • Turystyka i komunikacja międzynarodowa: dyskurs i zarządzanie
Turystyka i rekreacja

W programie studiów Turystyka i Rekreacja akcent położono na zdobycie umiejętności umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do podjęcia pracy w branży turystycznej. Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, dlatego program studiów obejmuje również przedmioty związane z turystyką kulturową oraz turystyką religijną. W ramach studiów studenci wybierają jedną z proponowanych ścieżek kształcenia:

 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, mają do wyboru ścieżki kształcenia:

 • dziennikarstwo audiowizualne
 • redagowanie tekstów dziennikarskich