FAQ

 

Drodzy Studenci,

jeśli macie jeszcze jakieś pytania, które uważacie, że również powinny znaleźć się w tej zakładce, zgłaszajcie je prosimy pod adres e-mailowy:

biuropromocji@ignatianum.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że podstrona jest cały czas aktualizowana/uzupełniana, więc zapraszamy do śledzenia na bieżąco publikowanych wiadomości.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Jak długo ważne są obecnie legitymacje studenckie?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r. W celu przedłużenia legitymacji należy zgłosić się do Centrum Obsługi Studenta po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przez portal Booksy. 

 _________________________

 • Zmieniłam nazwisko. Co muszę zrobić, aby moje dane zostały zaktualizowane?

Proszę wypełnić oświadczenie o zmianie danych osobowych znajdujące się na stronie https://ignatianum.edu.pl/podania-cos. Oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta LUB przesłać drogą elektroniczną w systemie ePUAP LUB przesłać pocztą tradycyjną. Oświadczenie należy złożyć do 14 dni od zmiany danych, w szczególności dotyczących nazwiska lub adresu do korespondencji.

 _________________________

 • Chciałbym starać się o Indywidualną Organizację Studiów. Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Proszę złożyć podanie w systemie USOSweb ws. Indywidualnej Organizacji Studiów. Student ubiegający się o przyznanie IOS zobowiązany jest załączyć do podania informacje o trybie zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów.

 _________________________

 • Nie zaliczyłam przedmiotu w sesji. Jakie dokumenty powinienem złożyć i do kiedy?

Jeżeli przedmiot lub przedmioty nie przekraczają 6 pkt. ECTS można się starać o zaliczenie semestru warunkowo z mniejszą ilością pkt. Podanie w tej sprawie należy niezłocznie złożyć przez system USOSweb, nie później niż 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semstrze. W podaniu należy określić co jest powodem mniejszej ilości punktów ECTS (wskazać przedmiot, który nie został zaliczony) oraz określić, kiedy będzie on realizowany.

 _________________________

 • Nie zaliczyłam kilku przedmiotów w sesji. Czy można coś zrobić aby uniknąć skreślenia z listy studentów?

Można się starać o powtarzanie semestru. Powtarzanie jest niedopuszczalne w przypadku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Podanie ws. powtarzania semestru należy złożyć przez system USOSweb do 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze. Student po uzyskaniu zgody na powtarzanie semestru otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać przez podanie ws. wpisu na zajęcia do 14 dni od rozpoczęcia semestru, który powtarza.

 _________________________

 • Chciałabym przepisać przedmiot, który zaliczyłam na poprzednich studiach? Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Niedopuszczalne jest przepisanie przedmiotu na studiach drugiego stopnia, który został zaliczony na poczet studiów pierwszego stopnia. W każdym innym przypadku proszę złożyć podanie ws. uznania zaliczonego przedmiotu przez system USOSweb. Do podania konieczne jest załączenie skanu sylabusa i karty okresowych osiągnięć/suplementu z informacją o ocenie końcowej z przedmiotu. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 _________________________

 • Mam do powtórzenia przedmiot, który nie zaliczyłem w poprzednim roku akademickim. Co muszę zrobić, żeby się na niego zapisać?

Proszę złożyć podanie ws. wpisu na zajęcia. Należy dołączyć do niego skan wypełnionego harmonogramu studenta: https://www.ignatianum.edu.pl/storage/files/March2021/Harmonogram%20studenta.docx  Podanie należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 _________________________

 • Kończy mi się urlop od zajęć. Jakie kroki powinienem podjąć w celu powrotu na studia?

Proszę złożyć deklarację kontynuacji studiów po urlopie od zajęć przez system USOSweb. Deklarację należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Student po uzyskaniu zgody na powrót na studia otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać składając podanie ws. wpisu na zajęcia do 14 dni od rozpoczęcia semestru, na który wraca.

 _________________________

 • Chciałbym zrezygnować ze studiów. Jakie kroki powinienem podjąć w tym celu?

Proszę wypełnić oświadczenie o rezygnacji. Dokument znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://www.ignatianum.edu.pl/podania-cos. Oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta LUB przesłać drogą elektroniczną w systemie ePUAP LUB przesłać pocztą tradycyjną.

