Organizacja studiów

Chciałbym starać się o Indywidualną Organizację Studiów. Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Proszę złożyć podanie w systemie USOSweb ws. Indywidualnej Organizacji Studiów. Student ubiegający się o przyznanie IOS zobowiązany jest załączyć do podania informacje o trybie zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów.

Nie zaliczyłam przedmiotu w sesji. Jakie dokumenty powinienem złożyć i do kiedy?

Jeżeli przedmiot lub przedmioty nie przekraczają 6 punktów ECTS, to można starać się o zaliczenie semestru warunkowo z mniejszą ilością punktów ECTS. Podanie w tej sprawie należy złożyć niezwłocznie przez system USOSweb nie później niż 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze. W podaniu należy określić co jest powodem mniejszej ilości punktów ECTS (wskazać przedmiot/y który/e nie został zaliczony/e) oraz należy określić kiedy będzie/będą on/e realizowany/e.

Nie zaliczyłam kilku przedmiotów w sesji. Czy można coś zrobić aby uniknąć skreślenia z listy studentów?

Można się starać o powtarzanie semestru. Powtarzanie jest niedopuszczalne w przypadku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Podanie ws. powtarzania semestru należy złożyć przez system USOSweb do 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w danym semestrze. Student po uzyskaniu zgody na powtarzanie semestru otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać przez podanie ws. wpisu na zajęcia do 14 dni od rozpoczęcia semestru, który powtarza.

Chciałabym przepisać przedmiot, który zaliczyłam na poprzednich studiach? Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Niedopuszczalne jest przepisanie przedmiotu na studiach drugiego stopnia, który został zaliczony na poczet studiów pierwszego stopnia. W każdym innym przypadku prosimy złożyć podanie ws. uznania zaliczonego przedmiotu przez system USOSweb. Do podania konieczne jest załączenie skanu sylabusa i karty okresowych osiągnięć/suplementu z informacją o ocenie końcowej z przedmiotu. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Mam do powtórzenia przedmiot, który nie zaliczyłem w poprzednim roku akademickim. Co muszę zrobić, żeby się na niego zapisać?

Proszę złożyć podanie ws. wpisu na zajęcia. Należy dołączyć do niego skan wypełnionego harmonogramu studentaPodanie należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Kończy mi się urlop od zajęć. Jakie kroki powinienem podjąć w celu powrotu na studia?

Proszę złożyć deklarację kontynuacji studiów po urlopie od zajęć przez system USOSweb. Deklarację należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Student po uzyskaniu zgody na powrót na studia otrzymuje różnice programowe, na które jest zobowiązany się zapisać składając podanie ws. wpisu na zajęcia do 14 dni od rozpoczęcia semestru, na który wraca.

Czy muszę otrzymać zgodę dziekana żeby przepisać zaliczenie z w-fu z poprzednich studiów? Czy wystarczy zgoda prowadzącego zajęcia?

Należy złożyć podanie w systemie USOSweb ws. uznania zaliczonego przedmiotu. Do podania konieczne jest załączenie skanu sylabusa i karty okresowych osiągnięć/suplementu z informacją o ocenie końcowej z przedmiotu. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Czy muszę otrzymać zgodę dziekana żeby przepisać zaliczenie z wf-u z poprzednich studiów? Czy wystarczy zgoda prowadzącego zajęcia?

Należy złożyć podanie w systemie USOSweb ws. uznania zaliczonego przedmiotu. Do podania konieczne jest załączenie skanu sylabusa i karty okresowych osiągnięć/suplementu z informacją o ocenie końcowej z przedmiotu. Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Mam zaliczony lektorat z języka obcego na innym kierunku studiów. Jak mogę przepisać ocenę?

Należy złożyć podanie w systemie USOSweb ws. zaliczenia lektoratu (Podanie do Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych). Do podania konieczne jest załączenie skanu certyfikatu bądź zaświadczenia odbycia kursów na innej uczelni. 

Nie będą przepisywane oceny za lektorat zaliczony powyżej 5 lat od daty złożenia podania.