Proces dyplomowania

Jak prawidłowo powinna być sporządzona strona tytułowa pracy dyplomowej?

Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę uczelni, tj. AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE;

 • nazwę wydziału tj. Wydział Filozoficzny lub Wydział Pedagogiczny;

 • nazwę instytutu;

 • nazwę zakresu (nie specjalność!);

 • Imię/imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;

 • nr albumu;

 • pełny tytuł pracy;

 • informację o tym pod czyim kierunkiem praca licencjacka/magisterska została napisana (tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora);

 • miejscowość oraz rok  np. Kraków 2022.

Strona tytułowa nie powinna zawierać:

 • podpisu studenta oraz promotora;

 • nazwy "specjalność" lub "specjalizacja" zamiast słowa "zakres";

 • logo graficzne AIK oraz innych grafik;

 • elementów niewskazanych na wzorze strony tytułowej.

Wzór strony tytułowej znajduję się TUTAJ.

Chcę zmienić temat pracy dyplomowej. Co mam zrobić?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana tematu pracy dyplomowej na podstawie wniosku studenta złożonego właściwemu Dziekanowi (wzór wnisoku znajduję się TUTAJ). Wniosek powinien zawierać: uzasadnienie zmiany tematu pracy dyplomowej, informację o zatwierdzonym temacie pracy dyplomowej, proponowany nowy temat pracy dyplomowej oraz zatwierdzenie nowego tematu pracy dyplomowej przez promotora. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed terminem złożenia pracy dyplomowej.

Jak złożyć pracę dyplomową?

Student składa ostateczną, uzgodnioną z promotorem, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej poprzez uzupełnieniwymaganych danych oraz wprowadzenie pliku pracy do zatwierdzenia przez promotora w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.

Student składa najpóźniej w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów, jeden (1) egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej pobranej z Archiwum Prac Dyplomowych AIK (wersja do druku ze stronami kontrolnymi) w siedzibie Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji.

Drukowany egzemplarz pracy dyplomowej powinien być:

 • zszyty lub sklejony (praca nie może być zbindowana), 

 • oprawiony w miękką oprawę, przezroczystą od strony frontowej ze stroną tytułową spełniającą zasady dyplomowania.

Jak uzyskać tłumaczenie dyplomu/suplementu w języku obcym?

I. Dyplom może zostać przetłumaczony na język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski oraz rosyjski.
II. Suplement może zostać przetłumaczony na język angielski.
III. Aby uzyskać odpis dyplomu /suplementu w języku obcym, należy najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu dyplomowego złożyć podanie za pośrednictwem USOSweb (ścieżka „DLA STUDENTA" -> „Podania" ).
Nazwa podania: „Podanie ws. wydania odpisu dyplomu/suplementu w j. obcym".

W podaniu należy określić czego konkretnie ono dotyczy. Można ubiegać się o:
1) wydanie tłumaczenia odpisu dyplomu w ramach kompletu 6 dokumentów. Jeden z dwóch odpisów dyplomu zostanie wydany w języku obcym - w podaniu należy wskazać jeden wybrany język obcy wymieniony w pkt. I;
2) wydanie tłumaczenia odpisu suplementu w ramach kompletu 6 dokumentów - Jeden z dwóch odpisów suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski;

Prośba o wydanie dokumentów o których mowa w pkt. 1 i 2 może być złożona na jednym podaniu.

3) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu (spoza kompletu 6 dokumentów – wydawane odpłatnie w wysokości 20 zł za jeden dokument) - w podaniu należy wskazać jeden wybrany język obcy wymieniony w pkt. I;
4) wydanie dodatkowego odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski (spoza kompletu 6 dokumentów – wydawane odpłatnie w wysokości 20 zł za jeden dokument).

Do podania (cel pkt 3 i/lub 4) należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu za dodatkowy odpis dokumentu. Przelew dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy studenta wskazany w USOSweb (ścieżka „DLA WSZYSTKICH" -> „Płatności (model FK)" -> „konta bankowe uczelni").

UWAGA: Brak określenia czy dokument jest dodatkowy czy w ramach ustawowego pakietu, będzie powodować niekompletność podania.

Co zrobić aby w suplemencie do dyplomu zostały umieszczone informacje o dodatkowej działalności np. o byciu starostą roku, przewodniczącym koła naukowego itp.?

W przypadku chęci umieszczenia w suplemencie do dyplomu informacji o dodatkowej działalności studenta w AIK, należy złożyć w Centrum Obsługi Studenta (w wersji papierowej) Oświadczenie o dodatkowej działalności studenta.

Oświadczenie należy złożyć do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W celu złożenia oświadczenia, należy dokonać rezerwacji terminu wizyty przez portal Booksy. Wzór oświadczenia znajduję się TUTAJ.

Każda wpisana w oświadczeniu działalność studenta powinna zostać potwierdzona.

Jak odebrać dyplom?

Uczelnia ma 30 dni na wydanie dyplomu (art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce): „Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (…)”. Gdy będzie on gotowy do odbioru, to w systemie USOSweb zostanie zamieszczona informacja o dacie od kiedy moża odebrać dyplom ukończenia studiów.

UWAGA! Jeżeli nie została złożona praca w wersji papierowej we wcześniejszym terminie, pamiętaj, aby ją dostarczyć w dniu odbioru dyplomu wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji. Informacje jakie powinna spełniać wymogi znajdują się w pytaniu powyżej. W przypadku nie spełnienia tego wymogu nie zostanie wydany dyplom ukończenia studiów.

 

Więcej informacji odnośnie procesu dyplomowania znajduje się TUTAJ