 ________________________

 • Kiedy można dokonać płatności za semestr zimowy jeśli rekrutowało się w późniejszej turze? Czy można rozdzielić płatność na dwie raty?

Wszystkie informacje na temat płatności dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/oplaty5.

 ________________________

 • Czy muszę otrzymać zgodę dziekana żeby przepisać zaliczenie z w-fu z poprzednich studiów? Czy wystarczy zgoda prowadzącego zajęcia?

Należy złożyć podanie w systemie USOSweb ws. uznania zaliczonego przedmiotu. Do podania konieczne jest załączenie skanu sylabusa i karty okresowych osiągnięć/suplementu z informacją o ocenie końcowej z przedmiotu. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 ________________________

 • Czy wszyscy studenci I roku PPIW mają/będą mieli język angielski specjalistyczny?

Tak, wszyscy studenci I roku PPIW będą mieli język angielski specjalistyczny.

PODANIA
 • Gdzie można znaleźć podania na stronie?

Od 1 października 2021r. większość podań należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb. Podań, których nie ma w katalogu w USOSweb znajdują się pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/podania-cos (wersje edytowalne oraz wersje pdf).

 _________________________

 • Jak wypełnić podanie w systemie USOSweb?

Aby złożyć podanie należy wejść w zakładkę "DLA STUDENTÓW" -> "PODANIA" -> "złóż nowe podanie". Przy każdym podaniu zamieszczona jest informacja o dokumentach jakie należy załączyć do niego. Po wybraniu odpowiedniego podania, w treści należy zwrócić się z prośbą i uzasadnić powód jego składania. W załączniku należy dołączyć skany odpowiedniej dokumentacji. W przypadku zbyt dużej wagi pliku, alternatywną drogą zamieszczania załączników jest udostępnienie ich w chmurze internetowej i umieszczenie w treści podania linku odnoszącego do nich.

 _________________________

 •  W jakiej formie należy złożyć podanie nie będące w katalogu USOSweb?

Podanie należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy) LUB przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP LUB przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".

_________________________

 • Do kogo skierować podanie w sprawie opłat?

Podanie należy skierować do Prorektora ds. studenckich, przez sytem USOSweb.

 _________________________

 • Jak mogę uzyskać zaświadczenie o byciu studentem lub o średniej ze studiów lub o ukończeniu studiów?

Należy zwrócić się z prośbę o wystawienie zaświadczenia z adresu w domenie: student.ignatianum.edu.pl na  adres e-mailowy cos@ignatianum.edu.pl. Każdy mail powinien zawierać tytuł. W treści należy zawrzeć informację na tematu rodzaju zaświaczenia i informacji jakie ma zawierać. W przypadku średniej ocen proszę określić za jaki okresu czasu ma ona dotyczyć oraz czy ma być ona arytmetyczna czy ważona. Jeżeli skan nie jest wystarczająco satysfakcjonujący moża zapisać się przez portal Booksy na jego odbór w wersji papierowej.

EGZAMIN DYPLOMOWY
 • Jak złożyć pracę dyplomową?

Student składa ostateczną, uzgodnioną z promotorem, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie wymaganych danych oraz wprowadzenie pliku pracy do zatwierdzenia przez promotora w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.

Student składa także po obronie jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej pobranej z Archiwum Prac Dyplomowych AIK (wersja do druku ze stronami kontrolnymi) w Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów. Drukowany egzemplarz pracy dyplomowej powinien być zszyty lub sklejony, oprawiony w miękką oprawę, przezroczystą od strony frontowej ze stroną tytułową spełniającą zasady dyplomowania.

______________________________

 • Jak odebrać dyplom?

Uczelnia ma 30 dni na wydanie dyplomu (art. 77 ust. 2) „Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (…)”. Gdy będzie on gotowy w systemie USOSweb zostanie zamieszczona informacja o datcie od kiedy moża odbrać dyplom.

UWAGA! Jeżeli nie została złożona praca w wersji papierowej we wcześniejszym terminie, pamiętaj, aby ją dostarczyć w dniu odbioru dyplomu wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji. Informacje jakie powinna spełniać wymogi znajdują się w pytaniu powyżej. W przypadku nie spełnienia tego wymogu nie zostanie wydany dyplom. Absolwenci, którzy nie kontynuują nauczania na naszej Akademii zobowiązani są także do oddania legitymacji studenckiej.