FAQ

 

Drodzy Studenci,

jeśli macie jeszcze jakieś pytania, które uważacie, że również powinny znaleźć się w tej zakładce, zgłaszajcie je prosimy pod adres e-mailowy:

biuropromocji@ignatianum.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że podstrona jest cały czas aktualizowana/uzupełniana, więc zapraszamy do śledzenia na bieżąco publikowanych wiadomości.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Jak długo ważne są obecnie legitymacje studenckie?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z ograniczeniem prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, legitymacje studenckie pozostają ważne na ten czas oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

 _________________________

 • Zmieniłam nazwisko. Co muszę zrobić, aby moje dane zostały zaktualizowane?

Proszę napisać oświadczenie, w którym informuje Pani, iż zmieniła Pani nazwisko w dniu……….W oświadczeniu proszę podać nazwę dokumentu, który służył za podstawę zmiany nazwiska, nr dokumentu oraz datę obowiązywania. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę:

"Świadoma odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdy, oświadczam, że zawarte w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych w oświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem”.

 _________________________

 • Chciałbym starać się o Indywidualną Organizację Studiów. Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Proszę złożyć podanie do Dziekana Wydziału Pedagogicznego, formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej, tryb oraz warunki zaliczeń i egzaminów w indywidualnej realizacji przedmiotów. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782.

Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl Dodatkowo należy dołączyć zgody mailowe od wykładowców, zawierające warunki zaliczenia przedmiotów.

 _________________________

 • Nie zaliczyłam przedmiotu w sesji. Jakie dokumenty powinienem złożyć i do kiedy?

Jeżeli przedmiot lub przedmioty nie przekraczają 6 pkt. ECTS można się starać o zaliczenie semestru z mniejszą ilością pkt. Należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału Pedagogicznego oraz formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej. W podaniu należy poprosić o zaliczenie semestru…(którego) z mniejszą ilością pkt. …..(należy podać sumę pkt. uzyskanych w semestrze) oraz poprosić o możliwość powtórzenia przedmiotu(ów)……..(należy wskazać jakich) w semestrze zimowym lub letnim (w zależności w jakim semestrze nie udało się ich zaliczyć) kolejnego roku akademickiego. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782. Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Wniosek musi zostać złożony do 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze.

 _________________________

 • Nie zaliczyłam kilku przedmiotów w sesji. Czy można coś zrobić aby uniknąć skreślenia z listy studentów?

Można się starać o powtarzanie semestru. Powtarzanie jest niedopuszczalne w przypadku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Proszę złożyć podanie do Dziekana Wydziału Pedagogicznego oraz formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782. Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Wniosek musi zostać złożony do 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze. Student po uzyskaniu zgody na powtarzanie semestru otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać składając harmonogram studenta do 14 dni od rozpoczęcia semestru, który powtarza.

 _________________________

 • Chciałabym przepisać przedmiot, który zaliczyłam na poprzednich studiach? Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Niedopuszczalne jest przepisanie przedmiotu na studiach drugiego stopnia, który został zaliczony na poczet studiów pierwszego stopnia. W każdym innym przypadku proszę złożyć podanie do Dziekana Wydziału Pedagogicznego, formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782. Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Do podania proszę dołączyć dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotu (scan suplementu – pierwsza strona oraz strona z oceną, scan indeksu – pierwsza strona oraz strona z oceną, wydruk ocen z systemu lub scan karty ocen). Jeżeli przedmiot był realizowany na innej uczelni to dodatkowo scan sylabusów do przedmiotów. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 _________________________

 • Mam do powtórzenia przedmiot, który nie zaliczyłem w poprzednim roku akademickim. Co muszę zrobić, żeby się na niego zapisać?

Proszę złożyć harmonogram studenta, formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782 oraz scan potwierdzenia opłaty za powtarzany przedmiot. W harmonogramie proszę wskazać nazwę przedmiotu, wykładowcę, grupę, kierunek….(proszę uzupełnić poszczególne rubryki zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej). Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Harmonogram należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 _________________________

 • Kończy mi się urlop od zajęć. Jakie kroki powinienem podjąć w celu powrotu na studia?

Proszę złożyć deklarację kontynuacji studiów po urlopie od zajęć, formularz zgody na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782. Dokumenty należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać scan lub zdjęcie zapisanego w pdf dokumentu z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Deklarację należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Student po uzyskaniu zgody na powrót na studia otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać składając harmonogram studenta do 14 dni od rozpoczęcia semestru, na który wraca.

 _________________________

 • Chciałbym zrezygnować ze studiów. Jakie kroki powinienem podjąć w tym celu?

Proszę wypełnić oświadczenie o rezygnacji. Dokument znajdują się na stronie internetowej, we wzorach dokumentów: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow35/782. Oświadczenie musi być podpisane profilem zaufanym oraz przesłane z maila w domenie student.ignatianum.edu.pl. Oświadczenie można również przesłać pocztą na adres Akademii Ignatianum. Na oświadczeniu należy się podpisać.

 ________________________

 • Kiedy można dokonać płatności za semestr zimowy jeśli rekrutowało się w późniejszej turze? Czy można rozdzielić płatność na dwie raty?

Wszystkie informacje na temat płatności dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/oplaty5.

 ________________________

 • Czy muszę otrzymać zgodę dziekana żeby przepisać zaliczenie z w-fu z poprzednich studiów? Czy wystarczy zgoda prowadzącego zajęcia?

Tak, podanie w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału. Aktualnie obowiązuje procedura składania podań.

