Opłaty

Kiedy można dokonać płatności za semestr zimowy jeśli rekrutowało się w późniejszej turze?

Zgodnie z regulaminem opłat AIK, opłata semestralna za pierwszy (1) semestr  studiów dokonywana przez studentów oraz uczestników studiów podyplomowych wpisanych na studia po 30 września wnoszona jest do 5 dni od daty dokonania wpisu. Opłatę za pierwszy semestr studiów należy uiścić w całości.

Czy można rozdzielić płatności na raty?

Począwszy od drugiego (2) semestru studiów, student oraz uczestnik studiów podyplomowych może dokonać wyboru czy chce uiszczać opłatę semestralną w całości bądź w ratach. Na AIK obowiązuję poniższy system ratalny:

Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.


Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.
Wszystkie informacje na temat kwot poszczególnych rat itp. są dostępne TUTAJ.

Opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadawalających wyników w nauce, dodatkowe moduły, dodatkowe lektoraty itp. należy uiszczać w całości.

Na jaki numer rachunku bankowego mam dokonywać należności?

Każdy student i uczestnik studiów podyplomowych posiada swój własny indywidualny numer rachunku bankowego na który powinien uiszczać wszelkie płatności wynikające z regulaminu opłat AIK. Płatności należy dokonywać wyłącznie na wskazany w USOSweb numer rachunku. Ścieżka dostępu w USOSweb: DLA WSZYSTKICH -> Płatności (model FK) -> konta bankowe uczelni.

W przypadku dokonywania płatności przez absolwentów, osób skreślonych z listy studentów AIK, wszelkie płatności należy dokonywać na ogólne konto Uczelni. Po dokonaniu płatności, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mail: cos@ignatianum.edu.pl. 

Jak zatytułować przelew?

Sugerujemy wpisywanie w tytule przelewu informacji czego dokładnie dana płatność dotyczy. Np. opłata semestralna, I rata za semestr letni, powtarzanie przedmiotu/ów ... (nazwa przedmiotu/ów), opłata za legitymację studencką, dodatkowy lektorat itp.

Jak długo trwa księgowanie opłat przez Akademię?

Księgowanie opłat w USOSweb może trwać nawet do 3 dni roboczych. Wpływ na to mogą mieć czynniki takie jak: rodzaj banku w którym student posiada konto, godzina zlecenia przelewu, dzień zlecenia (czas księgowania wydłuża się w przypadku zlecenia przelewu w sobotę i niedzielę) itp. W przypadku braku zaksięgowania płatności do tego czasu, sugerujemy skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: cos@ignatianum.edu.pl i dołączyć do wiadomości potwierdzenie dokonania przelewu.

Powtarzam przedmiot. Ile będzie wynosiła opłata za jego powtarzanie?

Opłata za powtarzanie przedmiotu jest uzależniona od liczby godzin prowadzonego przedmiotu (wyjątek dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 lub wcześniej - bierze się wtedy pod uwagę ilość pkt. ECTS) oraz stawki ryczałtowej zależnej od roku rozpoczęcia studiów.

Przykład: student Psychologii w trybie niestacjonarnym powtarza przedmiot, który w programie obejmuje 30 godzin. Student ten rozpoczął studia w roku akademickim 2020/2021. Zgodnie z cennikiem jedna (1) godzina kosztuje 12 zł.

30 godzin x 12 zł = 360 zł. Cennik dla poszczególnych roczników rozpoczęć studiów znajduję się TUTAJ.

UWAGA! Stawka ryczałtowa nie dotyczy powtarzania lektoratu.

Powtarzam lektorat z języka obcego. Ile wynosi opłata za powtarzanie?

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł

W którym miejscu mogę sprawdzić stan mojego rozliczenia z Akademią?

Wszystkie informacje znajdziesz na swoim indywidualnym koncie w USOSweb. Ścieżka dostępu: DLA WSZYSTKICH -> Płatności (modelk FK) -> należności nierozliczone/należności rozliczone/wpłaty wszystkie /wpłaty nierozliczone.

Jestem studentem studiów niestacjonarnych i chcę zrezygnować ze studiów w AIK. Czy uzyskam zwrot wniesionej opłaty semestralnej?

W przypadku rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem Student/doktorant/uczestnik studiów podyplomowych poprzez pisemny wniosek skierowany do Rektora może ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości. We wniosku o zwrot opłat należy wskazać aktualny numer rachunku bankowego wnioskodawcy.


W przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu, studentowi/doktorantowi/ uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny numer rachunku bankowego – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć i ponoszonych przez AIK kosztów, licząc od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji.

Zostałam/łem skreślona/y z listy studentów studiów niestacjonarnych. Czy uzyskam zwrot wniesionej opłaty semestralnej? 

Sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku rezygnacji ze studiów (patrz pytanie wyżej), przy czym zwrot opłaty zostanie dokonany w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć i ponoszonych przez AIK kosztów, licząc od dnia w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.

Jak złożyć podanie ws. opłat?

Podania ws. opłat składa się do Rektora AIK. Takie podania studenci mogą składać tylko elektronicznie w USOSweb. Ścieżka dostępu: "DLA STUDENTÓW" -> "Podania".

Jeżeli nie jesteś już studentem AIK, to podanie takie należy złożyć w wersji papierowej do COS lub przez ePUAP.

 ---

Czesne za studia niestacjonarne, opłaty za lektoraty oraz opłaty za dokumenty znajdują się TUTAJ.