Proszę przesłać zgodnie z obowiązującą procedurą, z adresu w domenie: student.ignatianum.edu.pl na odpowiedni adres e-mailowy danego Instytutu (kontakty e-mailowe do Instytutów dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/dyzury-sekretariatow)

1.            Podanie do Dziekana Wydziału w formacie pdf

2.            Oświadczenie w formacie pdf, (tj. Zgodę na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej)

Do podania proszę dołączyć dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotu (skan suplementu – pierwsza strona oraz strona z oceną, skan indeksu – pierwsza strona oraz strona z oceną, wydruk ocen z systemu lub skan karty ocen). Jeżeli przedmiot był realizowany na innej uczelni to dodatkowo skan sylabusów do przedmiotów.

Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 ________________________

 • Czy wszyscy studenci I roku PPIW mają/będą mieli język angielski specjalistyczny?

Tak, wszyscy studenci I roku PPIW będą mieli język angielski specjalistyczny.

PODANIA
 • Gdzie można znaleźć podania na stronie?

Wszystkie wzoryu dokumentów znajdują się pod adresem: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow3 (wersje edytowalne oraz wersje pdf).

 _________________________

 • Jak wypełnić podanie?

Podanie należy wypełnić wpisująć we wskazane pola wymagane informacje. Preferowana forma podania to wypełnienie wersji edytowalnej z własnoręcznym podpisem: https://www.ignatianum.edu.pl/wersje-edytowalne/3227.

 _________________________

 • Do kogo skierować podanie w sprawie opłat?

Podanie należy skierować do Prorektora ds. studenckich. Wzór podania znajduje się pod adresem: https://ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow3.

 _________________________

 • Do kogo pisać podanie o przepisanie oceny?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału lub w przypadku przepisania oceny z języka obcego: do Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Aktualnie obowiązuje procedura składania podań.

Proszę przesłać zgodnie z obowiązującą procedurą, z adresu w domenie: student.ignatianum.edu.pl na odpowiedni adres e-mailowy danego Instytutu (kontakty e-mailowe do Instytutów dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/dyzury-sekretariatow)

1.            Podanie do Dziekana Wydziału w formacie pdf

2.            Oświadczenie w formacie pdf, (tj. Zgodę na dostarczenie decyzji w formie elektronicznej)

Do podania proszę dołączyć dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotu (skan suplementu – pierwsza strona oraz strona z oceną, skan indeksu – pierwsza strona oraz strona z oceną, wydruk ocen z systemu lub skan karty ocen). Jeżeli przedmiot był realizowany na innej uczelni to dodatkowo skan sylabusów do przedmiotów.

Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 _________________________

 • Jak mogę uzyskać zaświadczenie o byciu studentem? Czy potrzebne jest napisanie podania?

Należy napisać prośbę o wystawienie zaświadczenia z adresu w domenie: student.ignatianum.edu.pl na odpowiedni adres e-mailowy danego Instytutu (kontakty e-mailowe do Instytutów dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/dyzury-sekretariatow). Każdy mail powinien zawierać tytuł, krótką informację czego dotyczy oraz podpis (imię, nazwisko, numer albumu, kierunek) Podanie nie jest potrzebne.

EGZAMIN DYPLOMOWY
 • Jak złożyć pracę dyplomową?

Zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową  wraz z innymi dokumentami  należy przesłać w jednej wiadomości e-mail do odpowiedniego sekretariatu z własnego konta w domenie: student.ignatianum.edu.pl: 

a.      Elektroniczną wersję pracy dyplomowej zapisaną w formacie .pdf o nazwie:  praca.licencjacka/magisterska.numeralbumu.nazwisko.imię, zgodnie z Zasadami dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie.

b.      uzyskany od promotora Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego , który jest potwierdzeniem akceptacji pracy przez promotora.

c.       Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej według wzoru określonego w Zasadach dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie.

d.      Oświadczenie o udzieleniu licencji na udostępnianie pracy według wzoru określonego w Zasadach dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie lub informację o rezygnacji z przesłania oświadczenia.

e.      Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Biblioteki AIK. Na tym samym wzorze można złożyć  zobowiązanie do zwrotu wypożyczonych z Biblioteki AIK książek przed odebraniem dyplomu wraz z listą tytułów i sygnaturami wypożyczonych książek.

 

 • Jak odebrać dyplom?

Dyplom jest przygotowany zgodnie z przepisami. Uczelnia ma 30 dni na wydanie dyplomu (art. 77 ust. 2) „Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (…)”

Aktualnie istnieją dwie możliwości odbioru dyplomu po jego przygotowaniu:

 

1) 

Można umówić się na wizytę w miejscu przygotowanym do obsługi studentów, tj. Zofiówka – budynek obok Uczelni, pokój 02, proszę wchodzić bocznym wejściem.

Możliwość rezerwacji terminu odbywa się poprzez aplikację booksy: https://booksy.com/pl-pl/75381_akademia-ignatianum_inni_8820_krakow

Należy wybrać usługę np. Pedagogika.

Prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

 

2)

Istnieje także możliwość odesłania dyplomu pocztą zgodnie z Zarządzenie nr 142-2019-2020 ws. wysyłania dyplomów za potwierdzeniem odbioru. Absolwentów prosimy o przesyłanie wniosków na wzorze określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz dokumentów na adres: dyplom.pedagogika.pracasocjalna@ignatianum.edu.pl (w przypadku Wydziału Pedagogicznego) lub na adres pocztowy: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, Instytut ..... (wpisać nazwę Instytutu), ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków.

 

SPRAWY ONLINE
 • Jakie sprawy można załatwić w Sekretariacie zdalnie?

Zdalnie można załatwić prawie wszystko: otrzymać zaświadczania potwierdzające status studenta, do PFRON-u, ZUS-u, Projektu „Aktywny Samorząd”, złożyć podania zgodnie z zatwierdzonymi wzorami, które znajdziesz na stronie pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow3, samodzielnie e-mailowo usprawiedliwić nieobecność.